Laureat Nagrody Lesława A. Pagi za rok 2016

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie – instytucja publiczna mająca na celu zapewnienie możliwości obrotu giełdowego papierami wartościowymi (takimi jak akcje, obligacje, prawa poboru itp.) oraz niebędącymi papierami wartościowymi instrumentami finansowymi (takimi jak opcje, kontrakty terminowe) dopuszczonymi do obrotu giełdowego.

Najważniejszymi indeksami giełdowymi głównego rynku są: WIG, WIG20, WIG30.

 

Laureat Nagrody Lesława A. Pagi za rok 2015

Herbert Wirth

ur. 3 grudnia 1956 roku

Prezes Zarządu KGHM Polska Miedź S.A. Absolwent Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, w roku 2012 uzyskał stopień doktora habilitowanego. Ukończył m.in. studium podyplomowe The George Washington University School of Business and Public Management otrzymując Master’s Certificate In Project Management. Od 2011 roku jest zagranicznym członkiem The Royal Swedish Academy of Engineering Sciences (IVA) oraz zespołu doradczego Polskiej Akademii Nauk.

Jest także członkiem Konwentów Honorowych m.in. Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, Politechniki Wrocławskiej, Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu i Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Pełni funkcję wiceprezydenta Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej.
Gala wręczenia Stypenidum im. Lesława A. Pagi i Nagrody Lesława A. Pagi, 25 maja 2015 r, do obejrzenia tutaj

Laureat Nagrody Lesława A. Pagi za rok 2014

Jacek Siwicki
ur. 

Kieruje pracami Enterprise Investors, najstarszej i jednej z największych w Polsce i Europie Środkowo-Wschodniej grup funduszy private equity i venture capital o łącznym kapitale ponad 2 miliardów euro.

W okresie transformacji ustrojowej, w 1991 r., pełnił funkcję Sekretarza Stanu w Ministerstwie Przekształceń Własnościowych, odpowiedzialnego za oferty publiczne i transakcje z inwestorami zagranicznymi, a następnie w roku 1992 był doradcą International Finance Corporation do spraw prywatyzacji w Rosji i na Ukrainie. Był aktywnie zaangażowany we wprowadzenie na warszawską giełdę blisko 30 spółek przodujących w ładzie korporacyjnym.

Laureat Nagrody Lesława A. Pagi za rok 2013

Marek Belka
ur. 

Obecny Prezes Narodowego Banku Polskiego. Dwukrotnie pełnił funkcję wicepremiera i ministra finansów: w 1997 r. oraz w latach 2001-2002. W latach 2004-2005 był premierem rządu RP. Pełnił także, m.in., funkcję sekretarza wykonawczego Komisji Gospodarczej ONZ ds. Europy (UNECE) – lata 2006-2008, a w latach 2009-2010 – dyrektora Departamentu Europejskiego w Międzynarodowym Funduszu Walutowym.

Laureat Nagrody Lesława A. Pagi za rok 2012

Zygmunt Solorz-Żak
ur. 

Przewodniczący Rady Nadzorczej Telewizji Polsat. Założyciel i główny akcjonariusz Cyfrowego Polsatu. Prezes Zarządu Polkomtel SA, a także członek rad nadzorczych firm w sektorze finansów i bankowości, ubezpieczeń, nieruchomości, energetyki i sportu.

Laureat Nagrody Lesława A. Pagi za rok 2011

Grzegorz Domański
ur. 

Doradca rządu polskiego, współtwórca ustaw o prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych i obrocie papierami wartościowymi. Wieloletni Prezes Rady Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie, jej pierwszy honorowy członek i współtwórca regulaminu giełdowego obrotu papierami wartościowymi. Partner w Kancelarii Domański Zakrzewski Palinka.

Laureat Nagrody Lesława A. Pagi za rok 2010

Janusz Lewandowski
ur. 

W latach 80. doradca Solidarności. Minister przekształceń własnościowych w rządach J.K. Bieleckiego i H. Suchockiej. Doprowadził do uruchomienia Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie i opracowania Programu Powszechnej Prywatyzacji. Poseł na Sejm RP i do Parlamentu Europejskiego. Przewodniczący Komisji Budżetowej PE. Od 2009 r. komisarz europejski ds. budżetu.

 

Laureat Nagrody Lesława A. Pagi za rok 2009

Józef Wancer
ur. 

Urodził się w Republice Komi, w sowieckim gułagu. Po wojnie wyjechał do USA, studiował w City University of New York oraz w Webster University w Saint Louis. Wieloletni wiceprezes Citibank of New York. W latach 1995-2000 wiceprezes i prezes Raiffeisen Bank Polska. W latach 2000-2010 prezes Banku BPH. Obecnie doradca Zarządu Deloitte w Polsce.

 

Laureat Nagrody Lesława A. Pagi za rok 2008

Igor Chalupec
ur. 

Założyciel i dyrektor CDM Pekao SA. Członek, a następnie przewodniczący Samorządu Domów Maklerskich. Od 1998 r. członek Komitetu Regulacji Nadzorczych przy ZBP. W latach 2003-2004 podsekretarz stanu w Ministerstwie Finansów. W latach 2004-2007 prezes zarządu PKN Orlen SA. Obecnie partner i prezes zarządu Icentis Corporate Solutions i Icentis Capital.

 

Laureat Nagrody Lesława A. Pagi za rok 2007

Leszek Balcerowicz
ur. 

W latach 80. ekspert Solidarności. Wicepremier i minister finansów w rządach T. Mazowieckiego, J.K. Bieleckiego i J. Buzka. Twórca programu reform, umożliwiających przeprowadzenie transformacji Polski z gospodarki planowo-socjalistycznej do gospodarki rynkowej. Przewodniczący Rady Forum Obywatelskiego Rozwoju. Kawaler Orderu Orła Białego.

 

Laureat Nagrody Lesława A. Pagi za rok 2006

Leszek Czarnecki
ur. 

Absolwent Politechniki Wrocławskiej, później obronił doktorat na Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. W 1991 r. założył Europejski Fundusz Leasingowy. Od 2002 r. tworzy grupę spółek Getin Holding SA. W 2004 r. uznany przez Financial Times za jedną z 25 gwiazd europejskiego biznesu.Fundator stypendium dla najlepszych polskich studentów Indeks Start2Star.

 

Laureat Nagrody Lesława A. Pagi za rok 2005

Krzysztof Lis
ur. , zm. 

Współtwórca polskiego rynku kapitałowego. W latach 1989-1990 pełnomocnik rządu ds. przekształceń własnościowych, następnie sekretarz stanu w Ministerstwie Przekształceń Własnościowych. Współtwórca ustaw prywatyzacyjnych, programu prywatyzacji oraz pierwszych debiutów giełdowych. Doradca wielu ministrów i organizacji międzynarodowych.

Powrót