Akademia Energii

Regulamin

REGULAMIN AKADEMII ENERGII – XII edycja

§ 1 PRZEDMIOT REGULAMINU

Niniejszy Regulamin określa zasady i przebieg Akademii Energii, zwanej dalej Akademią.

§ 2 ORGANIZATOR

Organizatorem Akademii jest Fundacja im. Lesława A. Pagi, zwana dalej Organizatorem.

§ 3 CELE AKADEMII

Głównym celem Akademii Energii jest budowa trwałej instytucji edukacyjnej na rzecz bezpieczeństwa energetycznego i stabilnego rozwoju rynków energii w Polsce. Akademia realizuje swój cel przez zapewnienie grupie najbardziej 25 – 30 utalentowanych studentów i absolwentów, zwanych dalej Stypendystami, bezpłatnego szkolenia, składającego się z 2-miesiecznego cyklu zajęć, zwanego dalej Programem oraz odbycie co najmniej 2-miesięcznego, płatnego stażu w podmiotach, będących wiodącymi uczestnikami sektora energetycznego, zwanego dalej Stażem.

§ 4 UCZESTNICY AKADEMII
 1. W Akademii mogą wziąć udział studenci drugiego, trzeciego, czwartego, piątego roku jednolitych studiów magisterskich, studenci drugiego i trzeciego roku studiów licencjackich lub inżynierskich, studenci magisterskich studiów uzupełniających lub absolwenci uczelni wyższych, zwani dalej Aplikantami.
 2. Aplikanci nie mogą w chwili złożenia aplikacji mieć ukończonego 27. roku życia.
 3. Stypendysta nie może powtórnie ubiegać się o uczestnictwo w kolejnych edycjach Akademii.
 4. Po ukończeniu Akademii Stypendysta uzyskuje status Alumna Akademii Energii oraz Alumna Fundacji.
 5. Alumni Akademii Energii oraz Alumni Fundacji tworzą społeczność młodych liderów, którzy wspierają się w rozwoju oraz we współpracy z Fundacją realizują inicjatywy na rzecz rynku energetycznego.
§ 5 CZAS TRWANIA AKADEMII

Czas trwania Akademii ustala Zarząd Fundacji w porozumieniu z Radą Fundacji, zwany dalej Zarządem, i podaje do wiadomości corocznie wraz z ogłoszeniem o nowej edycji Akademii, jednakże nie później niż do końca kwietnia.

§ 6 KOORDYNATOR AKADEMII
 1. Organizację prac związanych z realizacją Akademii zapewnia każdorazowo koordynator programu, powoływany corocznie na każdą edycję Akademii przez Zarząd Organizatora.
 2. Koordynator Akademii odpowiada przed Radą Fundacji i Zarządem Organizatora za realizację Akademii. Ze swojej pracy składa raport na posiedzeniu Rady Fundacji po zakończeniu edycji Akademii.
 3. Zarząd Fundacji i Rada Fundacji dopuszczają możliwość powołania dwóch koordynatorów programu w postaci koordynatora operacyjnego z ramienia Fundacji i odpowiedzialnego za całokształt organizacji Akademii oraz koordynatora merytorycznego odpowiedzialnego za kształt programu merytorycznego i zapewnienie niezbędnego wsparcia Fundacji.
 4. Organizator ma prawo do konsultacji dotyczących Akademii z ekspertami zewnętrznymi.
 5. Organizator konsultuje kształt edycji Akademii z Alumnami.
§ 7 KOMISJA DS. REKRUTACJI
 1. Komisja powoływana jest spośród Alumnów Akademii Energii przez Zarząd Organizatora wraz z koordynatorem Akademii w porozumieniu z Radą Fundacji.
 2. Komisja składa się z nie więcej niż pięciu członków (zasiadających w III etapie rekrutacji). Przewodniczącym Komisji jest koordynator Akademii.
 3. Z głosem doradczym w pracach Komisji mogą uczestniczyć przedstawiciele firm partnerskich.
 4. Pracami Komisji kieruje Przewodniczący Komisji. Komisja podejmuje decyzje w oparciu o ustaloną wcześniej skalę punktacji należnej za poszczególne etapy rekrutacji. W przypadku równej liczby punktów lub sytuacji spornej decydujący głos przysługuje Zarządowi Organizatora w porozumieniu z koordynatorem/koordynatorami Akademii.
 5. Decyzję w sprawie kwalifikacji na poszczególnych etapach podejmuje się w nieprzekraczalnym terminie 21 dni od ich zakończenia.
 6. Decyzje o zakwalifikowaniu lub niezakwalifikowaniu do kolejnych etapów Komisja przekazuje koordynatorowi Akademii.
§ 8 REKRUTACJA STYPENDYSTÓW
 1. Rekrutacja Stypendystów przebiega dwuetapowo. Dodatkowym, możliwym, elementem rekrutacji jest test wiedzy.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do tego, aby dodatkowy etap rekrutacji – test wiedzy – był ogłoszony do tygodnia poprzedzającego rozmowy kwalifikacyjne z Aplikantami.
 3. Każdy uczestnik postępowania kwalifikacyjnego oceniany jest niezależnie przez poszczególnych członków Komisji, zgodnie z kartą oceny.
 4. Decyzja o zakwalifikowaniu bądź odrzuceniu kandydatury Aplikanta na kolejnych etapach jest wypadkową poszczególnych ocen uzyskanych przez Aplikanta w trakcie dwóch etapów postępowania.
 5. Etapy rekrutacji wyglądają, jak następuje:

Etap I:

 1. Każdy z Aplikantów zobowiązany jest do dokładnego przeczytania, wypełnienia i przesłania kompletnego formularza zgłoszeniowego zamieszczonego na stronie internetowej Organizatora (www.paga.org.pl) na podstronie programu. Termin nadsyłania aplikacji ustala, corocznie, Zarząd Fundacji i podaje do wiadomości wraz z ogłoszeniem o nowej edycji Akademii. Aplikant zobowiązany jest do zapoznania się z treścią niniejszego regulaminu. Złożenie aplikacji jest równoznaczne z akceptacją jego warunków.
 2. Spośród otrzymanych zgłoszeń Komisja wybiera maksymalnie 100 najlepszych zgłoszeń. Aplikanci zostaną poinformowani o zakwalifikowaniu do II etapu za pośrednictwem poczty elektronicznej.
 3. Komisja zastrzega sobie prawo do uznania odpowiedzi na pytania otwarte przekraczających 350 słów ze spacjami za nieważne.

Etap II:

 1. Rekrutacja odbywa się w kwietniu-lipcu 2023 roku. Aplikanci zakwalifikowani do II etapu zostaną zaproszeni na rozmowy online. II etap może (nie musi) składać się z dwóch części:
  1. rozmowy przed Komisją – część obligatoryjna,
  2. testu analitycznego, sprawdzającego jednocześnie wiedzę merytoryczną – część nieobligatoryjna – może nie występować w danej edycji Akademii.
 2. O miejscu i terminie II etapu rekrutacji osoby zakwalifikowane zostaną powiadomione za pośrednictwem poczty elektronicznej. Do dnia ustalenia terminu rozmowy przed Komisją w II etapie rekrutacji jego uczestnicy zobowiązani są przedstawić listy referencyjne (akademickie lub zawodowe), potwierdzony przez uczelnię status studenta oraz średnią ocen z całego toku studiów. Nieprzedstawienie któregokolwiek z powyższych dokumentów oznacza rezygnację z uczestnictwa w dalszej rekrutacji.
 3. Spośród uczestników etapu II rekrutacji Komisja wyłoni do 30 osób, zwanych dalej Uczestnikami, o czym zostaną oni powiadomieni za pośrednictwem poczty elektronicznej.
 4. Dodatkowo 5-ciu uczestników etapu II zostanie wpisanych na listę rezerwową, o czym zostaną poinformowani za pośrednictwem poczty elektronicznej. Osoby wpisane na listę rezerwową mogą uzyskać status Uczestnika w przypadku rezygnacji z uczestnictwa, wyłonionego przez Komisję, Uczestnika lub skreślenia z listy w przypadku, o którym mowa w ust. 7. Decyzje w tej sprawie podejmuje Komisja w terminie nieprzekraczającym 5 dni od powzięcia informacji o rezygnacji Uczestnika.
 5. Uczestnik zobowiązany jest do przesłania Organizatorowi, we wskazanym przez Organizatora, nieprzekraczalnym terminie, deklaracji uczestnictwa (Umowy) w Akademii (zostanie ona przesłana pocztą elektroniczną wraz z pozytywną decyzją Komisji). Niedostarczenie powyższej deklaracji (Umowy), skutkuje skreśleniem z listy Uczestników. Z chwilą dostarczenia deklaracji (Umowy) Uczestnik otrzymuje status Stypendysty.

6.Stypendyści są zobowiązani do podjęcia Stażu, jeżeli w Umowie uczestnictwa wyrażą deklarację jego odbycia.

7. Stypendysta zobowiązany jest do uczestnictwa w całym Programie oraz odbycia Stażu na zasadach określonych w § 12. W wypadku rezygnacji z udziału w Akademii, po wyznaczonym przez Organizatora terminie z całości lub z jakiejkolwiek części Programu, Stypendysta zobowiązuje się pokryć pełne koszty organizacji Programu w wysokości 15 000 PLN (piętnaście tysięcy złotych) w trybie natychmiastowym, chyba że powód rezygnacji wynika z przyczyn obiektywnych. Przypadki takie będą każdorazowo przedmiotem analizy Zarządu Organizatora, który na tej podstawie podejmie decyzje o ewentualnej odpowiedzialności materialnej Stypendysty

§ 9 OGÓLNE ZASADY UCZESTNICTWA STYPENDYSTÓW W SZKOLE AKADEMII ENERGII
 1. Stypendyści uczestniczą w zajęciach Programu według harmonogramu Akademii podanego najpóźniej do dnia 1 lipca 2023 roku. Termin rozpoczęcia jest ustalany corocznie i podawany do wiadomości z ogłoszeniem o nowej edycji Akademii. W szczególnych przypadkach Organizator zastrzega sobie prawo zmiany terminu Programu.
 2. Uczestnictwo Programie przysługuje wyłącznie Stypendystom.
 3. Stypendyści zobowiązani są do uczestnictwa w minimum 85% zajęć realizowanych w ramach Akademii.
 4. Zajęcia Programu będą prowadzone przez specjalistów z sektora energetycznego.
 5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności cywilnej, karnej i materialnej z tytułu zdarzeń mogących mieć miejsce podczas trwania Akademii.
§ 10 PROGRAM AKADEMII
 1. Program Akademii ustala Organizator wraz z koordynatorem Akademii. Porusza on zagadnienia i problematykę rynku energetycznego. Realizowany jest on dzięki merytorycznemu wsparciu Partnerów, o których mowa w §11.
 2. Program kolejnych edycji, corocznie, podawany jest do wiadomości wraz z ogłoszeniem o nowej edycji Akademii.
§ 11 PARTNERZY
 1. Partnerem Akademii, zwanym dalej Partnerem, może być każda instytucja, która podziela i akceptuje cele Organizatora i Akademii. Decyzję o przyznaniu statusu Partnera podejmuje Zarząd Organizatora.
 2. Formę oraz warunki współpracy z Partnerem określa się w odrębnej umowie zawieranej między Partnerem a Organizatorem.
§ 12 OGÓLNE ZASADY ODBYWANIA PRZEZ STYPENDYSTĘ STAŻUODPOWIEDZIALNOŚĆ ORGANIZATORA, PARTNERÓW ORAZ STYPENDYSTY.
 1. Organizator zapewnia Stypendyście co najmniej 2-miesięczny staż u jednego z Partnerów.
 2. Oferta stażowa, przez którą rozumie się listę podmiotów gotowych przyjąć Stypendystów na Staże, przedstawiana jest Stypendystom przez Organizatora najpóźniej w dniu Finału Programu. Wskazania preferowanego miejsca odbycia Stażu dokonuje Stypendysta. Decyzję w sprawie podejmuje Zarząd Organizatora wespół z Partnerem.
 3. W przypadku nieotrzymania oferty odbycia Stażu z preferowanego miejsca Stypendysta zobowiązany jest odbyć Staż u wskazanego przez Fundację Partnera.
 4. Terminem rozpoczęcia Stażu jest pierwszy dzień roboczy następujący po dniu oficjalnego zakończenia – Finału Programu. Dopuszcza się możliwość zmiany tego terminu po uprzednim ustaleniu Stypendysty z Zarządem Organizatora i Partnerem.
 5. Stypendyście zapewnia się możliwość odbycia płatnego stażu, za co przysługuje mu miesięczne wynagrodzenie nie mniejsze niż 3000 PLN (trzy tysiące złotych) netto, z zastrzeżeniem ust. 5. Partnerzy są wyłącznie odpowiedzialni z tego tytułu względem Stypendysty.
 6. Za zgodą Stypendysty oraz Zarządu Organizatora Stypendysta może odbyć Staż bez wynagrodzenia.
 7. Organizator oraz Partner nie zapewniają ani nie pokrywają kosztów zakwaterowania Stypendysty w trakcie trwania Stażu.
 8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za warunki odbywania Stażu, w szczególności warunki umowy o odbycie Stażu, jaka będzie zawarta pomiędzy Stypendystą a Partnerem oraz jej realizację przez strony, nie ponosi też odpowiedzialności za jakiekolwiek ewentualne opłaty i podatki, do uiszczenia których może być zobowiązany Stypendysta w związku z zawartymi z Partnerem umową o Staż. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie zdarzenia, mogące rodzić odpowiedzialność Partnerów wobec Stypendystów, podczas odbywania Stażu.
 9. Organizator nie ponosi odpowiedzialności w przypadku rezygnacji przez Stypendystę z odbywania Stażu lub faktycznego nieodbywania przez niego Stażu. W takiej sytuacji Organizator może wskazać innego Stypendystę do odbycia Stażu.
 10. W przypadku rezygnacji z udziału w Programie Akademii, z całości lub z jakiejkolwiek części, Fundacja zastrzega sobie prawo do odebrania statusu Alumna.
 11. Fundacja zastrzega sobie prawo do odebrania statusu Alumna w przypadku działania na niekorzyść Fundacji oraz naruszenia jej dobrego imienia.
§ 13 DANE OSOBOWE, BAZA DANYCH
 1. Stypendysta oraz Partner przyjmują do wiadomości, że Organizator ma prawo informować media o przebiegu Stażu i wyrażają na to nieodwołalną zgodę.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do opublikowania danych osobowych i wizerunku Stypendysty, jak również wywiadów z nim przeprowadzonych w środkach masowego przekazu, a Stypendysta wyraża na to nieodwołalną zgodę na okres 10 lat.
 3. Aplikant wyraża zgodę Organizatorowi na przetwarzanie i umieszczenie w bazie danych Akademii jego danych osobowych zawartych w aplikacji, które zostaną wykorzystane w celach związanych z organizacją i przebiegiem Akademii oraz innych działań statutowych Organizatora. W uzasadnionych przypadkach dane zawarte w bazie danych mogą być udostępnione Partnerom lub innym fundatorom nagród, na ich wniosek. Aplikantowi przysługuje prawo wglądu i aktualizacji swoich danych osobowych.
 4. Stypendysta wyraża zgodę na udostepnienie swojego wizerunku i danych osobowych w postaci imienia i nazwiska oraz ukończonego programu w celach promocyjnych działań statutowych Fundacji, promowanie sylwetek Alumnów na okres 10 lat.
§ 14 POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 1. Uroczyste Zakończenie Akademii odbędzie się w dniu 9 listopada 2023 r., chyba, że Organizator zadecyduje inaczej.
 2. Decyzje Komisji oraz Organizatora w związku z Programem i Akademią i realizacją niniejszego Regulaminu, w szczególności co do zakwalifikowania się uczestników do kolejnych etapów, są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonywania wiążącej wykładni postanowień niniejszego Regulaminu, rozstrzygania sporów związanych z jego stosowaniem oraz wszelkich kwestii związanych z Akademią, jednakże bez uszczerbku dla prawa Komisji do decydowaniu o kwalifikacji uczestników.
 4. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany liczby Staży i Partnerów.
 5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za terminowość doręczania korespondencji wysyłanej za pośrednictwem poczty tradycyjnej lub poczty elektronicznej. Aplikanci, Uczestnicy oraz Stypendyści, w przypadkach wskazanych w Regulaminie, są zobowiązani do sprawdzania poczty elektronicznej. W razie wystąpienia jakichkolwiek problemów komunikacyjnych są oni zobowiązani niezwłocznie poinformować o tym Organizatora.

Koordynator Programu:

Angelika Jasińska

E-mail:
akademiaenergii@paga.org.pl