PRZEDMIOT REGULAMINU

Niniejszy Regulamin określa zasady i przebieg programu Akademia Liderek Biznesu i Społeczeństwa Obywatelskiego zwanego dalej Programem.

ORGANIZATOR

Organizatorem projektu jest Fundacja im. Lesława A. Pagi, zwana dalej Organizatorem.

CELE PROJEKTU

 1. Głównym celem Programu Akademii Liderek Biznesu jest kształcenie przyszłych liderek aspirujących do pełnienia kluczowych ról w organizacjach oraz edukacja kobiet i mężczyzn w obszarze równości płci oraz tego, jak korzystać z tego potencjału we współpracy na płaszczyźnie zawodowej.
 2. Projekt realizuje swój cel poprzez zapewnienie grupie maksymalnie 30 utalentowanych, polskich studentek, zwanych dalej Stypendystkami, bezpłatnego szkolenia (zwanego dalej „szkoleniem”), realizowanym w czasie 6 weekendów zjazdowych raz w miesiącu oraz możliwości odbycia co najmniej 2-miesięcznego stażu w podmiotach będących Partnerami Programu, zwanego dalej Stażem, przez najlepsze uczestniczki projektu.

UCZESTNICY PROJEKTU

 1. W Programie mogą wziąć udział studentki ostatnich roczników studiów stacjonarnych i niestacjonarnych, na poziomie licencjatu, studiów inżynierskich i studiów magisterskich (II stopień studiów lub studia jednolite), a także osoby, które w dniu złożenia formularza nie będą mieć ukończonych 27 lat, zwane dalej Aplikantkami.
 2. Za studentki ostatniego roku studiów uważa się osoby, które w październiku 2019 roku rozpoczęły ostatni semestr lub rok swojego etapu studiów.
 3. Alumnki Programu nie mogą powtórnie ubiegać się o uczestnictwo w kolejnych edycjach Projektu.
 4. Alumnki Programu, które za swoje uczestnictwo w Projekcie otrzymają certyfikat uczestnictwa mogą aplikować do innych projektów Fundacji.

CZAS TRWANIA PROJEKTU

Czas trwania projektu ustala Organizator, podaje do wiadomości, corocznie, wraz z ogłoszeniem o nowej edycji projektu, jednak nie później niż do końca października.

KOORDYNATOR PROJEKTU

Organizację prac związanych z realizacją Programu zapewnia Koordynator powoływany przez Organizatora.

KOMISJA DS. REKRUTACJI

 1. Komisję ds. Rekrutacji, zwaną dalej Komisją, powołuje corocznie Organizator.
 2. Komisja składa się z nie więcej niż pięciu członków Komisji.
 3. W pracach Komisji mogą uczestniczyć Alumni projektu z lat ubiegłych, Alumni innych projektów Fundacji, przedstawiciele Fundacji oraz przedstawiciele Partnerów. Tryb i zasady ich powoływania ustala Przewodniczący Komisji w porozumieniu z Organizatorem.
 4. Decyzję odnośnie kwalifikacji na poszczególnych etapach podejmuje się w nieprzekraczalnym terminie 14 dni od ich zakończenia.

REKRUTACJA UCZESTNICZEK

 1. Organizator może rekrutować Uczestniczki dwuetapowo.
 2. Każda uczestniczka postępowania rekrutacyjnego oceniana jest niezależnie przez poszczególnych członków Komisji zgodnie z kartą oceny. Decyzja o zakwalifikowaniu bądź odrzuceniu kandydatury Aplikantki na kolejnych etapach jest wypadkową poszczególnych ocen uzyskanych przez nią w trakcie dwóch etapów postępowania.
 3. Rekrutacja do projektu składa się z dwóch etapów: etap 1 – formularz zgłoszeniowy, etap 2 – rozmowy kwalifikacyjne z najlepszymi Aplikantkami z etapu 1-go.
 4. Każda z Aplikantek zobowiązana jest do wysłania swojego zgłoszenia przez formularz zgłoszeniowy, do którego link podany jest na stronie projektu oraz w informacjach na Facebooku Fundacji i Facebooku Projektu.
 5. Termin nadsyłania aplikacji ustala corocznie Zarząd Fundacji i podaje do wiadomości wraz z ogłoszeniem o nowej edycji Projektu.
 6. Aplikantka zobligowana jest do zapoznania się z treścią niniejszego regulaminu. Złożenie aplikacji jest równoznaczne z akceptacją jego warunków.
 7. Etap 1:Zgłoszenie Aplikantki do Projektu polega na wypełnieniu kwestionariusza osobowego oraz udzieleniu odpowiedzi na zadane w nim pytania.
 8. Do etapu 2-go rekrutacji uczestników postępowania rekrutacyjnego w liczbie od 60 do 100 dokonuje Komisja na podstawie oceny ich zgłoszenia. Aplikantki zostaną poinformowane o zakwalifikowaniu do 2-go etapu za pośrednictwem poczty elektronicznej.
 9. Etap 2-gi rekrutacji składa się z rozmowy przed Komisją. O miejscu i terminie etapu rekrutacji osoby zakwalifikowane zostaną powiadomione za pośrednictwem poczty elektronicznejlub telefonicznie.
 10. Dodatkowo Organizator zastrzega sobie możliwość przeprowadzenia testu sprawdzającego wiedzę Aplikantek.
 11. Po zaproszeniu do 2-go etapu rekrutacji Aplikantki zobowiązane są dostarczyć drogą elektroniczną potwierdzony przez uczelnię status studenta (skan) lub absolwenta oraz średnią ocen z całego toku studiów. Nieprzedstawienie któregokolwiek z powyższych dokumentów oznacza rezygnację z uczestnictwa w dalszej rekrutacji.
 12. Spośród uczestniczek  2-go etapu rekrutacji Komisja wyłoni maksymalnie 30 osób, zwanych dalej Uczestniczkami, o czym zostaną powiadomione za pośrednictwem poczty elektronicznej.
 13. Dodatkowo maksymalnie 5 Aplikantek 2-go etapu zostanie wpisanych na listę rezerwową, o czym zostaną poinformowane za pośrednictwem poczty elektronicznej.
 14. Osoby wskazane w ust. 13 niniejszego paragrafu, mogą uzyskać status Uczestniczek w przypadku rezygnacji z uczestnictwa wyłonionej przez Komisję innej Uczestniczki. Decyzję w tej sprawie podejmuje Komisja w terminie nieprzekraczającym 5 dni od otrzymania informacji o rezygnacji Uczestniczki.
 15. Uczestniczka zobowiązana jest do przesłania Organizatorowi, we wskazanym przez niego nieprzekraczalnym terminie, deklaracji uczestnictwaw projekcie (zostanie ona przesłana pocztą elektroniczną wraz z pozytywną decyzją Komisji). Niedostarczenie powyższej deklaracji, skutkuje skreśleniem z listy uczestników projektu. 
 16. Komisja może przyznać status wolnego słuchacza w wyjątkowych przypadkach. Liczba wolnych słuchaczy nie może przekraczać 3 osób.
 17. Uczestniczki zobowiązane są do uczestnictwa we wszystkich zajęciach realizowanych w ramach Projektu.
 18. Uczestniczki są zobowiązane do podjęcia Stażu po podpisaniu pisemnej deklaracji.
 19. W przypadku:
  - rezygnacji z udziału w projekcie, z całości lub z jakiejkolwiek części lub
  - opuszczenia więcej niż 3 spotkań
  Uczestniczka zobowiązuje się pokryć pełne koszty projektu w wysokości 5000 PLN netto w trybie natychmiastowym, chyba że powód rezygnacji wynika z przyczyn obiektywnych. Przypadki takie będą każdorazowo przedmiotem analizy Organizatora, który na tej podstawie podejmie decyzje o ewentualnej odpowiedzialności materialnej Uczestniczki.
 20. Każda Uczestniczka zobowiązana jest do odbycia min. 40 godzin wolontariatu w ramach programu Projektor - http://projektor.org.pl/lub na rzecz Fundacji im. Lesława A. Pagi lub wybranej przez siebie organizacji pozarządowej, poświadczonych dokumentem wydanym przez tę organizację, dostarczonym do Organizatora do końca roku 2020.
 21. Na polecenie Organizatora Uczestniczka zobowiązuje się przed rozpoczęciem zajęć wpisać swoje dane do bazy wolontariuszy Europejskiego Korpusu Solidarności. Polecenie to może pojawić się w związku z faktem częściowego finansowania Projektu w ramach programu Europejski Korpus Solidarności.

OGÓLNE ZASADY UCZESTNICTWA STYPENDYSTÓW W PROJEKCIE

 1. Uczestniczki biorą udział w szkoleniu. Termin zajęć jest ustalany corocznie i podawany do wiadomości z ogłoszeniem o nowej edycji Programu. W szczególnych przypadkach Organizator zastrzega sobie prawo zmiany terminu szkolenia. Udział w Programie przysługuje wyłącznie Uczestniczkom.
 2. Zajęcia będą prowadzone przez specjalistów z różnych obszarów.
 3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności karnej i materialnej z tytułu zdarzeń mogących mieć miejsce podczas trwania szkolenia.
 4. Dojazd na zajęcia realizowane w ramach Programu jest finansowany przez Uczestniczki. Fundacja może dofinansować dojazd Uczestniczek tylko w uzasadnionych przypadkach, rozpatrywanych indywidualnie. Podstawą będzie przedstawienie wniosku wraz z zaświadczeniem o dochodach z Urzędu Skarbowego za rok 2018 własnych oraz rodziny oraz dokumentem poświadczającym liczbę członków rodziny.

PROGRAM SZKOLENIA

 1. Program  ustala Organizator. Porusza on zagadnienia i problematykę sektora biznesowego. Realizowany jest on dzięki merytorycznemu wsparciu Partnerów, o których mowa w §11.
 2. Program kolejnych edycji, corocznie, podawany jest do wiadomości wraz z ogłoszeniem terminu rozpoczęcia pierwszego zjazdu w wiadomości elektronicznej do Uczestniczek Programu.

PARTNERZY

 1. Partnerem Programu, zwanym dalej Partnerem, może być każda instytucja, która podziela i akceptuje cele Organizatora i Programu. Decyzję o przyznaniu statusu Partnera podejmuje Organizator.
 2. Formę oraz warunki współpracy z Partnerem określa się w odrębnej umowie zawieranej między Partnerem a Organizatorem.

OGÓLNE ZASADY ODBYWANIA PRZEZ STYPENDYSTKĘ STAŻU.
ODPOWIEDZIALNOŚĆ ORGANIZATORA, PARTNERÓW ORAZ STYPENDYSTY

 1. Organizator zapewnia Uczestniczkom 2-miesięczny staż u jednego z Partnerów.
 2. Oferta stażowa przedstawiana jest Uczestniczkom przez Organizatora w czasie trwania Programu. Wskazania preferowanego miejsca odbycia Stażu dokonuje Uczestniczka. Decyzję w sprawie podejmuje Organizator w porozumieniu z Partnerem. W przypadku nieotrzymania oferty odbycia Stażu z preferowanego miejsca Uczestniczka zobowiązana jest odbyć Staż u wskazanego przez Organizatora Partnera. 
 3. Staż rozpocznie się po zakończeniu części szkoleniowej projektu w terminie od 1 lipca 2020. Dopuszcza się możliwość zmiany tego terminu po uprzednim ustaleniu Uczestniczki z Organizatorem i Partnerem.
 4. Uczestniczce zapewnia się możliwość odbycia płatnego stażu, za co przysługuje jej miesięczne wynagrodzenie nie mniejsze niż 2500 zł brutto, z zastrzeżeniem ust. 5. Partnerzy są wyłącznie odpowiedzialni z tego tytułu względem Uczestniczki.
 5. Za zgodą Uczestniczki oraz Organizatora Uczestniczka może odbyć Staż bez wynagrodzenia.
 6. Organizator oraz Partner nie zapewniają ani nie pokrywają kosztów zakwaterowania Uczestniczki w trakcie trwania Stażu.
 7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za warunki odbywania Stażu, w szczególności warunki umowy o odbycie Stażu, jaka będzie zawarta pomiędzy Uczestniczką a Partnerem oraz jej realizację przez strony, nie ponosi też odpowiedzialności za jakiekolwiek ewentualne opłaty i podatki, do uiszczenia, których może być zobowiązana Uczestniczka w związku z zawartymi z Partnerem umową o Staż.
 8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności w przypadku rezygnacji przez Uczestniczkę z odbywania Stażu lub faktycznego nieodbywania przez nią Stażu. W takiej sytuacji Organizator może wskazać inną Uczestniczkę do odbycia Stażu.
 9. W przypadku rezygnacji z udziału w Akademii, z całości lub z jakiejkolwiek części, Organizator zastrzega sobie prawo do odebrania statusu Uczestniczki.

DANE OSOBOWE, BAZA DANYCH

 1. Uczestniczka oraz Partner przyjmują do wiadomości, że Organizator ma prawo informować media o przebiegu Stażu i wyrażają na to nieodwołalną zgodę pisemną ( w przypadku Uczestniczki).
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do opublikowania danych osobowych i wizerunku Stypendystki, jak również wywiadów z nią przeprowadzonych w środkach masowego przekazu, a Uczestniczka wyraża na to nieodwołalną zgodę.
 3. Aplikantka wyraża zgodę na przetwarzanie i umieszczenie w bazie danych projektu jej danych osobowych zawartych w aplikacji, które zostaną wykorzystane w celach związanych z organizacją i przebiegiem projektu oraz innych działań statutowych Organizatora. W uzasadnionych przypadkach dane zawarte w bazie danych mogą być udostępnione Partnerom lub innym fundatorom nagród, na ich wniosek. Aplikantce przysługuje prawo wglądu i aktualizacji swoich danych osobowych.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Rozpoczęcie Programu corocznie ma miejsce na początku roku kalendarzowego podczas Inauguracji (zamiennie Inauguracja może zostać zastąpiona Uroczystym Podsumowaniem zorganizowanym po zakończeniu zajęć), która odbywa się w Warszawie. Udział Uczestniczek w tej Uroczystości jest obowiązkowy.
 2. Decyzje Komisji oraz Organizatora w związku z Programem i realizacją niniejszego Regulaminu, w szczególności co do zakwalifikowania się Aplikantek do kolejnych etapów, są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonywania wiążącej wykładni postanowień niniejszego Regulaminu, rozstrzygania sporów związanych z jego stosowaniem oraz wszelkich kwestii związanych z Programem jednakże bez uszczerbku dla prawa Komisji do decydowaniu o kwalifikacji Uczestników.
 4. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany liczby Staży i Partnerów.
 5. Niniejszy Regulamin jest dostępny do wglądu w siedzibie Organizatora oraz na jego stronie internetowej.
 6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za terminowość doręczania korespondencji wysyłanej za pośrednictwem poczty tradycyjnej lub poczty elektronicznej.
 7. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego, ustawy o ochronie danych osobowych oraz ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
Podziel się: