Indeks Start2Star – XIV edycja

Regulamin

Regulamin Programu Stypendialnego
Indeks Start2Star
adresowanego do absolwentów szkół ponadgimnazjalnych
podejmujących studia wyższe

Fundator: Fundacja Jolanty i Leszka Czarneckich

Organizator: Fundacja im. Lesława A. Pagi

§1
Postanowienia ogólne

1.1. Stypendium dla absolwentów szkół ponadgimnazjalnych podejmujących studia wyższe, zwane dalej Stypendium, stanowi formę materialnej pomocy dla najzdolniejszej i najbardziej aktywnej młodzieży z terenu całej Polski.
1.2. Stypendium jest przeznaczone dla absolwentów szkół ponadgimnazjalnych, którzy podczas nauki w szkole wykazali się szczególnymi uzdolnieniami, osiągnięciami i aktywnością oraz znajdują się w  trudnej sytuacji materialnej.
1.3. Fundatorem Stypendium jest Fundacja Jolanty i Leszka Czarneckich, zwana dalej Fundatorem. Fundator zatwierdza coroczne budżety oraz ewentualne zmiany związane z finansowaniem programu stypendialnego.
1.4. Rekrutację i kwalifikację prowadzi Fundacja im. Lesława A. Pagi, zwana dalej Organizatorem wraz z Fundacją Jolanty i Leszka Czarneckich.
1.5. Założenia organizacyjne Programu określa Regulamin Programu Stypendialnego stworzony na podstawie umowy z dnia 14 czerwca 2007 r. zawartej przez Fundację im. Lesława A. Pagi i Fundację Jolanty i Leszka Czarneckich.

§2
Kandydaci do Stypendium

2.1. Do ubiegania się o przyznanie Stypendium uprawnione są osoby spełniające łącznie następujące kryteria:
2.1.1. są uczniami ostatnich klas szkół ponadgimnazjalnych, przystępującymi w bieżącym roku szkolnym do egzaminu maturalnego;
2.1.2. wykazują się dobrymi wynikami w nauce i uzyskali średnią ocen na świadectwie przedostatniej klasy szkoły ponadgimnazjalnej minimum 4.0, oraz wykazują się aktywnością pozaszkolną;
2.1.3. ich miesięczny dochód netto na osobę w rodzinie nie przekracza 1800 zł
w ciągu ostatnich dwóch lat podatkowych;
2.1.4. uczestniczą w procesie rekrutacji na wybraną uczelnię na terenie Rzeczypospolitej Polskiej w trybie stacjonarnym.

§3
Tryb przyznawania Stypendium

Postanowienia ogólne
3.1. Stypendium przyznaje Komisja złożona z przedstawicieli Zarządu Fundatora oraz Organizatora. Ostateczne decyzje podejmuje Zarząd Fundatora. Decyzje te są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie.
3.2. Wszystkie czynności związane z rekrutacją, kwalifikacją oraz wyłonieniem grupy kandydatów przedstawionych Zarządowi do przyznania stypendiów wykonuje 3 osobowa Komisja Rekrutacyjna. Obrady Komisji rekrutacyjnej są poufne.
3.3. Każdy kandydat oceniany jest niezależnie przez poszczególnych członków Komisji Rekrutacyjnej, zgodnie z kartą oceny oraz systemem punktów zatwierdzonym przez Zarząd Fundatora.
3.4. Kandydaci zobligowani są do zapoznania się z treścią niniejszego Regulaminu. Złożenie aplikacji jest równoznaczne z akceptacją jego warunków.
3.5. Rekrutacja Stypendystów przebiega dwuetapowo.

Etap I
3.6. Podstawą ubiegania się o Stypendium w ramach I etapu rekrutacji jest zarejestrowanie się oraz złożenie przez kandydata stosownego wniosku w formie elektronicznej na stronie internetowej Organizatora (www.paga.org.pl). Wniosek należy wypełnić on-line w nieprzekraczalnym terminie wskazanym przez Organizatora i zaakceptowanym przez Zarząd Fundatora.
3.7. Do wniosku, o którym mowa w punkcie 3.6 niniejszego Regulaminu, należy dołączyć w formie elektronicznej:
3.7.1. samodzielnie napisany esej zawierający uzasadnienie ubiegania się o przyjęcie na dany kierunek studiów i uczelnię oraz uzasadnienie ubiegania się o przyznanie Stypendium;
3.7.2. samodzielnie napisany opis aktywności kandydata w zakresie szeroko pojętej przedsiębiorczości, edukacji ekonomicznej, działalności społecznej i wolontariatu;
3.8. Komisja Rekrutacyjna ocenia nadesłane wnioski na podstawie systemu punktów, o którym mowa w pkt. 3.3 niniejszego Regulaminu, w następujący sposób:
3.8.1. spośród wszystkich nadesłanych wniosków wybiera 160 wniosków z największą liczbą punktów, poza punktami kryterium socjalnego oraz punktami za ocenę eseju i opisu działalności, o których mowa w pkt. 3.7.1 i 3.7.2 niniejszego Regulaminu;
3.8.2. spośród 160 wniosków, o których mowa w pkt. 3.8.1 niniejszego Regulaminu, wybiera 120 wniosków z największą liczbą punków kryterium socjalnego;
3.8.3. spośród 120 wniosków, o których mowa w pkt. 3.8.2 niniejszego Regulaminu, wybiera 60 wniosków z największą liczbą punktów za ocenę eseju i opisu działalności, o których mowa w pkt. 3.7.1 i 3.7.2 niniejszego Regulaminu; wnioski te kwalifikowane są do II etapu rekrutacji; lista zakwalifikowanych osób ogłaszana jest na stronie internetowej Organizatora (www.paga.org.pl) bez zbędnej zwłoki.

Etap II
3.9. II etap rekrutacji odbywa się we wrześniu i składa się z przesłuchania przed Komisją Rekrutacyjną. O miejscu i terminie II etapu rekrutacji osoby zakwalifikowane zostaną powiadomione za pośrednictwem poczty elektronicznej.
3.10. W trakcie II etapu rekrutacji każdy jego uczestnik, pod rygorem niedopuszczenia do uczestnictwa w dalszej rekrutacji, zobowiązany jest przedstawić następujące dokumenty:
3.10.1. kopie dokumentów potwierdzających osiągnięcia w olimpiadach, konkursach przedmiotowych i inne fakty wymienione przez kandydata we wniosku o przyznanie stypendium, o którym mowa w pkt. 3.6 niniejszego Regulaminu;
3.10.2. co najmniej jeden list rekomendacyjny od nauczyciela lub dyrektora szkoły poświadczający osiągnięcia, aktywność kandydata oraz jego sytuację majątkową; wskazane jest złożenie większej liczby listów rekomendacyjnych, jednak nie więcej niż czterech;
3.10.3. wydane przez właściwe organy oryginały zaświadczeń o dochodach kandydata i członków jego rodziny, z którymi pozostaje we wspólnym gospodarstwie domowym, osiąganych w dwóch ostatnich latach podatkowych;
3.10.4. potwierdzenie przyjęcia na wybrany kierunek studiów na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz deklarację pozostania na terenie Rzeczpospolitej Polskiej przez pięć lat od ukończenia studiów.

Tryb wyłaniania Stypendystów

3.11. Po przeprowadzeniu rozmów kwalifikacyjnych Komisja Rekrutacyjna przedstawia Zarządowi Fundatora ostateczną listę kandydatów do przyznania stypendium.
3.12. Zarząd weryfikuje i ostatecznie zatwierdza listę stypendystów oraz listę rezerwową. Lista Finalistów wraz z listą rezerwową ogłaszana jest na stronie internetowej Fundatora (fundacjajlc.pl) oraz Organizatora (www.paga.org.pl) bez zbędnej zwłoki.
3.13. Warunkiem przyznania Stypendium jest przyjęcie Finalisty w poczet studentów jednej ze wskazanych wcześniej przez niego uczelni (zgodnie z pkt. 2.1.4 i 3.10.4 niniejszego Regulaminu) oraz przekazanie Fundacji w nieprzekraczalnym terminie wskazanym przez Organizatora  kopii decyzji o przyjęciu na studia wskazanej uczelni.
3.14. Niespełnienie warunków, o których mowa w pkt. 3.13 niniejszego Regulaminu, skutkuje skreśleniem z listy Finalistów. Z chwilą dostarczenia Organizatorowi kopii decyzji o przyjęciu na studia wskazanej uczelni oraz podpisaniu Umowy Stypendialnej, Finalista otrzymuje status Stypendysty.
3.15. Osoby znajdujące się na liście rezerwowej, o której mowa w pkt. 3.12 niniejszego Regulaminu, uzyskują status Finalisty automatycznie w przypadku skreślenia z listy wyłonionego przez Komisję Rekrutacyjną Finalisty, zgodnie z pkt. 3.13 i 3.14 niniejszego Regulaminu. O wejściu na listę Finalistów decyduje kolejność ustalona przez Zarząd Fundatora.

 

§4
Zasady wypłacania i wysokość stypendium

Postanowienia ogólne
4.1. Stypendia przyznawane są i wypłacane na podstawie decyzji Zarządu Fundatora.
4.2. Stypendium przyznawane jest na cały regulaminowy okres studiów i wypłacane w okresach miesięcznych pod warunkiem, że w każdym następnym okresie Stypendysta spełnia warunki konieczne dla otrzymywania stypendium.
4.3. Jeżeli Stypendysta wybrał studia pierwszego stopnia (licencjackie lub inżynierskie), a następnie podejmuje uzupełniające studia magisterskie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, Fundator może podjąć decyzję o przedłużeniu wypłacania stypendium na czas trwania tych studiów.
4.4. Warunkiem wypłaty stypendium jest podpisanie przez Stypendystę umowy stypendialnej, określającej jego prawa i obowiązki. Wzór umowy zatwierdzany jest przez Zarząd Fundatora.
4.5. Kwota stypendium przyznana na podstawie uchwały Zarządu, w wysokości średnio 1.600,00 zł. (słownie: jeden tysiąc sześćset złotych) brutto miesięcznie, będzie wypłacana do piątego dnia każdego miesiąca pod warunkiem spełnienia wymogów określonych w kolejnych punktach.
4.6. W przypadku ukończenia studiów przed upływem regulaminowego czasu ich trwania wypłata stypendium zostaje wstrzymana.

Zobowiązania Stypendystów
4.7. Stypendysta zobowiązany jest do:
4.7.1. przeznaczenia otrzymanych środków na pokrycie kosztów nauki i utrzymania w czasie studiów;
4.7.2. sporządzenia i przedłożenia Fundacji w terminie do dnia 30 marca i 30 września każdego roku sprawozdania z przebiegu nauki w semestrze akademickim, w którym korzystał z pomocy stypendialnej Fundacji, obejmującego informację o uzyskanej średniej ocen, w miarę możliwości informację o średniej ocen uzyskanej przez wszystkich studentów tego kierunku i semestru, zaliczeniu lub braku zaliczenia roku oraz dodatkowych sukcesach i osiągnięciach, a także o wykorzystaniu środków przyznanych w ramach stypendium; do sprawozdania składanego do dnia 30 września Stypendysta zobowiązany jest dołączyć wydane przez właściwe organy oryginały zaświadczeń o dochodach Stypendysty i członków jego rodziny, z którymi pozostaje we wspólnym gospodarstwie domowym, osiągniętych w ostatnim roku podatkowym;
4.7.3. składania co pół roku oświadczenia o wysokości uzyskiwanego dochodu netto albo o braku takiego dochodu w terminie do 30 marca i 30 września.
4.7.4. uzyskania średniej ocen nie niższej niż 3,5 po pierwszym roku studiów oraz nie niższej niż 4,0 we wszystkich kolejnych latach otrzymywania stypendium.
4.7.5. dopełnienia obowiązków związanych z otrzymywanym Stypendium, wynikających z przepisów określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób fizycznych;
4.7.6. wspierania działań Fundacji Jolanty i Leszka Czarneckich, Fundacji im. Lesława A. Pagi oraz godnego ich reprezentowania;
4.7.7. niezwłocznego informowania Fundacji o wszelkich okolicznościach mających wpływ na przyznawanie Stypendium, w szczególności o podjęciu pracy lub rozpoczęciu działalności oraz o przypadkach przerwania studiów, rozumianego jako skreślenie z listy studentów lub skorzystania z urlopu dziekańskiego;
4.7.8. podjęcia pracy lub rozpoczęcia działalności na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i prowadzenia jej przez pięć lat od momentu ukończenia studiów, jak również sporządzania i przedkładania Fundacji przez ten okres w terminie do 30 września każdego roku stosownego oświadczenia w tej sprawie; postanowienia niniejszego punktu nie wykluczają podjęcia dalszych studiów w Polsce lub zagranicą.

Cofnięcie Stypendium
4.8. Stypendium może być cofnięte decyzją Zarządu w trakcie roku akademickiego i w każdym czasie, w szczególności w przypadku:
4.8.1. niewywiązania się Stypendysty z obowiązków określonych w punktach 4.7.1. – 4.7.7. oraz w umowie stypendialnej;
4.8.2. przerwania studiów;
4.8.3. wyjścia na jaw okoliczności wskazujących, że przyznanie Stypendium nastąpiło wskutek przedstawiania fałszywych informacji i/lub dokumentów;
4.8.4. nie uzyskania satysfakcjonujących wyników w nauce za dany semestr, tj. średniej ocen minimum 3,5 po pierwszym roku studiów i średniej ocen minimum 4,0 we wszystkich kolejnych latach studiów.
4.8.5. uzyskiwania dochodu netto w wysokości przekraczającej średnio kwotę 1800 zł na osobę miesięcznie w rozliczeniu półrocznym (wyłączając stypendium Indeks Star2Star).
4.8.6. zaistnienia innych szczególnie ważnych okoliczności.
4.9. Organizator ma prawo żądać zwrotu nienależnie pobranych środków finansowych, a w przypadku nieuregulowania należności, do wystąpienia na drogę sądową, w sytuacji gdy:
4.9.1. Stypendysta zatai okoliczności określone w punkcie 4.7 – 4.8.6.;
4.9.2. Stypendium zostało przyznane wskutek przedstawiania fałszywych informacji i/lub dokumentów;
4.9.3. Stypendysta podejmie pracę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, nie wypełniwszy wcześniej zobowiązań określonych w punkcie 4.7.7.
4.10. Stypendysta może w każdym czasie złożyć deklarację o zrzeczeniu się Stypendium skuteczną od miesiąca następującego po dacie złożenia deklaracji.
Niewypłacona kwota kompensuje pulę stypendiów w kolejnej edycji Programu.

Pozostałe postanowienia.
4.11. Fundacja im. Lesława A. Pagi nie ponosi odpowiedzialności wobec Stypendystów jedynie w przypadku niewywiązania się Fundatora z zobowiązania do przekazania Fundacji im. Lesława A. Pagi środków na realizację Programu. W takim przypadku Fundator będzie bezpośrednio odpowiedzialny względem Stypendystów z tytułu ich roszczeń o zapłatę Stypendium, chyba że nieprzekazanie tych środków przez Fundatora wynikało z istotnego naruszenia umowy przez Organizatora w zakresie administrowania środkami przeznaczonymi na Stypendia.

§5
Postanowienia końcowe

5.1. W sprawach nieprzewidzianych w niniejszym Regulaminie, a wpływających w sposób istotny na warunki realizacji Stypendium, rozstrzyga Fundator.
5.2. Wszelkich zmian w niniejszym Regulaminie dokonuje Fundator, o którym mowa w pkt. 1.5 niniejszego Regulaminu.

Dane kontaktowe:

Fundacja Jolanty i Leszka Czarneckich
Ul. Powstańców Śląskich 2-4
53-333 Wrocław

Tel. 071 332 06 43
E-mail: biuro@fundacjajlc.pl
www.fundacjajlc.pl