Akademia Energii

Regulamin

§ 1 PRZEDMIOT REGULAMINU

Niniejszy Regulamin określa zasady i przebieg Akademii Energii, zwanej dalej Akademią.

§ 2 ORGANIZATOR

Organizatorem Akademii jest Fundacja im. Lesława A. Pagi, zwana dalej Organizatorem.

§ 3 CELE AKADEMII

Głównym celem Akademii Energii jest budowa trwałej instytucji edukacyjnej na rzecz bezpieczeństwa energetycznego i stabilnego rozwoju rynków energii w Polsce.

Akademia Energii realizuje swój cel poprzez zapewnienie grupie 30 utalentowanych, polskich studentów, zwanych dalej Stypendystami, bezpłatnego, szkolenia zwanego dalej Akademią, realizowanej w czasie sesji weekendowych realizowanych w październiku i listopadzie 2021r. oraz możliwości odbycia 2-miesięcznego, płatnego, stażu dla najlepszych uczestników Projektu w podmiotach będących wiodącymi uczestnikami rynku energetycznego, zwanego dalej Stażem.

§ 4 UCZESTNICY AKADEMII

1. W Akademii mogą wziąć udział studenci drugiego, trzeciego, czwartego, piątego roku lub absolwenci, którzy w chwili złożenia aplikacji nie ukończyli 27 roku życia, zwani dalej Aplikantami.

2. Stypendysta nie może powtórnie ubiegać się o uczestnictwo w kolejnych edycjach Akademii.

§ 5 CZAS TRWANIA AKADEMII

Czas trwania Akademii ustala Organizator, podaje do wiadomości, corocznie, wraz z ogłoszeniem o nowej edycji Akademii, jednak nie później niż do końca kwietnia. 

§ 6 KOORDYNATOR AKADEMII

Organizację prac związanych z realizacją Akademii zapewnia Koordynator Akademii, powoływany przez Organizatora.

§ 7 KOMISJA DS. REKRUTACJI

1. Komisję ds. Rekrutacji, zwaną dalej Komisją, powołuje corocznie Organizator.

2. Komisja składa się z nie więcej niż trzech członków Komisji.

3. Z głosem doradczym w pracach Komisji mogą uczestniczyć Stypendyści Akademii z lat ubiegłych. Tryb i zasady ich powoływania ustala Przewodniczący Komisji w porozumieniu z Organizatorem.

4. Decyzję odnośnie kwalifikacji na poszczególnych etapach podejmuje się w nieprzekraczalnym terminie 14 dni od ich zakończenia.

5. Po zakończeniu swoich prac Komisja sporządza i przedkłada Organizatorowi, w terminie 14 dni od dnia zakończenia rekrutacji, protokół ze swojej pracy.

§ 8 REKRUTACJA STYPENDYSTÓW

1. Organizator może rekrutować Stypendystów dwuetapowo.

2. Każdy uczestnik postępowania kwalifikacyjnego oceniany jest niezależnie przez poszczególnych członków Komisji zgodnie z kartą oceny. Decyzja o zakwalifikowaniu bądź odrzuceniu kandydatury Aplikanta na kolejnych etapach jest wypadkową poszczególnych ocen uzyskanych przez Aplikanta w trakcie dwóch etapów postępowania.

Etap I

3. Każdy z Aplikantów zobowiązany jest do wysłania swojego zgłoszenia na stronie internetowej Organizatora (www.paga.org.pl). Termin nadsyłania aplikacji ustala, corocznie, Zarząd Fundacji i podaje do wiadomości wraz z ogłoszeniem o nowej edycji Akademii. Aplikant zobligowany jest do zapoznania się z treścią niniejszego regulaminu. Złożenie aplikacji jest równoznaczne z akceptacją jego warunków.

4. Zgłoszenie Aplikanta do Akademii polega na wypełnieniu kwestionariusza osobowego oraz udzieleniu odpowiedzi na zadane w nim pytania.

5. Do etapu II rekrutacji uczestników postępowania kwalifikacyjnego w liczbie do 100 dokonuje Komisja na podstawie oceny ich zgłoszenia. Aplikanci zostaną poinformowani o zakwalifikowaniu do II etapu za pośrednictwem poczty elektronicznej.

Etap II

6. Etap II rekrutacji składa się z testu oraz przesłuchania przed Komisją. O miejscu i terminie II etapu rekrutacji osoby zakwalifikowane zostaną powiadomione za pośrednictwem poczty elektronicznej. Komisja zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia II etapu rekrutacji również w formie zdalnej – rozmowy przez komunikator.

7. Do przystąpienia do etapu II rekrutacji, uczestnicy zobowiązani są przedstawić listy referencyjne (akademickie lub zawodowe), potwierdzony przez uczelnię status studenta oraz średnią ocen z całego toku studiów. Nieprzedstawienie któregokolwiek z powyższych dokumentów oznacza rezygnację z uczestnictwa w dalszej rekrutacji.

8. Spośród uczestników etapu II rekrutacji Komisja wyłoni do 30 osób, zwanych dalej Stypendystami. Zakwalifikowani Kandydaci zostaną powiadomieni o decyzji za pośrednictwem poczty elektronicznej.

9. Dodatkowo 5-ciu uczestników etapu II zostanie wpisanych na listę rezerwową.

10. Osoby wskazane w ust. 9 niniejszego paragrafu, mogą uzyskać status Stypendysty w przypadku rezygnacji z uczestnictwa Stypendysty lub skreślenia z listy w przypadku, o którym mowa w ust. 11. Decyzje w sprawie podejmuje Komisja w terminie nieprzekraczającym 5 dni od otrzymania informacji o rezygnacji Stypendysty.

11. Stypendysta zobowiązany jest do przesłania Organizatorowi, we wskazanym przez Organizatora, nieprzekraczalnym terminie, deklaracji uczestnictwa w Akademii (zostanie ona przesłana pocztą elektroniczną wraz z pozytywną decyzją Komisji). Niedostarczenie powyższej deklaracji, skutkuje skreśleniem z listy uczestników Akademii.

12. Stypendyści zobowiązani są do uczestnictwa we wszystkich zajęciach realizowanych w ramach Akademii.

13. Stypendyści są zobowiązani do podjęcia Stażu, jeżeli w deklaracji uczestnictwa wyrażą deklarację jego odbycia.

14. W przypadku:

– rezygnacji z udziału w Akademii, z całości lub z jakiejkolwiek części lub

– opuszczenia więcej niż 85% zajęć

Stypendysta zobowiązuje się pokryć pełne koszty Akademii w wysokości 5000 PLN w trybie natychmiastowym, chyba że powód rezygnacji wynika z przyczyn obiektywnych. Przypadki takie będą każdorazowo przedmiotem analizy Organizatora, który na tej podstawie podejmie decyzje o ewentualnej odpowiedzialności materialnej Stypendysty.

§ 9 OGÓLNE ZASADY UCZESTNICTWA STYPENDYSTÓW W SZKOLE AKADEMII ENERGII

1. Stypendyści uczestniczą w zajęciach Akademii. Termin zajęć jest ustalany corocznie i podawany do wiadomości z ogłoszeniem o nowej edycji Akademii. W szczególnych przypadkach Organizator zastrzega sobie prawo zmiany terminu Akademii. Uczestnictwo w Szkole przysługuje wyłącznie Stypendystom.

2. Zajęcia będą prowadzone przez specjalistów z sektora energetycznego.

3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności karnej i materialnej z tytułu zdarzeń mogących mieć miejsce podczas trwania Akademii.

4. Dojazd na zajęcia realizowane w ramach Akademii jest finansowany przez uczestników. Fundacja może dofinansować dojazd uczestników tylko w uzasadnionych przypadkach, rozpatrywanych indywidualnie. Podstawą będzie przedstawienie wniosku wraz z zaświadczeniem o dochodach z Urzędu Skarbowego za rok poprzedzający rok, w którym odbywa się edycja projektu, własnych oraz rodziny oraz dokumentem poświadczającym liczbę członków rodziny.

§ 10 PROGRAM AKADEMII

1. Program Akademii ustala Organizator. Porusza on zagadnienia i problematykę rynku energetycznego. Realizowany jest on dzięki merytorycznemu wsparciu Partnerów, o których mowa w §11.

2. Program kolejnych edycji, corocznie, podawany jest do wiadomości przed rozpoczęciem nowej edycji Akademii.

§ 11 PARTNERZY

1. Partnerem Akademii, zwanym dalej Partnerem może być każda instytucja, która podziela i akceptuje cele Organizatora i Akademii. Decyzję o przyznaniu statusu Partnera podejmuje Organizator.

2. Formę oraz warunki współpracy z Partnerem określa się w odrębnej umowie zawieranej między Partnerem a Organizatorem.

§ 12 OGÓLNE ZASADY ODBYWANIA PRZEZ STYPENDYSTĘ STAŻU.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ ORGANIZATORA, PARTNERÓW ORAZ STYPENDYSTY

1. Organizator zapewnia najlepszym Stypendystom, 2-miesięczny staż u jednego z Partnerów.

2. Oferta stażowa przedstawiana jest Stypendystom przez Organizatora w czasie trwania Akademii. Wskazania preferowanego miejsca odbycia Stażu dokonuje Stypendysta. Decyzję w sprawie podejmuje Organizator wespół z Partnerem.

3. Terminem rozpoczęcia Stażu jest początek lipca kolejnego roku po zakończeniu części warsztatowej Programu. Dopuszcza się możliwość zmiany tego terminu po uprzednim ustaleniu Stypendysty z Organizatorem i Partnerem.

4. Stypendyście zapewnia się możliwość odbycia płatnego stażu, za co przysługuje mu miesięczne wynagrodzenie nie mniejsze niż 3000 zł brutto, z zastrzeżeniem ust. 5. Partnerzy są wyłącznie odpowiedzialni z tego tytułu względem Stypendysty.

5. Za zgodą Stypendysty oraz Organizatora Stypendysta może odbyć Staż bez wynagrodzenia.

6. Organizator oraz Partner nie zapewniają ani nie pokrywają kosztów zakwaterowania Stypendysty w trakcie trwania Stażu.

6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za warunki odbywania Stażu, w szczególności warunki umowy o odbycie Stażu, jaka będzie zawarta pomiędzy Stypendystą a Partnerem oraz jej realizację przez strony, nie ponosi też odpowiedzialności za jakiekolwiek ewentualne opłaty i podatki, do uiszczenia, których może być zobowiązany Stypendysta w związku z zawartymi z Partnerem umową o Staż.

7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności w przypadku rezygnacji przez Stypendystę z odbywania Stażu lub faktycznego nieodbywania przez niego Stażu. W takiej sytuacji Organizator może wskazać innego Stypendystę do odbycia Stażu.

§ 13 DANE OSOBOWE, BAZA DANYCH

1. Stypendysta oraz Partner, przyjmują do wiadomości, że Organizator ma prawo informować media o przebiegu Stażu i wyrażają na to nieodwołalną zgodę.

2. Organizator zastrzega sobie prawo do opublikowania danych osobowych i wizerunku Stypendysty, jak również wywiadów z nim przeprowadzonych w środkach masowego przekazu, a Stypendysta wyraża na to nieodwołalną zgodę.

3. Aplikant wyraża zgodę Organizatorowi na przetwarzanie i umieszczenie w bazie danych Akademii jego danych osobowych zawartych w aplikacji, które zostaną wykorzystane w celach związanych z organizacją i przebiegiem Akademii oraz innych działań statutowych Organizatora. W uzasadnionych przypadkach dane zawarte w bazie danych mogą być udostępnione Partnerom lub innym fundatorom nagród, na ich wniosek. Aplikantowi przysługuje prawo wglądu i aktualizacji swoich danych osobowych.

§ 14 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Zakończenie Akademii odbędzie się w grudniu 2021r. Udział Stypendystów w tej Uroczystości jest obowiązkowy.

2. Decyzje Komisji oraz Organizatora w związku z Akademią i realizacją niniejszego Regulaminu, w szczególności co do zakwalifikowania się uczestników do kolejnych etapów, są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie.

3. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonywania wiążącej wykładni postanowień niniejszego Regulaminu, rozstrzygania sporów związanych z jego stosowaniem oraz wszelkich kwestii związanych z Akademią jednakże bez uszczerbku dla prawa Komisji do decydowaniu o kwalifikacji uczestników.

4. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany liczby Staży i Partnerów.

5. Niniejszy Regulamin jest dostępny do wglądu w siedzibie Organizatora oraz na jego stronie internetowej.

6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za terminowość doręczania korespondencji wysyłanej za pośrednictwem poczty tradycyjnej lub poczty elektronicznej.

7. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego, ustawy o ochronie danych osobowych oraz ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

Rekrutacja trwa
do 30 czerwca

Koordynator Programu:

 

E-mail:
akademiaenergii@paga.org.pl