Liderzy Ochrony Zdrowia – VIII edycja

Regulamin

REGULAMIN LIDERÓW OCHRONY ZDROWIA – X EDYCJA

 

§ 1 PRZEDMIOT REGULAMINU

Niniejszy Regulamin określa zasady i przebieg programu Liderzy Ochrony Zdrowia – edycja X, zwanego dalej LOZ.

§ 2 ORGANIZATOR

Organizatorem LOZ jest Fundacja im. Lesława A. Pagi, zwana dalej Organizatorem.

§ 3 CELE LIDERÓW OCHRONY ZDROWIA

Głównym celem programu Liderzy Ochrony Zdrowia jest kształcenie przyszłej kadry managerskiej, która będzie zarządzać podmiotami i instytucjami działającymi w sektorze ochrony zdrowia. Projekt realizuje swój cel poprzez zapewnienie grupie 30 utalentowanych, polskich studentów, zwanych dalej Stypendystami, bezpłatnych warsztatów, realizowanych w czasie min. 60 godzin oraz możliwości odbycia min. 2-miesięcznego stażu dla najlepszych uczestników Projektu w podmiotach będących Partnerami Projektu, zwanego dalej Stażem.

§ 4 UCZESTNICY LIDERÓW OCHRONY ZDROWIA

 1. W programie mogą wziąć udział studenci drugiego, trzeciego, czwartego, piątego i szóstego roku jednolitych studiów magisterskich, studenci trzeciego roku studiów licencjackich lub inżynierskich, studenci magisterskich studiów uzupełniających lub absolwenci uczelni wyższych, zwani dalej Aplikantami.

 2. Aplikanci nie mogą w chwili złożenia aplikacji mieć ukończonego 27. roku życia.

 3. Stypendysta nie może powtórnie ubiegać się o uczestnictwo w kolejnych edycjach LOZ.

 4. Po ukończeniu LOZ Stypendysta uzyskuje status Alumna Liderów Ochrony Zdrowia oraz Alumna Fundacji.

 5. Alumni Liderów Ochrony Zdrowia oraz Alumni Fundacji tworzą społeczność młodych liderów, którzy wspierają się w rozwoju oraz we współpracy z Fundacją realizują inicjatywy na rzecz sektora ochrony zdrowia.

§ 5 CZAS TRWANIA LIDERÓW OCHRONY ZDROWIA

Czas trwania LOZ ustala Zarząd Fundacji w porozumieniu z Radą Fundacji, zwany dalej Zarządem, i podaje do wiadomości corocznie wraz z ogłoszeniem o nowej edycji LOZ, jednakże nie później niż do końca kwietnia.

 

§ 6 KOORDYNATOR LIDERÓW OCHRONY ZDROWIA

 1. Organizację prac związanych z realizacją LOZ zapewnia każdorazowo koordynator programu, powoływany corocznie na każdą edycję LOZ przez Zarząd Organizatora.

 2. Koordynator LOZ odpowiada przed Radą Fundacji i Zarządem Organizatora za realizację LOZ. Ze swojej pracy składa raport na posiedzeniu Rady Fundacji po zakończeniu edycji LOZ.

 3. Zarząd Fundacji i Rada Fundacji dopuszczają możliwość powołania dwóch koordynatorów programu w postaci koordynatora operacyjnego z ramienia Fundacji i odpowiedzialnego za całokształt organizacji LOZ oraz koordynatora merytorycznego odpowiedzialnego za kształt programu merytorycznego i zapewnienie niezbędnego wsparcia Fundacji.

 4. Organizator ma prawo do konsultacji dotyczących LOZ z ekspertami zewnętrznymi.

 5. Organizator konsultuje kształt edycji LOZ z Alumnami.

§ 7 KOMISJA DS. REKRUTACJI

 1. Komisja powoływana jest spośród Alumnów Liderów Ochrony Zdrowia przez Zarząd Organizatora wraz z koordynatorem LOZ w porozumieniu z Radą Fundacji.

 2. Komisja składa się z nie więcej niż pięciu członków (zasiadających w III etapie rekrutacji). Przewodniczącym Komisji jest koordynator LOZ.

 3. Z głosem doradczym w pracach Komisji mogą uczestniczyć przedstawiciele firm partnerskich.

 4. Pracami Komisji kieruje Przewodniczący Komisji, czyli koordynator LOZ. Komisja podejmuje decyzje w oparciu o ustaloną wcześniej skalę punktacji należnej za poszczególne etapy rekrutacji. W przypadku równej liczby punktów lub sytuacji spornej decydujący głos przysługuje Zarządowi Organizatora w porozumieniu z koordynatorem/koordynatorami LOZ.

 5. Decyzję w sprawie kwalifikacji na poszczególnych etapach podejmuje się w nieprzekraczalnym terminie 21 dni od ich zakończenia.

 6. Decyzje o zakwalifikowaniu lub niezakwalifikowaniu do kolejnych etapów Komisja przekazuje koordynatorowi LOZ.

§ 8 REKRUTACJA STYPENDYSTÓW

 1. Rekrutacja Stypendystów przebiega dwuetapowo. Dodatkowym, możliwym, elementem rekrutacji jest test wiedzy.

 2. Organizator zastrzega sobie prawo do tego, aby dodatkowy etap rekrutacji – test wiedzy – był ogłoszony do tygodnia poprzedzającego rozmowy kwalifikacyjne z Aplikantami.

 3. Każdy uczestnik postępowania kwalifikacyjnego oceniany jest niezależnie przez poszczególnych członków Komisji, zgodnie z kartą oceny.

 4. Decyzja o zakwalifikowaniu bądź odrzuceniu kandydatury Aplikanta na kolejnych etapach jest wypadkową poszczególnych ocen uzyskanych przez Aplikanta w trakcie dwóch etapów postępowania.

 5. Etapy rekrutacji wyglądają, jak następuje:

Etap I:

 • Każdy z Aplikantów zobowiązany jest do dokładnego przeczytania, wypełnienia i przesłania kompletnego formularza zgłoszeniowego zamieszczonego na stronie internetowej Organizatora (www.paga.org.pl) na podstronie programu. Termin nadsyłania aplikacji ustala, corocznie, Zarząd Fundacji i podaje do wiadomości wraz z ogłoszeniem o nowej edycji LOZ. Aplikant zobowiązany jest do zapoznania się z treścią niniejszego regulaminu. Złożenie aplikacji jest równoznaczne z akceptacją jego warunków.

 • Spośród otrzymanych zgłoszeń Komisja wybiera maksymalnie 100 najlepszych zgłoszeń. Aplikanci zostaną poinformowani o zakwalifikowaniu do II etapu za pośrednictwem poczty elektronicznej.

 • Komisja zastrzega sobie prawo do uznania odpowiedzi na pytania otwarte przekraczających 350 słów ze spacjami za nieważne.

Etap II:

 • Rekrutacja odbywa się w kwietniu-lipcu 2023 roku. Aplikanci zakwalifikowani do II etapu zostaną zaproszeni na rozmowy rekrutacyjne (zdalna bądź stacjonarna). II etap może (nie musi) składać się z dwóch części:

  • rozmowy przed Komisją – część obligatoryjna,
  • testu analitycznego, sprawdzającego jednocześnie wiedzę merytoryczną – część nieobligatoryjna – może nie występować w danej edycji LOZ.
 • O miejscu i terminie II etapu rekrutacji osoby zakwalifikowane zostaną powiadomione za pośrednictwem poczty elektronicznej. Do dnia ustalenia terminu rozmowy przed Komisją w II etapie rekrutacji jego uczestnicy zobowiązani są przedstawić listy referencyjne (akademickie lub zawodowe), potwierdzony przez uczelnię status studenta oraz średnią ocen z całego toku studiów. Nieprzedstawienie któregokolwiek z powyższych dokumentów oznacza rezygnację z uczestnictwa w dalszej rekrutacji.

 • Spośród uczestników etapu II rekrutacji Komisja wyłoni do 30 osób, zwanych dalej Uczestnikami, o czym zostaną oni powiadomieni za pośrednictwem poczty elektronicznej.

 • Dodatkowo do 5-ciu uczestników etapu II zostanie wpisanych na listę rezerwową, o czym zostaną poinformowani za pośrednictwem poczty elektronicznej. Osoby wpisane na listę rezerwową mogą uzyskać status Uczestnika w przypadku rezygnacji z uczestnictwa, wyłonionego przez Komisję, Uczestnika lub skreślenia z listy w przypadku, o którym mowa w §5b ii. Decyzje w tej sprawie podejmuje Komisja w terminie nieprzekraczającym 5 dni od powzięcia informacji o rezygnacji Uczestnika.

 • Uczestnik zobowiązany jest do przesłania Organizatorowi, we wskazanym przez Organizatora, nieprzekraczalnym terminie, deklaracji uczestnictwa (Umowy) w LOZ (zostanie ona przesłana pocztą elektroniczną wraz z pozytywną decyzją Komisji). Niedostarczenie powyższej deklaracji (Umowy), skutkuje skreśleniem z listy Uczestników. Z chwilą dostarczenia deklaracji (Umowy) Uczestnik otrzymuje status Stypendysty.

6. Stypendyści są zobowiązani do podjęcia Stażu, jeżeli w Umowie uczestnictwa wyrażą deklarację jego odbycia.

7. Stypendysta zobowiązany jest do uczestnictwa w całym Programie oraz odbycia Stażu na zasadach określonych w § 12. W wypadku rezygnacji z udziału w LOZ, po wyznaczonym przez Organizatora terminie z całości lub z jakiejkolwiek części Programu, Stypendysta zobowiązuje się pokryć pełne koszty organizacji Programu w wysokości 15 000 PLN (piętnaście tysięcy złotych) w trybie natychmiastowym, chyba że powód rezygnacji wynika z przyczyn obiektywnych. Przypadki takie będą każdorazowo przedmiotem analizy Zarządu Organizatora, który na tej podstawie podejmie decyzje o ewentualnej odpowiedzialności materialnej Stypendysty.

§ 9 OGÓLNE ZASADY UCZESTNICTWA STYPENDYSTÓW W SZKOLE LIDERÓW OCHRONY ZDROWIA

 1. Stypendyści uczestniczą w zajęciach Programu według harmonogramu LOZ podanego najpóźniej do dnia 1 lipca 2023 roku. Termin rozpoczęcia jest ustalany corocznie i podawany do wiadomości z ogłoszeniem o nowej edycji LOZ. W szczególnych przypadkach Organizator zastrzega sobie prawo zmiany terminu Programu.

 2. Uczestnictwo Programie przysługuje wyłącznie Stypendystom.

 3. Stypendyści zobowiązani są do uczestnictwa w minimum 85% zajęć realizowanych w ramach LOZ.

 4. Zajęcia Programu będą prowadzone przez specjalistów z sektora zdrowia.

 5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności cywilnej, karnej i materialnej z tytułu zdarzeń mogących mieć miejsce podczas trwania LOZ.

§ 10 PROGRAM LIDERÓW OCHRONY ZDROWIA

 1. Program LOZ ustala Organizator wraz z koordynatorem LOZ. Porusza on zagadnienia i problematykę rynku ochrony zdrowia. Realizowany jest on dzięki merytorycznemu wsparciu Partnerów, o których mowa w §11.
 2. Program kolejnych edycji, corocznie, podawany jest do wiadomości wraz z ogłoszeniem o nowej edycji LOZ.

§ 11 PARTNERZY

 1. Partnerem LOZ, zwanym dalej Partnerem, może być każda instytucja, która podziela i akceptuje cele Organizatora i LOZ. Decyzję o przyznaniu statusu Partnera podejmuje Zarząd Organizatora.
 2. Formę oraz warunki współpracy z Partnerem określa się w odrębnej umowie zawieranej między Partnerem a Organizatorem.

§ 12 OGÓLNE ZASADY ODBYWANIA PRZEZ STYPENDYSTĘ STAŻUODPOWIEDZIALNOŚĆ ORGANIZATORA, PARTNERÓW ORAZ STYPENDYSTY.

 1. Organizator zapewnia Stypendyście, który zadeklarował w Umowie chęć podjęcia stażu, co najmniej 2-miesięczny staż u jednego z Partnerów.

 2. Oferta stażowa, przez którą rozumie się listę podmiotów gotowych przyjąć Stypendystów na Staże, przedstawiana jest Stypendystom przez Organizatora najpóźniej 1 dzień po Finale Programu. Wskazania preferowanego miejsca odbycia Stażu dokonuje Stypendysta. Decyzję w sprawie podejmuje Zarząd Organizatora wespół z Partnerem.

 3. W przypadku nieotrzymania oferty odbycia Stażu z preferowanego miejsca Stypendysta zobowiązany jest odbyć Staż u wskazanego przez Fundację Partnera.

 4. Terminem rozpoczęcia Stażu jest pierwszy dzień roboczy następujący po dniu oficjalnego zakończenia – Finału Programu. Dopuszcza się możliwość zmiany tego terminu po uprzednim ustaleniu Stypendysty z Zarządem Organizatora i Partnerem.

 5. Stypendyście zapewnia się możliwość odbycia płatnego stażu, za co przysługuje mu miesięczne wynagrodzenie nie mniejsze niż 3000 PLN (trzy tysiące złotych) netto, z zastrzeżeniem ust. 6. Partnerzy są wyłącznie odpowiedzialni z tego tytułu względem Stypendysty.

 6. Za zgodą Stypendysty oraz Zarządu Organizatora Stypendysta może odbyć Staż bez wynagrodzenia.

 7. Organizator oraz Partner nie zapewniają ani nie pokrywają kosztów zakwaterowania Stypendysty w trakcie trwania Stażu.

 8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za warunki odbywania Stażu, w szczególności warunki umowy o odbycie Stażu, jaka będzie zawarta pomiędzy Stypendystą a Partnerem oraz jej realizację przez strony, nie ponosi też odpowiedzialności za jakiekolwiek ewentualne opłaty i podatki, do uiszczenia których może być zobowiązany Stypendysta w związku z zawartymi z Partnerem umową o Staż. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie zdarzenia, mogące rodzić odpowiedzialność Partnerów wobec Stypendystów, podczas odbywania Stażu.

 9. Organizator nie ponosi odpowiedzialności w przypadku rezygnacji przez Stypendystę z odbywania Stażu lub faktycznego nieodbywania przez niego Stażu. W takiej sytuacji Organizator może wskazać innego Stypendystę do odbycia Stażu.

 10. W przypadku rezygnacji z udziału w Programie LOZ, z całości lub z jakiejkolwiek części, Fundacja zastrzega sobie prawo do odebrania statusu Alumna.

 11. Fundacja zastrzega sobie prawo do odebrania statusu Alumna w przypadku działania na niekorzyść Fundacji oraz naruszenia jej dobrego imienia.

§ 13 DANE OSOBOWE, BAZA DANYCH

 1. Stypendysta oraz Partner przyjmują do wiadomości, że Organizator ma prawo informować media o przebiegu Stażu i wyrażają na to nieodwołalną zgodę.

 2. Organizator zastrzega sobie prawo do opublikowania danych osobowych i wizerunku Stypendysty, jak również wywiadów z nim przeprowadzonych w środkach masowego przekazu, a Stypendysta wyraża na to nieodwołalną zgodę na okres 10 lat.

 3. Aplikant wyraża zgodę Organizatorowi na przetwarzanie i umieszczenie w bazie danych LOZ jego danych osobowych zawartych w aplikacji, które zostaną wykorzystane w celach związanych z organizacją i przebiegiem LOZ oraz innych działań statutowych Organizatora. W uzasadnionych przypadkach dane zawarte w bazie danych mogą być udostępnione Partnerom lub innym fundatorom nagród, na ich wniosek. Aplikantowi przysługuje prawo wglądu i aktualizacji swoich danych osobowych.

 4. Stypendysta wyraża zgodę na udostepnienie swojego wizerunku i danych osobowych w postaci imienia i nazwiska oraz ukończonego programu w celach promocyjnych działań statutowych Fundacji, promowanie sylwetek Alumnów na okres 10 lat.

§ 14 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Uroczyste Zakończenie LOZ odbędzie się w dniu 23 listopada 2023 r., chyba, że Organizator zadecyduje inaczej.

 2. Decyzje Komisji oraz Organizatora w związku z Programem i LOZ i realizacją niniejszego Regulaminu, w szczególności co do zakwalifikowania się uczestników do kolejnych etapów, są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie.

 3. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonywania wiążącej wykładni postanowień niniejszego Regulaminu, rozstrzygania sporów związanych z jego stosowaniem oraz wszelkich kwestii związanych z LOZ, jednakże bez uszczerbku dla prawa Komisji do decydowaniu o kwalifikacji uczestników.

 4. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany liczby Staży i Partnerów.

 5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za terminowość doręczania korespondencji wysyłanej za pośrednictwem poczty tradycyjnej lub poczty elektronicznej. Aplikanci, Uczestnicy oraz Stypendyści, w przypadkach wskazanych w Regulaminie, są zobowiązani do sprawdzania poczty elektronicznej. W razie wystąpienia jakichkolwiek problemów komunikacyjnych są oni zobowiązani niezwłocznie poinformować o tym Organizatora.

Koordynator Programu:
Angelika Jasińska

E-mail:
ajasinska@paga.org.pl