Regulamin Konkursu grantowego Stypendium im. Lesława A. Pagi

 §1
Organizator, cele i forma Stypendium

 1. Organizatorem Konkursu grantowego Stypendium im. Lesława A. Pagi, zwanego dalej „Konkursem” i „Stypendium”, jest Fundacja im. Lesława A. Pagi, zwana dalej „Fundacją”, z siedzibą w Warszawie (00-498), przy ul. Książęcej 4.
 2. Zasadniczym celem Konkursu jest wyłonienie projektów edukacyjnych i naukowo-badawczych ubiegających się o dofinansowanie,przesyłanych do Fundacji drogą elektroniczną na formularzu zgłoszeniowym projektu wraz z kosztorysem, zwanym dalej „Wnioskiem”. Długofalowym celem Stypendium jest podnoszenie kompetencji miękkich uczestników projektów (m.in. umiejętności współpracy i budowania zaufania oraz trwałych więzi społecznych, a także rozwój kapitału intelektualnego Polski).
 3. W ramach Stypendium, udzielanego w formie dofinansowania,przyznawane są granty
  z puli wynoszącej 50 000 zł brutto na projekty organizacji studenckich i akademickich kół naukowych uczelni wyższych w całym kraju, realizowane w okresie od 31.12.2016 roku do 30.06.2017 roku dotyczące zagadnień rynku kapitałowego, w tym: instytucji finansowych
  i instrumentów rynku kapitałowego; prawnych aspektów funkcjonowania tego segmentu rynku finansowego; oszczędzania, inwestowania i bezpieczeństwa obrotu finansowego; mechanizmów działania giełdy; zapobiegania wykluczeniu finansowemu.
 4. Konkurs zostanie ogłoszony 1.10.2016 roku, a nabór Wniosków potrwa do 30.11.2016 roku.


  §2
  Kapituła Stypendium
 1. Kapituła Konkursu, zwana dalej „Kapitułą”,dokonuje oceny projektów spośród przesłanych Wniosków.
 1. Do grona członków Kapituły powoływane są osoby wskazane przez Zarząd Fundacji
  w porozumieniu z Partnerami Stypendium.
 1. Powołanie w skład Kapituły wymaga wyrażenia zgody przez zainteresowanego. Udział w jej pracach ma charakter honorowy.
 2. W szczególnych przypadkach członkowie Kapituły mają prawo powołać swojego reprezentanta do udziału w obradach Kapituły, o czym informują Zarząd Fundacji.
 3. Kapituła wybiera ze swojego składu Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego. Przewodniczący zwołuje i przewodniczy Posiedzeniom Kapituły, a w razie jego nieobecności zastępuje go Wiceprzewodniczący lub inny członek Kapituły upoważniony przez Przewodniczącego.
 4. Kapituła zbiera się przynajmniej raz w roku w celu dokonania wyboru projektów, którym zostanie przyznane dofinansowanie.
 5. Decyzje Kapituły zapadają zwykłą większością głosów. Przy równej liczbie głosów decyduje głos Przewodniczącego.
 6. Obrady Kapituły i uzasadnienie wyboru dofinansowanych projektów są poufne. Decyzje Kapituły są wiążące, ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie.
 7. Protokół z obrad Kapituły sporządza sekretarz, nie będący jej członkiem, wskazywany przez Zarząd Fundacji. Protokół jest podpisywany przez członków Kapituły biorących udział w obradach.
 8. Zarząd Fundacji prowadzi sekretariat Konkursu oraz zapewnia organizacyjne i materialne warunki pracy Kapituły.

 §3
Podmioty ubiegające się o Stypendium i warunki realizacji projektów

 1. O Stypendium może się ubiegać zespół składający się z minimum trzech, a maksimum sześciu osób, będących studentami bądź absolwentami (do 35. roku życia) uczelni wyższych, zwany dalej „Zespołem”. W realizacji projektu mogą uczestniczyć osoby, które nie są członkami Zespołu ubiegającego się o Stypendium.
 2. O Stypendium ubiegać może się zarówno Zespół nieformalny(nie posiadający osobowości prawnej), jak i Zespół reprezentujący organizację studencką, akademickie koło naukowe bądź inną zarejestrowaną organizację lub stowarzyszenie. Ten sam Zespół może złożyć w danej edycji nie więcej niż dwa różne Wnioski.
 3. Zespół wyznacza lidera, który reprezentuje go w kontaktach z Fundacją.
 4. Każdy członek Zespołu zobligowany jest do zapoznania się z treścią niniejszego Regulaminu. Przystąpienie do Konkursu równoznaczne jest z akceptacją treści Regulaminu.
 5. W ramach Stypendium Zespół realizuje projekt edukacyjny lub naukowo-badawczy z zakresu podanego w paragrafie 1 Regulaminu. Projekt może być realizowany w ramach takich działań, jak:
  a)warsztaty i szkolenia;
  b) badania naukowe;
  c)konferencje, seminaria;
  d)konkursy, olimpiady;
  e)publikacje;
  f)inne przedsięwzięcia o charakterze edukacyjnym.
 6. Zespół może wnioskować jedynie o częściowe dofinansowanie projektu. Dofinansowanie może otrzymać maksymalnie 10 Projektów; maksymalnie 2 mogą zostać umieszczone przez Kapitułę na liście rezerwowej.
 7. Realizacja dofinansowanego projektu musi rozpocząć się i zostać zakończona zgodnie
  z harmonogramem, który został zamieszczony na stronie internetowej www.paga.org.pl.
 8. Dofinansowaniu ze środków Stypendium nie podlegają:
  a)koszty zakupu środków trwałych;
  b)opłaty za uczestnictwo, transport czy noclegi podczas jednorazowych wydarzeń nie mających cech projektu (np. udział w konferencjach zagranicznych).
 9. Zespół ubiegający się o dofinansowanie zobowiązany jest do przeprowadzenia ewaluacji projektu. Wyniki ewaluacji przedstawia Fundacji wraz ze sprawozdaniem merytorycznym i rozliczeniem finansowym w 30 dni od zakończenia projektu. Wzór sprawozdania merytorycznego i finansowego oraz wytycznymi do przeprowadzenia ewaluacji dostępny jest pod adresem www.paga.org.pl.

 §4
Tryb rozpatrywania wniosków i przyznawania Stypendium

 1. Podstawą ubiegania się o Stypendium jest wysłanie przez Zespół wypełnionego Wniosku w formie elektronicznej, za pośrednictwem strony internetowej Fundacji www.paga.org.pl, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30.11.2016 roku. Wniosekmusi zawierać opis szczegółowych celów i założeń projektu, harmonogram, kosztorys oraz plan ewaluacji.
 2. Wnioski podlegają weryfikacji przez pracowników Fundacji pod kątem formalnym. Ocena formalna (7 dni kalendarzowych od przesłania wniosku) obejmie m.in.:
  a) kontrolę spójności zapisów projektu;
  b) poprawność podliczenia kosztorysu (kwoty brutto);
  c) racjonalność kosztów;
  d) profesjonalizm przygotowania wniosku.
 3. Zespół będzie miał maksymalnie 6 dni kalendarzowych (od otrzymania uwag Fundacji)na poprawieniei odesłanie w wersji elektronicznej wniosku do Fundacji w celu ostatecznej weryfikacji.
 4. Poprawione pod kątem formalnym Wnioski, po ewentualnej jednokrotnej korekcie dokonanej przez Zespół na wniosek Fundacji, zostaną przesłane do oceny członkom Kapituły (drogą elektroniczną lub w formie papierowej).
 5. Szczegółowe zasady oceny projektów, ustalane przez Kapitułę w porozumieniu z Zarządem Fundacji, obejmują następujące kryteria:
  a) uzasadnienie potrzeby realizacji projektu;
  b) zgodność celu projektu z założeniami Stypendium, określonymi w paragrafie 1 pkt 3 niniejszego Regulaminu;
  c) charakterystykę odbiorców projektu i jego zasięg (ze wskazaniem na społeczności lokalne);
  d) stopień innowacyjności Projektu;
  e) trwałość rezultatów projektu (w tym także jego cykliczność);
  f) liczba beneficjentów projektów;
  g) uzasadnienia kosztów (w tym wielkość środków własnych);
  h) wielkość grupy realizującej projekt;
  e) sposób autoewaluacji.
  Oceniany przez Kapitułę Projekt może otrzymać maksymalnie 49 punktów.
 6. Kapituła może zaproponować Zespołowi dofinansowanie niższe niż wnioskowane.
 7. Kapituła ogłasza na stronie internetowej Fundacji listę projektów, które otrzymały dofinansowanie oraz wysokość przyznanego dofinansowania, a także listę rezerwową projektów.
 8. Zespoły są zobligowane w ciągu 7 dni kalendarzowych od przekazania informacji podanej w paragrafie 4 punkt 7 do akceptacji bądź odrzucenia propozycji dofinansowania.
  W przypadku odrzucenia propozycji dofinansowania dany projekt zostanie skreślony z listy, a w jego miejsce wejdzie projekt znajdujący się jako pierwszy na liście rezerwowej.
 9. Dofinansowanie przekazywane jest na podstawie odrębnej umowy dofinansowania zawieranej między Fundacją a Zespołem i może być przeznaczone wyłącznie na projekt wskazany w umowie. Załącznikami do umowy są formularz zgłoszeniowy, kosztorys projektu i plan jego ewaluacji. Fundacja nie ponosi żadnych opłat i kosztów związanych z przekazaniem dofinansowania. Wzór umowy znajduje się na stronie www.paga.org.pl.

 §5
Zobowiązania Stypendystów

 1. Członkowie nagrodzonego Zespołu akceptują umowę w kształcie przedstawionym przez Zarząd Fundacji. Lider nagrodzonego Zespołu wskazuje w umowie konto bankowe, na które przelane zostaną przyznane w ramach Stypendium środki. Fundacja ma 14 dni kalendarzowych na przekazanie dofinansowania.
 2. Umowę podpisuje lider i co najmniej jeden członek Zespołu lub osoba uprawniona do reprezentowania koła lub organizacji studenckiej.
 3. Członkowie nagrodzonego Zespołu zobowiązani są solidarnie do:
  a)przeznaczenia otrzymanych środków wyłącznie na pokrycie kosztów związanych z realizacją Projektu, należących do kategorii „Środki Stypendium”, zgodnie z przedstawionym harmonogramem i kosztorysem;
  b)niezwłocznego informowania Zarządu Fundacji o wszelkich okolicznościach mających wpływ na realizację projektu, w tym o wszystkich planach w zmianie harmonogramu lub Zarząd musi wyrazić zgodę na każdą zmianę harmonogramu lub kosztorysu projektu;
  c)przekazania Zarządowi Fundacji sprawozdania merytorycznego i finansowego oraz raportu z ewaluacji z realizacji projektu w terminie 30 dni od jego zakończeniana załącznikach dostępnych na stronie www.paga.org.pl;
  d)informowania o edukacyjnych projektach Fundacji oraz godnego jej reprezentowania;
  e)umieszczania informacji o dofinansowaniu projektu ze środków Stypendium we wszystkich dokumentach, materiałach promocyjnych, informacjach publicznych oraz innych, nie wymienionychw tym miejscu, a wpływających na kształtowanie dobrego wizerunku Fundacji;
  f) przedkładania do akceptacji Zarządowi Fundacji wykorzystania logotypów i innych znaków graficznych Stypendium i Fundacji.
 4. Zarząd Fundacji ma prawo żądać od Członków Zespołu zwrotu całej kwoty Stypendium w przypadku:
 5. a)złamania przez Zespół któregokolwiek z postanowień par. 5 pkt 3 niniejszego Regulaminu;
  b)wyjścia na jaw okoliczności wskazujących, że przyznanie Stypendium nastąpiło wskutek przedstawiania Kapitule niezgodnych z prawdą informacji i/lub fałszywych dokumentów;
  c)popełnienia w trakcie realizacji projektu przez któregokolwiek członka Zespołu przestępstwa w rozumieniu kodeksu karnego, orzeczonego prawomocnym wyrokiem sądu, bez względu na datę zapadnięcia orzeczenia w tej sprawie;
  d)w każdym czasie, jeżeli w trakcie realizacji projektu którykolwiek członek Zespołu naruszy prawa autorskie osób trzecich lub naruszy zasady etyki w tym zakresie.

 §6
Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieprzewidzianych w niniejszym Regulaminie, a wpływających na warunki realizacji Stypendium, rozstrzyga Kapituła.
 2. Zarząd Fundacji zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w treści niniejszego Regulaminu.

 §7

          Regulamin wchodzi w życie z dniem 1.10.2016 roku.

 

 

 

 

 

Podziel się: