Akademia Liderów Rynku Kapitałowego

Regulamin

REGULAMIN AKADEMII LIDERÓW ALRK– XVIII edycja

§1 PRZEDMIOT REGULAMINU

Niniejszy Regulamin określa zasady i przebieg Akademii Liderów ALRK, zwanej dalej Akademią.

§2 ORGANIZATOR

Organizatorem Akademii jest Fundacja im. Lesława A. Pagi, zwana dalej Organizatorem.

§3 CELE AKADEMII

Celem Akademii jest stworzenie programu edukacyjnego jako instytucji kształcącej przyszłe elity świata finansów w Polsce. Akademia realizuje swój cel przez zapewnienie grupie najwyżej 30 utalentowanych studentów i absolwentów, zwanych dalej Stypendystami, bezpłatnego szkolenia, składającego się z 2-tygodniowej Szkoły Letniej ALRK, zwanego dalej Programem oraz odbycie co najmniej 2-miesięcznego, płatnego stażu w podmiotach, będących wiodącymi uczestnikami rynku kapitałowego, zwanego dalej Stażem.

§4 UCZESTNICY AKADEMII
 1. W Akademii mogą wziąć udział studenci drugiego, trzeciego, czwartego, piątego roku jednolitych studiów magisterskich, studenci drugiego i trzeciego roku studiów licencjackich, studenci magisterskich studiów uzupełniających lub absolwenci uczelni wyższych, zwani dalej Aplikantami.
 2. Aplikanci nie mogą w chwili złożenia aplikacji mieć ukończonego 27. roku życia.
 3. Stypendysta nie może powtórnie ubiegać się o uczestnictwo w kolejnych edycjach Akademii.
 4. Po ukończeniu Akademii Stypendysta uzyskuje status Alumna ALRK oraz Alumna Fundacji.
 5. Alumni Fundacji oraz Alumni ALRK tworzą społeczność młodych liderów, którzy wspierają się w rozwoju oraz we współpracy z Fundacją realizują inicjatywy na rzecz rynku finansowego.
§5 CZAS TRWANIA AKADEMII

Czas trwania Akademii ustala Zarząd Fundacji (dalej „Zarząd”) w porozumieniu z Radą Fundacji i podaje do wiadomości corocznie wraz z ogłoszeniem o nowej edycji Akademii, jednakże nie później niż do końca marca.

 • 6 KOORDYNATOR AKADEMII
 1. Organizację prac związanych z realizacją Akademii zapewnia każdorazowo koordynator projektu, powoływany corocznie na każdą edycję Akademii przez Zarząd Organizatora.
 2. Koordynator Akademii odpowiada przed Radą Fundacji i Zarządem Organizatora za realizację Akademii. Ze swojej pracy składa raport na posiedzeniu Rady Fundacji po zakończeniu edycji Akademii.
 3. Zarząd Fundacji i Rada Fundacji dopuszczają możliwość powołania dwóch koordynatorów projektu w postaci koordynatora operacyjnego z ramienia Fundacji i odpowiedzialnego za całokształt organizacji Akademii oraz koordynatora merytorycznego odpowiedzialnego za kształt programu merytorycznego i zapewnienie niezbędnego wsparcia Fundacji.
 4. Organizator ma prawo do konsultacji dotyczących Akademii z ekspertami zewnętrznymi.
 5. Organizator konsultuje kształt edycji Akademii z Alumnami.
§8  KOMISJA DS. REKRUTACJI
 1. Komisja powoływana jest spośród Alumnów ALRK przez Zarząd Organizatora wraz z koordynatorem Akademii w porozumieniu z Radą Fundacji.
 2. Komisja składa się z nie więcej niż pięciu członków (zasiadających w II etapie rekrutacji). Przewodniczącym Komisji jest koordynator Akademii.
 3. Z głosem doradczym w pracach Komisji mogą uczestniczyć przedstawiciele firm partnerskich.
 4. Pracami Komisji kieruje Przewodniczący Komisji. Komisja podejmuje decyzje w oparciu o ustaloną wcześniej skalę punktacji należnej za poszczególne etapy rekrutacji. W przypadku równej liczby punktów lub sytuacji spornej decydujący głos przysługuje Zarządowi Organizatora w porozumieniu z koordynatorem/koordynatorami Akademii.
 5. Decyzję w sprawie kwalifikacji na poszczególnych etapach podejmuje się w nieprzekraczalnym terminie 21 dni od ich zakończenia.
 6. Decyzje o zakwalifikowaniu lub niezakwalifikowaniu do kolejnych etapów Komisja przekazuje koordynatorowi Akademii.
§9  REKRUTACJA STYPENDYSTÓW
 1. Rekrutacja Stypendystów przebiega dwuetapowo. Dodatkowym, możliwym, elementem rekrutacji jest test wiedzy.
  1. Organizator zastrzega sobie prawo do tego, aby dodatkowy etap rekrutacji – test wiedzy – był ogłoszony do tygodnia poprzedzającego rozmowy kwalifikacyjne z Aplikantami.
 2. Każdy uczestnik postępowania kwalifikacyjnego oceniany jest niezależnie przez poszczególnych członków Komisji, zgodnie z kartą oceny.
 3. Decyzja o zakwalifikowaniu bądź odrzuceniu kandydatury Aplikanta na kolejnych etapach jest wypadkową poszczególnych ocen uzyskanych przez Aplikanta w trakcie dwóch etapów postępowania.
 4. Etapy rekrutacji wyglądają, jak następuje:
 5. Etap I:
  1. Każdy z Aplikantów zobowiązany jest do dokładnego przeczytania, wypełnienia i przesłania kompletnego formularza zgłoszeniowego zamieszczonego na stronie internetowej Organizatora (www.paga.org.pl) na podstronie projektu. Termin nadsyłania aplikacji ustala, corocznie, Zarząd Fundacji i podaje do wiadomości wraz z ogłoszeniem o nowej edycji Akademii. Aplikant zobowiązany jest do zapoznania się z treścią niniejszego regulaminu. Złożenie aplikacji jest równoznaczne z akceptacją jego warunków.
  2. Spośród otrzymanych zgłoszeń Komisja wybiera maksymalnie 100 najlepszych zgłoszeń. Aplikanci zostaną poinformowani o zakwalifikowaniu do II etapu za pośrednictwem poczty elektronicznej.
  3. Komisja zastrzega sobie prawo do uznania odpowiedzi na pytania otwarte przekraczających 750 znaków ze spacjami za nieważne.
 6. Etap II:
  1. Rekrutacja odbywa się w kwietniu-maju 2023 roku. Aplikanci zakwalifikowani do II etapu zostaną zaproszeni na rozmowy w Warszawie.  II etap może (nie musi) składać się z dwóch części: a. rozmowy przed Komisją – część obligatoryjna, b. testu analitycznego, sprawdzającego jednocześnie wiedzę merytoryczną – część nieobligatoryjna – może nie występować w danej edycji Akademii.
  2. O miejscu i terminie II etapu rekrutacji osoby zakwalifikowane zostaną powiadomione za pośrednictwem poczty elektronicznej.
  3. Do dnia ustalenia terminu rozmowy przed Komisją w II etapie rekrutacji jego uczestnicy zobowiązani są przedstawić listy referencyjne (akademickie lub zawodowe), potwierdzony przez uczelnię status studenta oraz średnią ocen z całego toku studiów. Nieprzedstawienie któregokolwiek z powyższych dokumentów oznacza rezygnację z uczestnictwa w dalszej rekrutacji.
 7. Spośród uczestników etapu II rekrutacji Komisja wyłoni do 30 osób, zwanych dalej Uczestnikami, o czym zostaną oni powiadomieni za pośrednictwem poczty elektronicznej.
 8. Dodatkowo 5-ciu uczestników etapu II zostanie wpisanych na listę rezerwową, o czym zostaną poinformowani za pośrednictwem poczty elektronicznej.
  1. Osoby wskazane w w.w. ustępie niniejszego paragrafu, mogą uzyskać status Uczestnika w przypadku rezygnacji z uczestnictwa, wyłonionego przez Komisję, Uczestnika lub skreślenia z listy w przypadku, o którym mowa w ust. 11. Decyzje w tej sprawie podejmuje Komisja w terminie nieprzekraczającym 5 dni od powzięcia informacji o rezygnacji Uczestnika.
 9. Uczestnik zobowiązany jest do przesłania Organizatorowi, we wskazanym przez Organizatora, nieprzekraczalnym terminie, deklaracji uczestnictwa (Umowy) w Akademii (zostanie ona przesłana pocztą elektroniczną wraz z pozytywną decyzją Komisji). Niedostarczenie powyższej deklaracji (Umowy), skutkuje skreśleniem z listy Uczestników. Z chwilą dostarczenia deklaracji (Umowy) Uczestnik otrzymuje status Stypendysty.
 10. Stypendysta zobowiązany jest do uczestnictwa w całym Programie oraz odbycia Stażu na zasadach określonych w § 13. W wypadku rezygnacji z udziału w Akademii, po wyznaczonym przez Organizatora terminie z całości lub z jakiejkolwiek części Programu, Stypendysta zobowiązuje się pokryć pełne koszty Szkoły Letniej w wysokości 15 000 PLN (piętnaście tysięcy złotych) w trybie natychmiastowym, chyba że powód rezygnacji wynika z przyczyn obiektywnych. Przypadki takie będą każdorazowo przedmiotem analizy Zarządu Organizatora, który na tej podstawie podejmie decyzje o ewentualnej odpowiedzialności materialnej Stypendysty.
§10  OGÓLNE ZASADY UCZESTNICTWA STYPENDYSTÓW W SZKOLE LETNIEJ
 1. Stypendyści uczestniczą w zajęciach Programu według harmonogramu Akademii podanego najpóźniej do dnia 1 lipca 2023 roku. Termin rozpoczęcia jest ustalany corocznie i podawany do wiadomości z ogłoszeniem o nowej edycji Akademii. W szczególnych przypadkach Organizator zastrzega sobie prawo zmiany terminu Programu.
 2. Uczestnictwo Programie przysługuje wyłącznie Stypendystom.
 3. Zajęcia Programu będą prowadzone przez specjalistów z dziedziny rynku kapitałowego. W trakcie Szkoły Letniej Programu Stypendyści mają zapewnione zakwaterowanie wraz z wyżywieniem oraz zajęcia rekreacyjne.
  1. W przypadku decyzji Zarządu organizatora o przeprowadzeniu zdalnej Szkoły Letniej punkt ten nie obowiązuje.
 4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności cywilnej z tytułu zdarzeń mogących mieć miejsce podczas trwania Szkoły Letniej i Programu.
§11 PROGRAM SZKOŁY LETNIEJ AKADEMII
 1. Program Szkoły Letniej ustala Organizator wraz z koordynatorem Akademii. Porusza on zagadnienia i problematykę rynku kapitałowego i finansowego. Realizowany jest on dzięki merytorycznemu wsparciu Partnerów, o których mowa w §12.
 2. Program kolejnych edycji, corocznie, podawany jest do wiadomości wraz z ogłoszeniem o nowej edycji Akademii.
§12 PARTNERZY
 1. Partnerem Akademii, zwanym dalej Partnerem, może być każda instytucja, która podziela i akceptuje cele Organizatora i Akademii. Decyzję o przyznaniu statusu Partnera podejmuje Zarząd Organizatora.
 2. Formę oraz warunki współpracy z Partnerem określa się w odrębnej umowie zawieranej między Partnerem a Organizatorem.
§13 OGÓLNE ZASADY ODBYWANIA PRZEZ STYPENDYSTĘ STAŻU.
ODPOWIEDZIALNOŚĆ ORGANIZATORA, PARTNERÓW ORAZ STYPENDYSTY
 1. Organizator zapewnia Stypendyście co najmniej 2-miesięczny staż u jednego z Partnerów.
 2. Oferta stażowa, przez którą rozumie się listę podmiotów gotowych przyjąć Stypendystów na Staże, przedstawiana jest Stypendystom przez Organizatora najpóźniej w dniu zakończenia Szkoły Letniej Programu. Wskazania preferowanego miejsca odbycia Stażu dokonuje Stypendysta. Decyzję w sprawie podejmuje Zarząd Organizatora wespół z Partnerem.
 3. W przypadku nieotrzymania oferty odbycia Stażu z preferowanego miejsca Stypendysta zobowiązany jest odbyć Staż u wskazanego przez Fundację Partnera.
 4. Terminem rozpoczęcia Stażu jest pierwszy dzień roboczy następujący po dniu oficjalnego zakończenia Szkoły Letniej Programu. Dopuszcza się możliwość zmiany tego terminu po uprzednim ustaleniu Stypendysty z Zarządem Organizatora i Partnerem.
 5. Stypendyście zapewnia się możliwość odbycia płatnego stażu, za co przysługuje mu miesięczne wynagrodzenie nie mniejsze niż 3 000 zł netto, z zastrzeżeniem ust. 5. Partnerzy są wyłącznie odpowiedzialni z tego tytułu względem Stypendysty.
 6. Za zgodą Stypendysty oraz Zarządu Organizatora Stypendysta może odbyć Staż bez wynagrodzenia.
 7. Organizator oraz Partner nie zapewniają ani nie pokrywają kosztów zakwaterowania Stypendysty w trakcie trwania Stażu.
 8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za warunki odbywania Stażu, w szczególności warunki umowy o odbycie Stażu, jaka będzie zawarta pomiędzy Stypendystą a Partnerem oraz jej realizację przez strony, nie ponosi też odpowiedzialności za jakiekolwiek ewentualne opłaty i podatki, do uiszczenia których może być zobowiązany Stypendysta w związku z zawartymi z Partnerem umową o Staż. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie zdarzenia, mogące rodzić odpowiedzialność Partnerów wobec Stypendystów, podczas odbywania Stażu.
 9. Organizator nie ponosi odpowiedzialności w przypadku rezygnacji przez Stypendystę z odbywania Stażu lub faktycznego nieodbywania przez niego Stażu. W takiej sytuacji Organizator może wskazać innego Stypendystę do odbycia Stażu.
 10. W przypadku rezygnacji z udziału w Programie Akademii, z całości lub z jakiejkolwiek części, Fundacja zastrzega sobie prawo do odebrania statusu Alumna.
 11. Fundacja zastrzega sobie prawo do odebrania statusu Alumna w przypadku działania na niekorzyść Fundacji oraz naruszenia jej dobrego imienia.
§14 DANE OSOBOWE, BAZA DANYCH
 1. Stypendysta oraz Partner przyjmują do wiadomości, że Organizator ma prawo informować media o przebiegu Stażu i wyrażają na to nieodwołalną zgodę.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do opublikowania danych osobowych i wizerunku Stypendysty, jak również wywiadów z nim przeprowadzonych w środkach masowego przekazu, a Stypendysta wyraża na to nieodwołalną zgodę na okres 10 lat.
 3. Aplikant wyraża zgodę Organizatorowi na przetwarzanie i umieszczenie w bazie danych Akademii jego danych osobowych zawartych w aplikacji, które zostaną wykorzystane w celach związanych z organizacją i przebiegiem Akademii oraz innych działań statutowych Organizatora. W uzasadnionych przypadkach dane zawarte w bazie danych mogą być udostępnione Partnerom lub innym fundatorom nagród, na ich wniosek. Aplikantowi przysługuje prawo wglądu i aktualizacji swoich danych osobowych.
 4. Stypendysta wyraża zgodę na udostepnienie swojego wizerunku i danych osobowych w postaci imienia i nazwiska oraz ukończonego programu w celach promocyjnych działań statutowych Fundacji, promowanie sylwetek Alumnów na okres 10 lat.
§15 POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 1. Uroczyste Zakończenie Akademii odbędzie się w dniu 14 lipca 2023 r., chyba, że Organizator zadecyduje inaczej.
 2. Decyzje Komisji oraz Organizatora w związku z Programem i  Akademią i realizacją niniejszego Regulaminu, w szczególności co do zakwalifikowania się uczestników do kolejnych etapów, są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonywania wiążącej wykładni postanowień niniejszego Regulaminu, rozstrzygania sporów związanych z jego stosowaniem oraz wszelkich kwestii związanych z Akademią, jednakże bez uszczerbku dla prawa Komisji do decydowaniu o kwalifikacji uczestników.
 4. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany liczby Staży i Partnerów.
 5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za terminowość doręczania korespondencji wysyłanej za pośrednictwem poczty tradycyjnej lub poczty elektronicznej. Aplikanci, Uczestnicy oraz Stypendyści, w przypadkach wskazanych w Regulaminie, są zobowiązani do sprawdzania poczty elektronicznej. W razie wystąpienia jakichkolwiek problemów komunikacyjnych są oni zobowiązani niezwłocznie poinformować o tym Organizatora.

 

REGULAMIN AKADEMII LIDERÓW ALRK– XVIII edycja

§1 PRZEDMIOT REGULAMINU

Niniejszy Regulamin określa zasady i przebieg Akademii Liderów ALRK, zwanej dalej Akademią.

§2 ORGANIZATOR

Organizatorem Akademii jest Fundacja im. Lesława A. Pagi, zwana dalej Organizatorem.

§3 CELE AKADEMII

Celem Akademii jest stworzenie programu edukacyjnego jako instytucji kształcącej przyszłe elity świata finansów w Polsce. Akademia realizuje swój cel przez zapewnienie grupie najwyżej 30 utalentowanych studentów i absolwentów, zwanych dalej Stypendystami, bezpłatnego szkolenia, składającego się z 2-tygodniowej Szkoły Letniej ALRK, zwanego dalej Programem oraz odbycie co najmniej 2-miesięcznego, płatnego stażu w podmiotach, będących wiodącymi uczestnikami rynku kapitałowego, zwanego dalej Stażem.

§4 UCZESTNICY AKADEMII
 1. W Akademii mogą wziąć udział studenci drugiego, trzeciego, czwartego, piątego roku jednolitych studiów magisterskich, studenci drugiego i trzeciego roku studiów licencjackich, studenci magisterskich studiów uzupełniających lub absolwenci uczelni wyższych, zwani dalej Aplikantami.
 2. Aplikanci nie mogą w chwili złożenia aplikacji mieć ukończonego 27. roku życia.
 3. Stypendysta nie może powtórnie ubiegać się o uczestnictwo w kolejnych edycjach Akademii.
 4. Po ukończeniu Akademii Stypendysta uzyskuje status Alumna ALRK oraz Alumna Fundacji.
 5. Alumni Fundacji oraz Alumni ALRK tworzą społeczność młodych liderów, którzy wspierają się w rozwoju oraz we współpracy z Fundacją realizują inicjatywy na rzecz rynku finansowego.
§5 CZAS TRWANIA AKADEMII

Czas trwania Akademii ustala Zarząd Fundacji (dalej „Zarząd”) w porozumieniu z Radą Fundacji i podaje do wiadomości corocznie wraz z ogłoszeniem o nowej edycji Akademii, jednakże nie później niż do końca marca.

 • 6 KOORDYNATOR AKADEMII
 1. Organizację prac związanych z realizacją Akademii zapewnia każdorazowo koordynator projektu, powoływany corocznie na każdą edycję Akademii przez Zarząd Organizatora.
 2. Koordynator Akademii odpowiada przed Radą Fundacji i Zarządem Organizatora za realizację Akademii. Ze swojej pracy składa raport na posiedzeniu Rady Fundacji po zakończeniu edycji Akademii.
 3. Zarząd Fundacji i Rada Fundacji dopuszczają możliwość powołania dwóch koordynatorów projektu w postaci koordynatora operacyjnego z ramienia Fundacji i odpowiedzialnego za całokształt organizacji Akademii oraz koordynatora merytorycznego odpowiedzialnego za kształt programu merytorycznego i zapewnienie niezbędnego wsparcia Fundacji.
 4. Organizator ma prawo do konsultacji dotyczących Akademii z ekspertami zewnętrznymi.
 5. Organizator konsultuje kształt edycji Akademii z Alumnami.
§8  KOMISJA DS. REKRUTACJI
 1. Komisja powoływana jest spośród Alumnów ALRK przez Zarząd Organizatora wraz z koordynatorem Akademii w porozumieniu z Radą Fundacji.
 2. Komisja składa się z nie więcej niż pięciu członków (zasiadających w II etapie rekrutacji). Przewodniczącym Komisji jest koordynator Akademii.
 3. Z głosem doradczym w pracach Komisji mogą uczestniczyć przedstawiciele firm partnerskich.
 4. Pracami Komisji kieruje Przewodniczący Komisji. Komisja podejmuje decyzje w oparciu o ustaloną wcześniej skalę punktacji należnej za poszczególne etapy rekrutacji. W przypadku równej liczby punktów lub sytuacji spornej decydujący głos przysługuje Zarządowi Organizatora w porozumieniu z koordynatorem/koordynatorami Akademii.
 5. Decyzję w sprawie kwalifikacji na poszczególnych etapach podejmuje się w nieprzekraczalnym terminie 21 dni od ich zakończenia.
 6. Decyzje o zakwalifikowaniu lub niezakwalifikowaniu do kolejnych etapów Komisja przekazuje koordynatorowi Akademii.
§9  REKRUTACJA STYPENDYSTÓW
 1. Rekrutacja Stypendystów przebiega dwuetapowo. Dodatkowym, możliwym, elementem rekrutacji jest test wiedzy.
  1. Organizator zastrzega sobie prawo do tego, aby dodatkowy etap rekrutacji – test wiedzy – był ogłoszony do tygodnia poprzedzającego rozmowy kwalifikacyjne z Aplikantami.
 2. Każdy uczestnik postępowania kwalifikacyjnego oceniany jest niezależnie przez poszczególnych członków Komisji, zgodnie z kartą oceny.
 3. Decyzja o zakwalifikowaniu bądź odrzuceniu kandydatury Aplikanta na kolejnych etapach jest wypadkową poszczególnych ocen uzyskanych przez Aplikanta w trakcie dwóch etapów postępowania.
 4. Etapy rekrutacji wyglądają, jak następuje:
 5. Etap I:
  1. Każdy z Aplikantów zobowiązany jest do dokładnego przeczytania, wypełnienia i przesłania kompletnego formularza zgłoszeniowego zamieszczonego na stronie internetowej Organizatora (www.paga.org.pl) na podstronie projektu. Termin nadsyłania aplikacji ustala, corocznie, Zarząd Fundacji i podaje do wiadomości wraz z ogłoszeniem o nowej edycji Akademii. Aplikant zobowiązany jest do zapoznania się z treścią niniejszego regulaminu. Złożenie aplikacji jest równoznaczne z akceptacją jego warunków.
  2. Spośród otrzymanych zgłoszeń Komisja wybiera maksymalnie 100 najlepszych zgłoszeń. Aplikanci zostaną poinformowani o zakwalifikowaniu do II etapu za pośrednictwem poczty elektronicznej.
  3. Komisja zastrzega sobie prawo do uznania odpowiedzi na pytania otwarte przekraczających 750 znaków ze spacjami za nieważne.
 6. Etap II:
  1. Rekrutacja odbywa się w kwietniu-maju 2023 roku. Aplikanci zakwalifikowani do II etapu zostaną zaproszeni na rozmowy w Warszawie.  II etap może (nie musi) składać się z dwóch części: a. rozmowy przed Komisją – część obligatoryjna, b. testu analitycznego, sprawdzającego jednocześnie wiedzę merytoryczną – część nieobligatoryjna – może nie występować w danej edycji Akademii.
  2. O miejscu i terminie II etapu rekrutacji osoby zakwalifikowane zostaną powiadomione za pośrednictwem poczty elektronicznej.
  3. Do dnia ustalenia terminu rozmowy przed Komisją w II etapie rekrutacji jego uczestnicy zobowiązani są przedstawić listy referencyjne (akademickie lub zawodowe), potwierdzony przez uczelnię status studenta oraz średnią ocen z całego toku studiów. Nieprzedstawienie któregokolwiek z powyższych dokumentów oznacza rezygnację z uczestnictwa w dalszej rekrutacji.
 7. Spośród uczestników etapu II rekrutacji Komisja wyłoni do 30 osób, zwanych dalej Uczestnikami, o czym zostaną oni powiadomieni za pośrednictwem poczty elektronicznej.
 8. Dodatkowo 5-ciu uczestników etapu II zostanie wpisanych na listę rezerwową, o czym zostaną poinformowani za pośrednictwem poczty elektronicznej.
  1. Osoby wskazane w w.w. ustępie niniejszego paragrafu, mogą uzyskać status Uczestnika w przypadku rezygnacji z uczestnictwa, wyłonionego przez Komisję, Uczestnika lub skreślenia z listy w przypadku, o którym mowa w ust. 11. Decyzje w tej sprawie podejmuje Komisja w terminie nieprzekraczającym 5 dni od powzięcia informacji o rezygnacji Uczestnika.
 9. Uczestnik zobowiązany jest do przesłania Organizatorowi, we wskazanym przez Organizatora, nieprzekraczalnym terminie, deklaracji uczestnictwa (Umowy) w Akademii (zostanie ona przesłana pocztą elektroniczną wraz z pozytywną decyzją Komisji). Niedostarczenie powyższej deklaracji (Umowy), skutkuje skreśleniem z listy Uczestników. Z chwilą dostarczenia deklaracji (Umowy) Uczestnik otrzymuje status Stypendysty.
 10. Stypendysta zobowiązany jest do uczestnictwa w całym Programie oraz odbycia Stażu na zasadach określonych w § 13. W wypadku rezygnacji z udziału w Akademii, po wyznaczonym przez Organizatora terminie z całości lub z jakiejkolwiek części Programu, Stypendysta zobowiązuje się pokryć pełne koszty Szkoły Letniej w wysokości 15 000 PLN (piętnaście tysięcy złotych) w trybie natychmiastowym, chyba że powód rezygnacji wynika z przyczyn obiektywnych. Przypadki takie będą każdorazowo przedmiotem analizy Zarządu Organizatora, który na tej podstawie podejmie decyzje o ewentualnej odpowiedzialności materialnej Stypendysty.
§10  OGÓLNE ZASADY UCZESTNICTWA STYPENDYSTÓW W SZKOLE LETNIEJ
 1. Stypendyści uczestniczą w zajęciach Programu według harmonogramu Akademii podanego najpóźniej do dnia 1 lipca 2023 roku. Termin rozpoczęcia jest ustalany corocznie i podawany do wiadomości z ogłoszeniem o nowej edycji Akademii. W szczególnych przypadkach Organizator zastrzega sobie prawo zmiany terminu Programu.
 2. Uczestnictwo Programie przysługuje wyłącznie Stypendystom.
 3. Zajęcia Programu będą prowadzone przez specjalistów z dziedziny rynku kapitałowego. W trakcie Szkoły Letniej Programu Stypendyści mają zapewnione zakwaterowanie wraz z wyżywieniem oraz zajęcia rekreacyjne.
  1. W przypadku decyzji Zarządu organizatora o przeprowadzeniu zdalnej Szkoły Letniej punkt ten nie obowiązuje.
 4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności cywilnej z tytułu zdarzeń mogących mieć miejsce podczas trwania Szkoły Letniej i Programu.
§11 PROGRAM SZKOŁY LETNIEJ AKADEMII
 1. Program Szkoły Letniej ustala Organizator wraz z koordynatorem Akademii. Porusza on zagadnienia i problematykę rynku kapitałowego i finansowego. Realizowany jest on dzięki merytorycznemu wsparciu Partnerów, o których mowa w §12.
 2. Program kolejnych edycji, corocznie, podawany jest do wiadomości wraz z ogłoszeniem o nowej edycji Akademii.
§12 PARTNERZY
 1. Partnerem Akademii, zwanym dalej Partnerem, może być każda instytucja, która podziela i akceptuje cele Organizatora i Akademii. Decyzję o przyznaniu statusu Partnera podejmuje Zarząd Organizatora.
 2. Formę oraz warunki współpracy z Partnerem określa się w odrębnej umowie zawieranej między Partnerem a Organizatorem.
§13 OGÓLNE ZASADY ODBYWANIA PRZEZ STYPENDYSTĘ STAŻU.
ODPOWIEDZIALNOŚĆ ORGANIZATORA, PARTNERÓW ORAZ STYPENDYSTY
 1. Organizator zapewnia Stypendyście co najmniej 2-miesięczny staż u jednego z Partnerów.
 2. Oferta stażowa, przez którą rozumie się listę podmiotów gotowych przyjąć Stypendystów na Staże, przedstawiana jest Stypendystom przez Organizatora najpóźniej w dniu zakończenia Szkoły Letniej Programu. Wskazania preferowanego miejsca odbycia Stażu dokonuje Stypendysta. Decyzję w sprawie podejmuje Zarząd Organizatora wespół z Partnerem.
 3. W przypadku nieotrzymania oferty odbycia Stażu z preferowanego miejsca Stypendysta zobowiązany jest odbyć Staż u wskazanego przez Fundację Partnera.
 4. Terminem rozpoczęcia Stażu jest pierwszy dzień roboczy następujący po dniu oficjalnego zakończenia Szkoły Letniej Programu. Dopuszcza się możliwość zmiany tego terminu po uprzednim ustaleniu Stypendysty z Zarządem Organizatora i Partnerem.
 5. Stypendyście zapewnia się możliwość odbycia płatnego stażu, za co przysługuje mu miesięczne wynagrodzenie nie mniejsze niż 3 000 zł netto, z zastrzeżeniem ust. 5. Partnerzy są wyłącznie odpowiedzialni z tego tytułu względem Stypendysty.
 6. Za zgodą Stypendysty oraz Zarządu Organizatora Stypendysta może odbyć Staż bez wynagrodzenia.
 7. Organizator oraz Partner nie zapewniają ani nie pokrywają kosztów zakwaterowania Stypendysty w trakcie trwania Stażu.
 8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za warunki odbywania Stażu, w szczególności warunki umowy o odbycie Stażu, jaka będzie zawarta pomiędzy Stypendystą a Partnerem oraz jej realizację przez strony, nie ponosi też odpowiedzialności za jakiekolwiek ewentualne opłaty i podatki, do uiszczenia których może być zobowiązany Stypendysta w związku z zawartymi z Partnerem umową o Staż. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie zdarzenia, mogące rodzić odpowiedzialność Partnerów wobec Stypendystów, podczas odbywania Stażu.
 9. Organizator nie ponosi odpowiedzialności w przypadku rezygnacji przez Stypendystę z odbywania Stażu lub faktycznego nieodbywania przez niego Stażu. W takiej sytuacji Organizator może wskazać innego Stypendystę do odbycia Stażu.
 10. W przypadku rezygnacji z udziału w Programie Akademii, z całości lub z jakiejkolwiek części, Fundacja zastrzega sobie prawo do odebrania statusu Alumna.
 11. Fundacja zastrzega sobie prawo do odebrania statusu Alumna w przypadku działania na niekorzyść Fundacji oraz naruszenia jej dobrego imienia.
§14 DANE OSOBOWE, BAZA DANYCH
 1. Stypendysta oraz Partner przyjmują do wiadomości, że Organizator ma prawo informować media o przebiegu Stażu i wyrażają na to nieodwołalną zgodę.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do opublikowania danych osobowych i wizerunku Stypendysty, jak również wywiadów z nim przeprowadzonych w środkach masowego przekazu, a Stypendysta wyraża na to nieodwołalną zgodę na okres 10 lat.
 3. Aplikant wyraża zgodę Organizatorowi na przetwarzanie i umieszczenie w bazie danych Akademii jego danych osobowych zawartych w aplikacji, które zostaną wykorzystane w celach związanych z organizacją i przebiegiem Akademii oraz innych działań statutowych Organizatora. W uzasadnionych przypadkach dane zawarte w bazie danych mogą być udostępnione Partnerom lub innym fundatorom nagród, na ich wniosek. Aplikantowi przysługuje prawo wglądu i aktualizacji swoich danych osobowych.
 4. Stypendysta wyraża zgodę na udostepnienie swojego wizerunku i danych osobowych w postaci imienia i nazwiska oraz ukończonego programu w celach promocyjnych działań statutowych Fundacji, promowanie sylwetek Alumnów na okres 10 lat.
§15 POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 1. Uroczyste Zakończenie Akademii odbędzie się w dniu 14 lipca 2023 r., chyba, że Organizator zadecyduje inaczej.
 2. Decyzje Komisji oraz Organizatora w związku z Programem i  Akademią i realizacją niniejszego Regulaminu, w szczególności co do zakwalifikowania się uczestników do kolejnych etapów, są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonywania wiążącej wykładni postanowień niniejszego Regulaminu, rozstrzygania sporów związanych z jego stosowaniem oraz wszelkich kwestii związanych z Akademią, jednakże bez uszczerbku dla prawa Komisji do decydowaniu o kwalifikacji uczestników.
 4. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany liczby Staży i Partnerów.
 5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za terminowość doręczania korespondencji wysyłanej za pośrednictwem poczty tradycyjnej lub poczty elektronicznej. Aplikanci, Uczestnicy oraz Stypendyści, w przypadkach wskazanych w Regulaminie, są zobowiązani do sprawdzania poczty elektronicznej. W razie wystąpienia jakichkolwiek problemów komunikacyjnych są oni zobowiązani niezwłocznie poinformować o tym Organizatora.