Fundacja Lesława Pagi

Co Robimy

Do naszych działań należy:

 • organizowanie i realizacja programów edukacyjno-rozwojowo-mentoringowych w obszarach: finanse, energetyka, ochrona i profilaktyka zdrowia, innowacje i technologia, rozwój osobisty i zawodowy, wspieranie przedsiębiorczości młodych, propagowanie różnorodności oraz wyrównywanie szans.
 • przyznawanie raz w roku stypendiów Indeks Start2Star dla wybitnie zdolnych uczniów klas maturalnych,
 • tworzenie możliwości dla beneficjentów do rozwijania zdolności przywódczych, pogłębiania zainteresowań i poszerzania wiedzy oraz budowania kompetencji zawodowych,
 • tworzenie przestrzeni do aktywności wolontariackich Alumnów Fundacji, dążących głównie do propagowania wiedzy, wyrównywania szans, a także tworzących możliwość współpracy międzynarodowej,
 • publikacja raportów tematycznych w obszarach działania Fundacji,
 • organizowanie konferencji, zamkniętych spotkań tematycznych z liderami polskiego biznesu,
 • promocja uzdolnionych studentów i absolwentów uczelni wyższych i uczniów szkół licealnych wśród przedstawicieli biznesu.
 • Propagowanie przedsiębiorczości wśród młodych ludzi do 35. roku życia
 • angażowanie się w dialog międzypokoleniowy i wymianę wiedzy poprzez przygotowywanie spotkań warsztatowych.
 • przyznawanie od 2005 roku nagrody Lesława A. Pagi dla biznesmenów, działaczy gospodarczych oraz instytucji publicznych potrafiących odważnie podejmować decyzje, wybiegać myślą w przód i opierać się w swojej działalności na zasadach etycznych,
 • współpraca z polskimi i zagranicznymi uczelniami wyższymi, szkołami, instytucjami i organizacjami społecznymi działającymi w zakresie objętym celami Fundacji.

Ambicja Fundacji

 • Budowanie modelu społecznego współdziałania, który w sposób rzeczywisty i efektywny łączy Alumnów poprzez wymianę ekspercką oraz wsparcie w wymiarze relacyjnym, osobowym i międzypokoleniowym,
 • Edukowanie i formowanie elity liderów, którzy mając odpowiednie narzędzia i świadomi postaw, stają się aktywni w swoich środowiskach i są inicjatorami zmian,
 • Rekrutacja zapewniająca elitarną percepcję naszych programów,
 • Zabieranie głosów w sprawach ważnych społecznie i prowadzenie działań dążących do propagowania wiedzy
 • W ramach naszych głównych programów, chcemy co roku kształcić ponad 100 liderów rocznie
 • W celu zapewnienia wysokiego poziomu kandydatów, zbieramy wystarczającą ilość jakościowych aplikacji zachowując elitarną percepcję naszych programów
 • Zabieranie głosu w sprawach ważnych społecznie i prowadzenie działań dążących do propagowania wiedzy, wyrównywania szans i walka z wykluczeniem społecznym.
 • Monitorowanie potrzeb beneficjentów przy tworzeniu programów i inicjatyw – tworzenie optymalnych formatów z perspektywy adresowania potrzeb grup docelowych (korzystanie z profesjonalnego doradztwa strategicznego firmy Bain & Company Poland)
 • Tworzenie aktywności networkingowych, mentoringowych, ‚koleżeńskich” dla społeczności Alumnów.
  Rozwijanie współpracy międzynarodowej.
 • Organizowanie Wolontariatu Fundacji, który ma na celu budowanie społeczności osób aktywnych pozazawodowo i wsparcie kolejnych pokoleń Uczestników programów Fundacji w promowaniu wartości.
 • Kształtowanie wzorców i postaw młodych ludzi poprzez wskazanie roli, jaką odgrywają w polskiej gospodarce wizjonerzy biznesu nagradzanie prestiżową Nagrodą Lesława A. Pagi (od 2005 roku wręczyliśmy 13 statuetek).

Przewaga rynkowa Fundacji

 • Fundacja jest jedną z najdłużej działających w Polsce prywatnych organizacji pozarządowych zajmujących się edukacją.
 • Specjalizujemy się w prowadzaniu działalności edukacyjnej dedykowanej jednolitej grupie beneficjentów. Jesteśmy kompleksowym doradcą w aspekcie budowania ludzkiego kapitału i adresowania strategii CSR.
 • Nasi beneficjenci to studenci (głównie kończący studia licencjackie lub studiujący na studiach magisterskich), Nasi Darczyńcy, nasi Alumni a także grupy o nierównych szansac (np. seniorzy, kobiety).
 • Koncentrujemy się na tworzeniu programów w obszarach: rynek finansowy, energetyka, ochrona zdrowia, innowacje, wspieranie różnorodności i wzmacnianie kompetencji różnych grup społecznych.
 • Prowadzimy działalność krajową, oportunistycznie identyfikując możliwości projektów międzynarodowych.
  Naszymi głównymi darczyńcami są firmy z branż, w których prowadzimy programy/inicjatywy, w szczególności te, z którymi związani są nasi Alumni.
 • W ramach naszych programów/inicjatyw adresowanych do głównych grup beneficjentów poszukujemy grantów pozwalających na umożliwienie współpracy międzynarodowej oraz podjęcie działań pro-społecznych szerzących wiedzę i wyrównujących szanse społeczne.
 • Angażujemy jak najszersze grono swoich Alumnów, zarówno niedawnych, jak i tych ze starszych edycji programów/inicjatyw.
 • Tworzymy silne i trwałe relacje z naszymi Partnerami, aby wspólnie z nimi rozwijać jakość naszych inicjatyw.

Mentoring

Akademia Mentora przygotowuje alumnów Fundacji Lesława A. Pagi do roli MENTORÓW BIZNESU we własnych lub zewnętrznych organizacjach.

Nagroda

Nagroda Lesława A. Pagi jest wyróżnieniem honorowym, stanowiącym formę upamiętnienia osoby i dzieła Patrona Lesława A. Pagi.

Programy

Organizowanie i realizacja programów edukacyjno-rozwojowo-mentoringowych w różnych  obszarach i dziedzinach gospodarki.