Indeks Start2Star – XIV edycja

FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Profil kandydata

O uzyskanie stypendium w ramach programu „Indeks Start2Star” możesz ubiegać się, jeśli:
Jesteś uczniem ostatniej klasy szkoły ponadgimnazjalnej;
W bieżącym roku szkolnym przystąpisz do zdawania egzaminu maturalnego;
Możesz pochwalić się dobrymi wynikami w nauce – w przedostatniej klasie szkoły ponadgimnazjalnej uzyskałeś średnią minimum 4,0;
Po uzyskaniu świadectwa maturalnego będziesz starać się o przyjęcie na wyższą uczelnię na terenie Rzeczypospolitej Polskiej;
Aktywnie działasz po zajęciach lekcyjnych;
W Twojej rodzinie miesięczny dochód netto na osobę nie przekroczył 1500 PLN od dwóch lat podatkowych.

UWAGA!!! Wszystkie wyżej wymienione warunki muszą być spełnione łącznie.

W jaki sposób złożyć podanie o stypendium?

Na początek wystarczy zarejestrować się na stronie internetowej www.paga.org.pl  i wypełnić formularz zgłoszeniowy wraz z esejem i opisem działalności. Przed przystąpieniem do wypełniania formularza warto zaznajomić się ze wszystkimi informacjami znajdującymi się na stronie.

Jaka jest procedura przyznawania stypendium?

Wypełnione przez Ciebie formularze będą sprawdzane przez Komisję Stypendialną. Spośród nadesłanych aplikacji Komisja wyłoni 60 osób, które zaproszone zostaną na rozmowę kwalifikacyjną. Rozmowy odbędą się w Warszawie

W jaki sposób wyliczyć średni dochód na członka rodziny?

Najlepiej poprosić w urzędzie skarbowym o zaświadczenie o dochodzie rodziców bądź opiekunów za 2 ostatnie lata podatkowe, dodać cały dochód netto rodziny z 2017 i 2018 roku do siebie, podzielić na 24 (liczba miesięcy w ostatnich dwóch latach podatkowych), a następnie podzielić na ilość osób w rodzinie. Pamiętaj, że należy wykazać cały dochód rodziny.

Jak wygląda rekrutacja do Akademii?

W pierwszej kolejności należy wypełnić formularz aplikacyjny zamieszczony na stronie projektu, w zakładce “rekrutacja”. Formularz zostanie otwarty w kwietniu. Komisja rekrutacyjna po zapoznaniu się z aplikacjami wybierze od 80-100 osób, które zostaną zakwalifikowane do kolejnego etapu. W drugim etapie kandydaci rozwiązują test numeryczny oraz przystępują do rozmowy rekrutacyjnej przed Komisją rekrutacyjną. W wyniku rekrutacji wyłonimy 30 Stypendystów, którzy zostaną zaproszeniu do projektu.

W jaki sposób wyliczyć dochód rodziny jeżeli rodzice są rolnikami?

Wówczas podstawą wyliczenia dochodu jest wielkość gospodarstwa rolnego. W urzędzie gminy dowiedz się o średni dochód z hektara za ostatni rok podatkowy, na podstawie którego wyliczysz średni miesięczny dochód na osobę.

Czy stypendia, świadczenia rodzinne itp. wliczają się do dochodów, które należy udokumentować i przesłać do Fundacji?

Świadczeń otrzymywanych z pomocy społecznej nie należy zaliczać do dochodów. W razie wątpliwości, warto skontaktować się z Fundacją im. Lesława A. Pagi.

Czy moje starsze rodzeństwo również traktowane jest jak członek gospodarstwa domowego?

Jeżeli uczy się bądź studiuje i ma nie więcej niż 26 lat, to tak. Jeżeli nie uczy się ani nie studiuje i ma więcej niż 18 lat, to nie.

Czy dochód rodzeństwa wlicza się do dochodu rodziny?

Tak, z zastrzeżeniem punktu wyżej.

Czy na listach polecających, dyplomach, świadectwach, zaświadczeniach powinny znaleźć się pieczęci potwierdzające zgodność ze stanem faktycznym?

Nie są one wymagane (wystarczy po prostu czasami podpis nauczyciela).

Czy Uczelnia, na którą chce się dostać kandydat do stypendium może być szkołą prywatną?

Może, to w niczym nie przeszkadza.

Mam problem z wypełnieniem formularza zgłoszeniowego. Co robić?

Najlepiej skontaktuj się z Fundacją im. Lesława A. Pagi i poproś o sprawdzenie problemu.

Jakie dokumenty należy zabrać ze sobą na rozmowę kwalifikacyjną?

Należy zabrać ze sobą dokumenty potwierdzające informacje zawarte w formularzu zgłoszeniowym, tzn. 
a) kopię dokumentów potwierdzających osiągnięcia w olimpiadach, konkursach przedmiotowych i inne fakty wymienione w formularzu;
b) co najmniej jeden list rekomendacyjny od nauczyciela lub dyrektora szkoły poświadczający osiągnięcia, aktywność oraz sytuację majątkową; można złożyć kilka listów rekomendacyjnych, ale nie więcej niż cztery; 
c) oryginały zaświadczeń o dochodach kandydata i członków jego rodziny za ostatni rok podatkowy; 
d) oświadczenie o wyborze kierunku studiów oraz wybór nie więcej niż trzech uczelni w Polsce.

Na czym polega rozmowa kwalifikacyjna?

Przychodzisz, siadasz… rozmawiasz z uśmiechniętymi ludźmi o Twoich pasjach, planach i marzeniach. Rozmowa trwa ok. dwudziestu minut, czasami trochę dłużej. Nie musisz się bać, bądź po prostu sobą. Stres zostaw za drzwiami ????

W jaki sposób wypłacane jest stypendium?

Stypendium wypłacane jest co miesiąc przez cały, regulaminowy okres studiów. Wynosi 1600 zł brutto miesięcznie.

Dane kontaktowe:

Fundacja Jolanty i Leszka Czarneckich
Ul. Powstańców Śląskich 2-4
53-333 Wrocław

Tel. 071 332 06 43
E-mail: biuro@fundacjajlc.pl
www.fundacjajlc.pl