W celu aplikowania do programu „Indeks Start2Star” konieczne jest wypełnienie internetowego formularza zgłoszeniowego i złożenie w czasie rozmowy kwalifikacyjnej następujących dokumentów:

  • kopii dokumentów potwierdzających osiągnięcia w olimpiadach, konkursach przedmiotowych i inne fakty wymienione przez kandydata we wniosku o przyznanie stypendium;
  • co najmniej jednego listu rekomendacyjnego od nauczyciela lub dyrektora szkoły poświadczającego osiągnięcia, aktywność kandydata oraz jego sytuację majątkową; wskazane jest złożenie większej liczby listów rekomendacyjnych, jednak nie więcej niż czterech;
  • wydane przez właściwe organy oryginały zaświadczeń o dochodach kandydata i członków jego rodziny, z którymi pozostaje we wspólnym gospodarstwie domowym, osiąganych w dwóch ostatnich latach podatkowych;
  • oświadczenia o wyborze kierunku studiów (formularz dostepny podczas rozmowy) na nie więcej niż trzech uczelni na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, o przyjęcie na które się ubiega.

Dokumenty niezbędne będą dopiero w przypadku zakwalifikowania się do II etapu rekrutacji (rozmowy kwalifikacyjnej), jednak prosimy przygotować je jeszcze przed ogłoszeniem listy osób zakwalifikowanych do II etapu.

Szczegółowe informacje nt. wymaganych zaświadczeń o dochodach:

  • w przypadku, gdy rodzice lub opiekunowie kandydata są płatnikami podatku od osób fizycznych, prosimy o przesłanie oryginałów zaświadczeń z właściwego urzędu skarbowego;
  • jeżeli rodzice lub opiekunowie są właścicielami gospodarstwa rolnego, dokumentem poświadczającym dochody będzie zaświadczenie z urzędu gminy o wielkości gospodarstwa;
  • oczywiście, jeśli oprócz tego mają oni inne dochody, należy je również uwzględnić w zestawieniu.

Osoby, które prowadzą własną działalność gospodarczą, przedstawiają:

(a) zaświadczenie o dochodach lub poświadczoną w urzędzie kopię zeznania rocznego (w przypadku rozliczenia w oparciu o zasady ogólne),

(b) oświadczenie o dochodach (w przypadku rozliczenia w oparciu o tzw. kartę),

(c) zaświadczenie o dochodach wydane przez urząd skarbowy (w przypadku rozliczenia w oparciu o ryczałt).

Informujemy, że aby ubiegać się o stypendium wymagane jest przedstawienie całości dochodu przypadającego na członka rodziny.

Za członków rodziny uznawani są rodzice lub opiekunowie oraz dzieci do 18. roku życia włącznie, a także dzieci studiujące dziennie na wyższych uczelniach do 26. roku włącznie.

Zatajenie jakiejkolwiek informacji o dochodzie rodziny będzie skutkować nieprzyznaniem lub odebraniem stypendium (zgodnie z pkt. 4.8.5 Regulaminu Programu Stypendialnego). Wszystkie zaświadczenia i oświadczenia będą dogłębnie sprawdzane przez pracowników Fundacji. Jednocześnie przypominamy, że składanie fałszywych oświadczeń jest przestępstwem w świetle prawa Rzeczypospolitej Polskiej.

Wraz z dokumentami prosimy o przesyłania podpisanego przez min. jednego rodzica lub opiekuna oświadczenia o liczbie osób będących członkami rodziny (w rozumieniu ujętym wyżej).

Informujemy, że nie przyjmujemy zgłoszeń do programu inaczej niż poprzez formularz zgłoszeniowy on-line.

Podziel się: