Profil kandydata:

O uzyskanie stypendium w ramach programu „Indeks Start2Star” możesz ubiegać się, jeśli:

  • Jesteś uczniem ostatniej klasy szkoły ponadgimnazjalnej;
  • W bieżącym roku szkolnym przystąpisz do zdawania egzaminu maturalnego;
  • Możesz pochwalić się dobrymi wynikami w nauce – w przedostatniej klasie szkoły ponadgimnazjalnej uzyskałeś średnią minimum 4,0;
  • Po uzyskaniu świadectwa maturalnego będziesz starać się o przyjęcie na wyższą uczelnię na terenie Rzeczypospolitej Polskiej;
  • Aktywnie działasz po zajęciach lekcyjnych;
  • W Twojej rodzinie miesięczny dochód netto na osobę nie przekroczył 1500 PLN od dwóch lat podatkowych.


UWAGA!!! Wszystkie wyżej wymienione warunki muszą być spełnione łącznie.


W jaki sposób złożyć podanie o stypendium?

 - Na początek wystarczy zarejestrować się na stronie internetowej www.paga.org.pl  i wypełnić formularz zgłoszeniowy wraz z esejem i opisem działalności. Przed przystąpieniem do wypełniania formularza warto zaznajomić się ze wszystkimi informacjami znajdującymi się na stronie.

Jaka jest procedura przyznawania stypendium?

 - Wypełnione przez Ciebie formularze będą sprawdzane przez Komisję Stypendialną. Spośród nadesłanych aplikacji Komisja wyłoni 60 osób, które zaproszone zostaną na rozmowę kwalifikacyjną. Rozmowy odbędą się w Warszawie

W jaki sposób wyliczyć średni dochód na członka rodziny?

 - Najlepiej poprosić w urzędzie skarbowym o zaświadczenie o dochodzie rodziców bądź opiekunów za 2 ostatnie lata podatkowe, dodać cały dochód netto rodziny z 2017 i 2018 roku do siebie, podzielić na 24 (liczba miesięcy w ostatnich dwóch latach podatkowych), a następnie podzielić na ilość osób w rodzinie. Pamiętaj, że należy wykazać cały dochód rodziny.

W jaki sposób wyliczyć dochód rodziny jeżeli rodzice są rolnikami?

 - Wówczas podstawą wyliczenia dochodu jest wielkość gospodarstwa rolnego. W urzędzie gminy dowiedz się o średni dochód z hektara za ostatni rok podatkowy, na podstawie którego wyliczysz średni miesięczny dochód na osobę.

Czy stypendia, świadczenia rodzinne itp. wliczają się do dochodów, które należy udokumentować i przesłać do Fundacji? 

 - Świadczeń otrzymywanych z pomocy społecznej nie należy zaliczać do dochodów. W razie wątpliwości, warto skontaktować się z Fundacją im. Lesława A. Pagi.

Czy moje starsze rodzeństwo również traktowane jest jak członek gospodarstwa domowego?

 - Jeżeli uczy się bądź studiuje i ma nie więcej niż 26 lat, to tak. Jeżeli nie uczy się ani nie studiuje i ma więcej niż 18 lat, to nie.

Czy dochód rodzeństwa wlicza się do dochodu rodziny?

 - Tak, z zastrzeżeniem punktu wyżej.

Czy na listach polecających, dyplomach, świadectwach, zaświadczeniach powinny znaleźć się pieczęci potwierdzające zgodność ze stanem faktycznym? 

 - Nie są one wymagane (wystarczy po prostu czasami podpis nauczyciela).

Czy Uczelnia, na którą chce się dostać kandydat do stypendium może być szkołą prywatną? 

 - Może, to w niczym nie przeszkadza.

Mam problem z wypełnieniem formularza zgłoszeniowego. Co robić?

 - Najlepiej skontaktuj się z Fundacją im. Lesława A. Pagi i poproś o sprawdzenie problemu.

Jakie dokumenty należy zabrać ze sobą na rozmowę kwalifikacyjną?

 - Należy zabrać ze sobą dokumenty potwierdzające informacje zawarte w formularzu zgłoszeniowym, tzn. 
a) kopię dokumentów potwierdzających osiągnięcia w olimpiadach, konkursach przedmiotowych i inne fakty wymienione w formularzu;
b) co najmniej jeden list rekomendacyjny od nauczyciela lub dyrektora szkoły poświadczający osiągnięcia, aktywność oraz sytuację majątkową; można złożyć kilka listów rekomendacyjnych, ale nie więcej niż cztery; 
c) oryginały zaświadczeń o dochodach kandydata i członków jego rodziny za ostatni rok podatkowy; 
d) oświadczenie o wyborze kierunku studiów oraz wybór nie więcej niż trzech uczelni w Polsce.

Na czym polega rozmowa kwalifikacyjna?

 - Przychodzisz, siadasz... rozmawiasz z uśmiechniętymi ludźmi o Twoich pasjach, planach i marzeniach. Rozmowa trwa ok. dwudziestu minut, czasami trochę dłużej. Nie musisz się bać, bądź po prostu sobą. Stres zostaw za drzwiami :)

W jaki sposób wypłacane jest stypendium?

 - Stypendium wypłacane jest co miesiąc przez cały, regulaminowy okres studiów. Wynosi 1600 zł brutto miesięcznie.

 

Podziel się: