Business Women Leaders Academy

Regulamin

REGULAMIN AKADEMII LIDEREK BIZNESU – V edycja

§1 PRZEDMIOT REGULAMINU

Niniejszy Regulamin określa zasady i przebieg Akademii Liderek Biznesu, zwanej dalej Akademią.

§2 ORGANIZATOR

Organizatorem Akademii jest Fundacja im. Lesława A. Pagi, zwana dalej Organizatorem.

§3 CELE AKADEMII

Celem Akademii jest wspieranie kobiet i kształcenie ich do zajmowania w przyszłości stanowisk menadżerskich. Akademia realizuje swój cel przez zapewnienie grupie najwyżej 25 utalentowanych studentek i absolwentek, zwanych dalej Stypendystkami, bezpłatnego szkolenia, składającego się z 6-miesięcznego cyklu szkoleniowo-edukacyjno-mentoringowego, zwanego dalej Programem, oraz odbycie co najmniej 2-miesięcznego, płatnego stażu w podmiotach, będących wiodącymi uczestnikami polskiej sceny biznesowej, zwanego dalej Stażem.

§4 UCZESTNICZKI AKADEMII
 1. W Akademii mogą wziąć udział studentki czwartego, piątego roku jednolitych studiów magisterskich, studentki drugiego i trzeciego roku studiów licencjackich, studentki magisterskich studiów uzupełniających lub absolwentki uczelni wyższych, zwane dalej Aplikantkami.
 2. Aplikantki nie mogą w chwili złożenia aplikacjimieć ukończonego 27. roku życia.
 3. Stypendystka nie może powtórnie ubiegać się o uczestnictwo w kolejnych edycjach Akademii.
 4. Po ukończeniu Akademii Stypendystka uzyskuje status Alumnki ALB oraz Alumnki Fundacji.
 5. Alumnki Fundacji oraz Alumnki ALB tworzą społeczność młodych liderek, które wspierają się w rozwoju oraz we współpracy z Fundacją realizują inicjatywy na rzecz wsparia rwoju kobiet.
§5 CZAS TRWANIA AKADEMII

Czas trwania Akademii ustala Zarząd Fundacji w porozumieniu z Radą Fundacji, zwany dalej Zarządem, i podaje do wiadomości corocznie wraz z ogłoszeniem o nowej edycji Akademii, jednakże nie później niż do końca marca.

§6 KOORDYNATOR AKADEMII
 1. Organizację prac związanych z realizacją Akademii zapewnia każdorazowo koordynator projektu, powoływany corocznie na każdą edycję Akademii przez Zarząd Organizatora.
 2. Koordynator Akademii odpowiada przed Radą Fundacji i Zarządem Organizatora za realizację Akademii. Ze swojej pracy składa raport na posiedzeniu Rady Fundacji po zakończeniu edycji Akademii.
 3. Zarząd Fundacji i Rada Fundacji dopuszczają możliwość powołania dwóch koordynatorów projektu w postaci koordynatora operacyjnego z ramienia Fundacji i odpowiedzialnego za całokształt organizacji Akademii oraz koordynatora merytorycznego odpowiedzialnego za kształt programu merytorycznego i zapewnienie niezbędnego wsparcia Fundacji.
 4. Organizator ma prawo do konsultacji dotyczących Akademii z ekspertami zewnętrznymi.
 5. Organizator konsultuje kształt edycji Akademii z Alumnami.
§7  KOMISJA DS. REKRUTACJI
 1. Komisja powoływana jest spośród Alumnów Fundacji i Alumnek ALB przez Zarząd Organizatora wraz z koordynatorem Akademii w porozumieniu z Radą Fundacji.
 2. Komisja składa się z nie więcej niż pięciu członków (zasiadających w II etapie rekrutacji). Przewodniczącym Komisji jest koordynator Akademii.
 3. Z głosem doradczym w pracach Komisji mogą uczestniczyć przedstawiciele firm partnerskich.
 4. Pracami Komisji kieruje Przewodniczący Komisji. Komisja podejmuje decyzje w oparciu o ustaloną wcześniej skalę punktacji należnej za poszczególne etapy rekrutacji. W przypadku równej liczby punktów lub sytuacji spornej decydujący głos przysługuje Zarządowi Organizatora w porozumieniu z koordynatorem/koordynatorami Akademii.
 5. Decyzję w sprawie kwalifikacji na poszczególnych etapach podejmuje się w nieprzekraczalnym terminie 21 dni od ich zakończenia.
 6. Decyzje o zakwalifikowaniu lub niezakwalifikowaniu do kolejnych etapów Komisja przekazuje koordynatorowi Akademii.
§8  REKRUTACJA STYPENDYSTEK
 1. Rekrutacja Stypendystek przebiega dwuetapowo. Dodatkowym, możliwym, elementem rekrutacji jest test wiedzy.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do tego, aby dodatkowy etap rekrutacji – test wiedzy – był ogłoszony do tygodnia poprzedzającego rozmowy kwalifikacyjne z Aplikantkami.
 3. Każda uczestniczka postępowania kwalifikacyjnego oceniana jest niezależnie przez poszczególnych członków Komisji, zgodnie z kartą oceny.
 4. Decyzja o zakwalifikowaniu bądź odrzuceniu kandydatury Aplikantki na kolejnych etapach jest wypadkową poszczególnych ocen uzyskanych przez Aplikantkę w trakcie dwóch etapów postępowania.
 5. Etapy rekrutacji wyglądają, jak następuje:

Etap I:

 • Każda z Aplikantek zobowiązana jest do dokładnego przeczytania, wypełnienia i przesłania kompletnego formularza zgłoszeniowego zamieszczonego na stronie internetowej Organizatora (paga.org.pl) na podstronie projektu. Termin nadsyłania aplikacji ustala, corocznie, Zarząd Fundacji i podaje do wiadomości wraz z ogłoszeniem o nowej edycji Akademii. Aplikantka zobowiązana jest do zapoznania się z treścią niniejszego regulaminu. Złożenie aplikacji jest równoznaczne z akceptacją jego warunków.
 • Spośród otrzymanych zgłoszeń Komisja wybiera maksymalnie 100 najlepszych zgłoszeń. Aplikantki zostaną poinformowane o zakwalifikowaniu do II etapu za pośrednictwem poczty elektronicznej.
 • Komisja zastrzega sobie prawo do uznania odpowiedzi na pytania otwarte przekraczających 750 znaków ze spacjami za nieważne.

Etap II:

 • Rekrutacja odbywa się w kwietniu-maju 2022 roku. Aplikantki zakwalifikowane do II etapu zostaną zaproszone na rozmowy w Warszawie lub rozmowy zdalne.  
  II etap może (nie musi) składać się z dwóch części: 
  rozmowy przed Komisją 
  – część obligatoryjna,
  b. testu analitycznego, sprawdzającego jednocześnie wiedzę merytoryczną – część nieobligatoryjna – może nie występować w danej edycji Akademii.
 • O miejscu i terminie II etapu rekrutacji osoby zakwalifikowane zostaną powiadomione za pośrednictwem poczty elektronicznej.
 • Do dnia ustalenia terminu rozmowy przed Komisją w II etapie rekrutacji jego uczestniczki zobowiązane są przedstawić listy referencyjne (akademickie lub zawodowe), potwierdzony przez uczelnię status studenta oraz średnią ocen z całego toku studiów. Nieprzedstawienie któregokolwiek z powyższych dokumentów oznacza rezygnację z uczestnictwa w dalszej rekrutacji.
 1. Spośród uczestniczek etapu II rekrutacji Komisja wyłoni do 25 osób, zwanych dalej Uczestniczkami, o czym zostaną one powiadomione za pośrednictwem poczty elektronicznej.
 2. Dodatkowo 5 uczestniczek etapu II zostanie wpisanych na listę rezerwową, o czym zostaną poinformowane za pośrednictwem poczty elektronicznej.
  • Osoby wskazane w w.w. ustępie niniejszego paragrafu, mogą uzyskać status Uczestniczki w przypadku rezygnacji z uczestnictwa, wyłonionego przez Komisję, Uczestniczki lub skreślenia z listy w przypadku, o którym mowa w ust. 11. Decyzje w tej sprawie podejmuje Komisja w terminie nieprzekraczającym 5 dni od powzięcia informacji o rezygnacji Uczestniczki.
 3. Uczestniczka zobowiązana jest do przesłania Organizatorowi, we wskazanym przez Organizatora, nieprzekraczalnym terminie, deklaracji uczestnictwa (Umowy) w Akademii (zostanie ona przesłana pocztą elektroniczną wraz z pozytywną decyzją Komisji). Niedostarczenie powyższej deklaracji (Umowy), skutkuje skreśleniem z listy Uczestniczek. Z chwilą dostarczenia deklaracji (Umowy) Uczestniczka otrzymuje status Stypendystki.
 4. Stypendystka zobowiązana jest do uczestnictwa w całym Programie oraz odbycia Stażu na zasadach określonych w §13. W wypadku rezygnacji z udziału w Akademii, po wyznaczonym przez Organizatora terminie z całości lub z jakiejkolwiek części Programu, Stypendystka zobowiązuje się pokryć pełne koszty programu w wysokości 15 000 PLN (piętnaście tysięcy złotych) w trybie natychmiastowym, chyba że powód rezygnacji wynika z przyczyn obiektywnych. Przypadki takie będą każdorazowo przedmiotem analizy Zarządu Organizatora, który na tej podstawie podejmie decyzje o ewentualnej odpowiedzialności materialnej Stypendystki.
§9  OGÓLNE ZASADY UCZESTNICTWA STYPENDYSTEK W AKADEMII
 1. Stypendystki uczestniczą w zajęciach Programu według harmonogramu Akademii podanego najpóźniej do dnia 1 czerwca 2022 roku. Termin rozpoczęcia jest ustalany corocznie i podawany do wiadomości z ogłoszeniem o nowej edycji Akademii. W szczególnych przypadkach Organizator zastrzega sobie prawo zmiany terminu Programu.
 2. Uczestnictwo Programie przysługuje wyłącznie Stypendystkom.
 3. Organizator nie zapewnia zakwaterowania, dojazdu oraz wyżywienia w trakcie trwania Akademii oraz stażu. Organizator nie refunduje Stypendystkom poniesionych kosztów.
 4. Zarządu może podjąć decyzję o przeprowadzeniu zdalnej Akademii.
 5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności cywilnej z tytułu zdarzeń mogących mieć miejsce podczas trwania Akademii Liderek Biznesu i stażu.
§10 PROGRAM SZKOŁY LETNIEJ AKADEMII
 1. Program Akademii ustala Organizator wraz z koordynatorem Akademii. Porusza on zagadnienia i problematykę różnorodności i równości na rynku pracy, a także kompetencji miękkich i twardych wspierających kobiety w dążeniu do zajmowania stanowisk liderskich. Realizowany jest on dzięki merytorycznemu wsparciu Partnerów, o których mowa w §12.
 2. Program kolejnych edycji, corocznie, podawany jest do wiadomości wraz z ogłoszeniem o nowej edycji Akademii.
§11 PARTNERZY
 1. Partnerem Akademii, zwanym dalej Partnerem, może być każda instytucja, która podziela i akceptuje cele Organizatora i Akademii. Decyzję o przyznaniu statusu Partnera podejmuje Zarząd Organizatora.
 2. Formę oraz warunki współpracy z Partnerem określa się w odrębnej umowie zawieranej między Partnerem a Organizatorem.
§12 OGÓLNE ZASADY ODBYWANIA PRZEZ STYPENDYSTKĘ STAŻU.
ODPOWIEDZIALNOŚĆ ORGANIZATORA, PARTNERÓW ORAZ STYPENDYSTKI
 1. Organizator umożliwia Stypendystce co najmniej 2-miesięczny staż u jednego z Partnerów.
 2. Oferta stażowa, przez którą rozumie się listę podmiotów gotowych przyjąć Stypendystki na Staże, przedstawiana jest Stypendystkom przez Organizatora najpóźniej w dniu 1 lipca 2022. Wskazania preferowanego miejsca odbycia Stażu dokonuje Stypendystka. Decyzję w sprawie podejmuje Zarząd Organizatora wespół z Partnerem.
 3. Terminem rozpoczęcia Stażu jest najwcześniej pierwszy dzień roboczy sierpnia 2022. Dopuszcza się możliwość zmiany tego terminu po uprzednim ustaleniu Stypendysty z Zarządem Organizatora i Partnerem.
 4. Stypendystcce umożliwia się odbycie płatnego stażu, za co przysługuje mu miesięczne wynagrodzenie nie mniejsze niż 3 000 zł netto, z zastrzeżeniem ust. 5. Partnerzy są wyłącznie odpowiedzialni z tego tytułu względem Stypendystki.
 5. Za zgodą Stypendystki oraz Zarządu Organizatora Stypendystka może odbyć Staż bez wynagrodzenia.
 6. Organizator oraz Partner nie zapewniają ani nie pokrywają kosztów zakwaterowania Stypendystki w trakcie trwania Stażu.
 7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za warunki odbywania Stażu, w szczególności warunki umowy o odbycie Stażu, jaka będzie zawarta pomiędzy Stypendystką a Partnerem oraz jej realizację przez strony, nie ponosi też odpowiedzialności za jakiekolwiek ewentualne opłaty i podatki, do uiszczenia których może być zobowiązana Stypendystka w związku z zawartymi z Partnerem umową o Staż. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie zdarzenia, mogące rodzić odpowiedzialność Partnerów wobec Stypendystek, podczas odbywania Stażu.
 8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności w przypadku rezygnacji przez Stypendystkę z odbywania Stażu lub faktycznego nieodbywania przez nią Stażu. W takiej sytuacji Organizator może wskazać inną Stypendystkę do odbycia Stażu.
 9. W przypadku rezygnacji z udziału w Programie Akademii, z całości lub z jakiejkolwiek części, Fundacja zastrzega sobie prawo do odebrania statusu Alumnki.
 10. Fundacja zastrzega sobie prawo do odebrania statusu Alumnki w przypadku działania na niekorzyść Fundacji oraz naruszenia jej dobrego imienia.
§13 DANE OSOBOWE, BAZA DANYCH
 1. Stypendystka oraz Partner przyjmują do wiadomości, że Organizator ma prawo informować media o przebiegu Stażu i wyrażają na to nieodwołalną zgodę.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do opublikowania danych osobowych i wizerunku Stypendystki, jak również wywiadów z nią przeprowadzonych w środkach masowego przekazu, a Stypendystka wyraża na to nieodwołalną zgodę na okres 10 lat.
 3. Aplikantka wyraża zgodę Organizatorowi na przetwarzanie i umieszczenie w bazie danych Akademii jej danych osobowych zawartych w aplikacji, które zostaną wykorzystane w celach związanych z organizacją i przebiegiem Akademii oraz innych działań statutowych Organizatora. W uzasadnionych przypadkach dane zawarte w bazie danych mogą być udostępnione Partnerom lub innym fundatorom nagród, na ich wniosek. Aplikantce przysługuje prawo wglądu i aktualizacji swoich danych osobowych.
 4. Stypendystka wyraża zgodę na udostepnienie swojego wizerunku i danych osobowych w postaci imienia i nazwiska oraz ukończonego programu w celach promocyjnych działań statutowych Fundacji, promowanie sylwetek Alumnów na okres 10 lat.
§14 POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 1. Uroczyste Zakończenie Akademii odbędzie się w grudniu 2022 r., chyba, że Organizator zadecyduje inaczej.
 2. Decyzje Komisji oraz Organizatora w związku z Programem i  Akademią i realizacją niniejszego Regulaminu, w szczególności co do zakwalifikowania się uczestniczek do kolejnych etapów, są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonywania wiążącej wykładni postanowień niniejszego Regulaminu, rozstrzygania sporów związanych z jego stosowaniem oraz wszelkich kwestii związanych z Akademią, jednakże bez uszczerbku dla prawa Komisji do decydowaniu o kwalifikacji uczestników.
 4. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany liczby Staży i Partnerów.
 5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za terminowość doręczania korespondencji wysyłanej za pośrednictwem poczty tradycyjnej lub poczty elektronicznej. Aplikantki, Uczestniczki oraz Stypendystki, w przypadkach wskazanych w Regulaminie, są zobowiązane do sprawdzania poczty elektronicznej. W razie wystąpienia jakichkolwiek problemów komunikacyjnych są oni zobowiązani niezwłocznie poinformować o tym Organizatora.

 

Koordynatorka Akademii Liderek ESG:

Paulina Paga

E-mail:
ppaga@paga.org.pl

Telefon:

607 094 104