Liderzy Ochrony Zdrowia – VIII edycja

Regulamin

§ 1 PRZEDMIOT REGULAMINU

Niniejszy Regulamin określa zasady i przebieg projektu Liderzy Ochrony Zdrowia, zwanego dalej projektem.

§ 2 ORGANIZATOR

Organizatorem projektu jest Fundacja im. Lesława A. Pagi, zwana dalej Organizatorem.

§ 3 CELE PROJEKTU

Głównym celem projektu Liderzy Ochrony Zdrowia jest kształcenie przyszłej kadry managerskiej, która będzie zarządzać podmiotami i instytucjami działającymi w sektorze ochrony zdrowia.

Projekt realizuje swój cel poprzez zapewnienie grupie 30 utalentowanych, polskich studentów, zwanych dalej Stypendystami, bezpłatnego, szkolenia zwanego dalej szkoleniem, realizowanym w czasie min. 4 weekendów oraz możliwości odbycia 2-miesięcznego stażu dla najlepszych uczestników Projektu w podmiotach będących Partnerami Projektu, zwanego dalej Stażem.

Fundacja im. Lesława A. Pagi zastrzega sobie prawo do wybrania większej lub mniejszej liczby Stypendystów.

§ 4 UCZESTNICY PROJEKTU

1. W Projekcie mogą wziąć udział studenci trzeciego, czwartego, piątego i szóstego roku lub absolwenci, którzy w chwili złożenia aplikacji nie ukończyli 27 roku życia, zwani dalej Aplikantami.
2. Stypendysta nie może powtórnie ubiegać się o uczestnictwo w kolejnych edycjach Projektu.

§ 5 CZAS TRWANIA PROJEKTU

Czas trwania projektu ustala Organizator, podaje do wiadomości, corocznie, wraz z ogłoszeniem o nowej edycji projektu, jednak nie później niż do końca grudnia. 

§ 6 KOORDYNATOR PROJEKTU

Organizację prac związanych z realizacją Projektu zapewnia Koordynator powoływany przez Organizatora.

§ 7 KOMISJA DS. REKRUTACJI

1. Komisję ds. Rekrutacji, zwaną dalej Komisją, powołuje corocznie Organizator.
2. Komisja składa się z nie więcej niż pięciu członków Komisji.
3. Z głosem doradczym w pracach Komisji mogą uczestniczyć Stypendyści projektu z lat ubiegłych. Tryb i zasady ich powoływania ustala Przewodniczący Komisji w porozumieniu z Organizatorem.
4. Decyzję odnośnie kwalifikacji na poszczególnych etapach podejmuje się w nieprzekraczalnym terminie 14 dni od ich zakończenia.
5. Po zakończeniu swoich prac Komisja sporządza i przedkłada Organizatorowi, w terminie 21 dni od dnia zakończenia rekrutacji, protokół ze swojej pracy.

§ 8 REKRUTACJA STYPENDYSTÓW
  1. Organizator może rekrutować Stypendystów dwuetapowo.
  2. Każdy uczestnik postępowania kwalifikacyjnego oceniany jest niezależnie przez poszczególnych członków Komisji zgodnie z kartą oceny. Decyzja o zakwalifikowaniu bądź odrzuceniu kandydatury Aplikanta na kolejnych etapach jest wypadkową poszczególnych ocen uzyskanych przez Aplikanta w trakcie dwóch etapów postępowania.

Etap I
3. Każdy z Aplikantów zobowiązany jest do wysłania swojego zgłoszenia na stronie internetowej Organizatora (www.paga.org.pl). Termin nadsyłania aplikacji ustala, corocznie, Zarząd Fundacji i podaje do wiadomości wraz z ogłoszeniem o nowej edycji projektu. Aplikant zobligowany jest do zapoznania się z treścią niniejszego regulaminu. Złożenie aplikacji jest równoznaczne z akceptacją jego warunków.
4. Zgłoszenie Aplikanta do Projektu polega na wypełnieniu kwestionariusza osobowego oraz udzieleniu odpowiedzi na zadane w nim pytania.
5. Do etapu II rekrutacji uczestników postępowania kwalifikacyjnego w liczbie od 60 do 90 dokonuje Komisja na podstawie oceny ich zgłoszenia. Aplikanci zostaną poinformowani o zakwalifikowaniu do II etapu za pośrednictwem poczty elektronicznej.

Etap II
6. Etap II rekrutacji składa się z rozmowy przed Komisją. O miejscu i terminie II etapu rekrutacji osoby zakwalifikowane zostaną powiadomione za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie. Dodatkowo Organizator zastrzega sobie możliwość przeprowadzenia testu sprawdzającego wiedzę Aplikanta.
7. Do przystąpienia do etapu II rekrutacji, uczestnicy zobowiązani są przedstawić listy referencyjne (akademickie lub zawodowe), potwierdzony przez uczelnię status studenta oraz średnią ocen z całego toku studiów. Nieprzedstawienie któregokolwiek z powyższych dokumentów oznacza rezygnację z uczestnictwa w dalszej rekrutacji.
8. Spośród uczestników etapu II rekrutacji Komisja wyłoni 30 osób, zwanych dalej Stypendystami, o czym zostaną powiadomieni za pośrednictwem poczty tradycyjnej i elektronicznej.
9. Dodatkowo maksymalnie 10-ciu uczestników etapu II zostanie wpisanych na listę rezerwową, o czym zostaną poinformowani za pośrednictwem poczty elektronicznej.
10. Osoby wskazane w ust. 9 niniejszego paragrafu, mogą uzyskać status Stypendysty w przypadku rezygnacji z uczestnictwa, wyłonionego przez Komisję, Stypendysty lub skreślenia z listy w przypadku, o którym mowa w ust. 11. Decyzje w sprawie podejmuje Komisja w terminie nieprzekraczającym 5 dni od otrzymania informacji o rezygnacji Stypendysty.
11. Stypendysta zobowiązany jest do przesłania Organizatorowi, we wskazanym przez Organizatora, nieprzekraczalnym terminie, deklaracji uczestnictwa w projekcie (zostanie ona przesłana pocztą elektroniczną wraz z pozytywną decyzją Komisji). Niedostarczenie powyższej deklaracji, skutkuje skreśleniem z listy uczestników projektu. 

 

12. Komisja może przyznać status wolnego słuchacza w wyjątkowych przypadkach. Liczba wolnych słuchaczy nie może przekraczać 5 osób.
13. Uczestnicy o statusie Stypendysty zobowiązani są do uczestnictwa we wszystkich zajęciach realizowanych w ramach projektu.
14. Stypendyści są zobowiązani do podjęcia Stażu, jeżeli w deklaracji uczestnictwa wyrażą deklarację jego odbycia.
15. W przypadku:
– rezygnacji z udziału w projekcie, z całości lub z jakiejkolwiek części lub
– opuszczenia więcej niż 10% zajęć
Stypendysta i Słuchacz zobowiązuje się pokryć pełne koszty projektu w wysokości 10000 PLN w trybie natychmiastowym, chyba że powód rezygnacji wynika z przyczyn obiektywnych. Przypadki takie będą każdorazowo przedmiotem analizy Organizatora, który na tej podstawie podejmie decyzje o ewentualnej odpowiedzialności materialnej Stypendysty.

§ 9 OGÓLNE ZASADY UCZESTNICTWA STYPENDYSTÓW W PROJEKCIE

1. Stypendyści uczestniczą w szkoleniu. Termin zajęć jest ustalany corocznie i podawany do wiadomości z ogłoszeniem o nowej edycji Projektu. W szczególnych przypadkach Organizator zastrzega sobie prawo zmiany terminu szkolenia. Uczestnictwo w szkoleniu przysługuje wyłącznie Stypendystom.
2. Zajęcia będą prowadzone przez specjalistów m.in. sektora ochrony zdrowia.
3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności karnej i materialnej z tytułu zdarzeń mogących mieć miejsce podczas trwania szkolenia.
4. Dojazd na zajęcia realizowane w ramach szkolenia jest finansowany przez uczestników. Fundacja może dofinansować dojazd uczestników tylko w uzasadnionych przypadkach, rozpatrywanych indywidualnie. Podstawą będzie przedstawienie wniosku wraz z zaświadczeniem o dochodach z Urzędu Skarbowego za rok 2020 własnych oraz rodziny oraz dokumentem poświadczającym liczbę członków rodziny.

 § 10 PROGRAM SZKOLENIA

1. Program szkolenia ustala Organizator. Porusza on zagadnienia i problematykę sektora ochrony zdrowia. Realizowany jest on dzięki merytorycznemu wsparciu Partnerów, o których mowa w §11.
2. Program kolejnych edycji, corocznie, podawany jest do wiadomości wraz z ogłoszeniem o nowej edycji projektu.

 § 11 PARTNERZY

1. Partnerem Projektu, zwanym dalej Partnerem może być każda instytucja, która podziela i akceptuje cele Organizatora i Projektu. Decyzję o przyznaniu statusu Partnera podejmuje Organizator.
2. Formę oraz warunki współpracy z Partnerem określa się w odrębnej umowie zawieranej między Partnerem a Organizatorem.

§ 12 OGÓLNE ZASADY ODBYWANIA PRZEZ STYPENDYSTĘ STAŻU.
ODPOWIEDZIALNOŚĆ ORGANIZATORA, PARTNERÓW ORAZ STYPENDYSTY

1. Organizator zapewnia najlepszym Stypendystom, 2-miesięczny staż u jednego z Partnerów.
2. Oferta stażowa przedstawiana jest Stypendystom przez Organizatora w czasie trwania Projektu. Wskazania preferowanego miejsca odbycia Stażu dokonuje Stypendysta. Decyzję w sprawie podejmuje Organizator wespół z Partnerem. W przypadku nieotrzymania oferty odbycia Stażu z preferowanego miejsca Stypendysta zobowiązany jest odbyć Staż u wskazanego przez Fundację Partnera. 
3. Staż rozpocznie się po zakończeniu części szkoleniowej projektu w terminie od 1 listopada 2021r. do 31 sierpnia 2022r. Dopuszcza się możliwość zmiany tego terminu po uprzednim ustaleniu Stypendysty z Organizatorem i Partnerem.
4. Stypendyście zapewnia się możliwość odbycia płatnego stażu, za co przysługuje mu miesięczne wynagrodzenie nie mniejsze niż 3000 zł brutto, z zastrzeżeniem ust. 5. Partnerzy są wyłącznie odpowiedzialni z tego tytułu względem Stypendysty.
5. Za zgodą Stypendysty oraz Organizatora Stypendysta może odbyć Staż bez wynagrodzenia.
6. Organizator oraz Partner nie zapewniają ani nie pokrywają kosztów zakwaterowania Stypendysty w trakcie trwania Stażu.
6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za warunki odbywania Stażu, w szczególności warunki umowy o odbycie Stażu, jaka będzie zawarta pomiędzy Stypendystą a Partnerem oraz jej realizację przez strony, nie ponosi też odpowiedzialności za jakiekolwiek ewentualne opłaty i podatki, do uiszczenia, których może być zobowiązany Stypendysta w związku z zawartymi z Partnerem umową o Staż.
7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności w przypadku rezygnacji przez Stypendystę z odbywania Stażu lub faktycznego nieodbywania przez niego Stażu. W takiej sytuacji Organizator może wskazać innego Stypendystę do odbycia Stażu.

8. W przypadku rezygnacji z udziału w Akademii, z całości lub z jakiejkolwiek części, Fundacja zastrzega sobie prawo do odebrania statusu Stypendysty.

§ 13 DANE OSOBOWE, BAZA DANYCH

1. Stypendysta oraz Partner, przyjmują do wiadomości, że Organizator ma prawo informować media o przebiegu Stażu i wyrażają na to nieodwołalną zgodę.
2. Organizator zastrzega sobie prawo do opublikowania danych osobowych i wizerunku Stypendysty, jak również wywiadów z nim przeprowadzonych w środkach masowego przekazu, a Stypendysta wyraża na to nieodwołalną zgodę.
3. Aplikant wyraża zgodę Organizatorowi na przetwarzanie i umieszczenie w bazie danych projektu jego danych osobowych zawartych w aplikacji, które zostaną wykorzystane w celach związanych z organizacją i przebiegiem projektu oraz innych działań statutowych Organizatora. W uzasadnionych przypadkach dane zawarte w bazie danych mogą być udostępnione Partnerom lub innym fundatorom nagród, na ich wniosek. Aplikantowi przysługuje prawo wglądu i aktualizacji swoich danych osobowych.

§ 14 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Rozpoczęcie projektu ma miejsce we wrześniu podczas uroczystej Inauguracji (zamiennie Inauguracja może zostać zastąpiona Uroczystym Podsumowaniem – Finał Projektu zorganizowanym po zakończeniu zajęć), która odbywa się w Warszawie. Udział Stypendystów w tej Uroczystości jest obowiązkowy.
2. Decyzje Komisji oraz Organizatora w związku z Projektem i realizacją niniejszego Regulaminu, w szczególności co do zakwalifikowania się uczestników do kolejnych etapów, są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie.
3. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonywania wiążącej wykładni postanowień niniejszego Regulaminu, rozstrzygania sporów związanych z jego stosowaniem oraz wszelkich kwestii związanych z Projektem jednakże bez uszczerbku dla prawa Komisji do decydowaniu o kwalifikacji uczestników.
4. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany liczby Staży i Partnerów.
5. Niniejszy Regulamin jest dostępny do wglądu w siedzibie Organizatora oraz na jego stronie internetowej.
6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za terminowość doręczania korespondencji wysyłanej za pośrednictwem poczty tradycyjnej lub poczty elektronicznej.
7. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego, ustawy o ochronie danych osobowych oraz ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

Rekrutacja trwa
do 20 czerwca

Koordynator Programu:
Angelika Cieśla

E-mail:
loz@paga.org.pl