Poznaj nas lepiej

Kim Jesteśmy?

O Fundacji

Fundacja jest jedną z najdłużej działających w Polsce prywatnych organizacji pozarządowych zajmujących się edukacją. Specjalizujemy się w prowadzaniu działalności edukacyjnej dedykowanej jednolitej grupie beneficjentów. Jesteśmy kompleksowym doradcą w aspekcie budowania ludzkiego kapitału i adresowania strategii CSR.

Nasi beneficjenci to studenci (głównie kończący studia licencjackie lub studiujący na studiach magisterskich), Nasi Darczyńcy, nasi Alumni a także grupy o nierównych szansach (np. seniorzy, kobiety). Koncentrujemy się na tworzeniu programów w obszarach: rynek finansowy, energetyka, ochrona zdrowia, innowacje, wspieranie różnorodności i wzmacnianie kompetencji różnych grup społecznych. Prowadzimy działalność krajową, oportunistycznie identyfikując możliwości projektów międzynarodowych. Naszymi głównymi darczyńcami są firmy z branż, w których prowadzimy programy/inicjatywy, w szczególności te, z którymi związani są nasi Alumni.

W ramach naszych programów/inicjatyw adresowanych do głównych grup beneficjentów poszukujemy grantów pozwalających na umożliwienie współpracy międzynarodowej oraz podjęcie działań pro-społecznych szerzących wiedzę i wyrównujących szanse społeczne. Angażujemy jak najszersze grono swoich Alumnów, zarówno niedawnych, jak i tych ze starszych edycji programów/inicjatyw. 

Tworzymy silne i trwałe relacje z naszymi Partnerami, aby wspólnie z nimi rozwijać jakość naszych inicjatyw.

To, co stanowi o sile Fundacji to przygotowanie do życia obywatelskiego, budowanie społeczności młodych ludzi, którzy cenią więzi i wymianę myśli. 

Dlatego rolą Fundacji jest bycie przewodnikiem – prowadzenie po różnych drogach rozwoju w poszanowaniu różnorodności. Fundacja poprzez udział w dziewięciu programach, wolontariaty i działania na rzecz mniejszości, wskazuje Alumnom na istnienie świata poza tym, co już poznali, poza ich środowiskiem – uczelnią i rynkiem pracy.

Fundacja oferuje programy szkoleniowo-edukacyjno-mentoringowe dla studentów oraz absolwentów uczelni wyższych, a także dla uczniów i nauczycieli szkół ponadpodstawowych. Obszary działań Fundacji to rynek finansowy (Akademia Liderów Rynku Kapitałowego), energetyka (Akademia Energii, Forum Nowa Energia), ochrona zdrowia (Liderzy Ochrony Zdrowia), innowacje (Young Innovators), wspieranie różnorodności i wzmacnianie kompetencji różnych grup społecznych (Akademia Liderek Biznesu i Społeczeństwa Obywatelskiego, Lubelscy Agenci Zmiany Społecznej, Seniorzy 4.0).

Alumni Fundacji im. Lesława Pagi to niezależni i samodzielni ludzie niepoddający się biernie schematom, szukający własnych dróg. Uczestnicy programów wnoszą do świata wrażliwość, energię i pomysły.

Fundacja przywraca etos pracy – solidarność, sumienność, uczciwość i szacunek do niej. Pracę rozumiemy jako wartość samą w sobie, która jest przywilejem i zadaniem, a więc odpowiedzialnością. Dzisiaj Fundacja to społeczność pięciu tysięcy Pagowiczów, którzy mogą oprzeć pracę na solidnym fundamencie, którym są wartości.

Misja Fundacji

Misją Fundacji jest stworzenie społeczności dla rozwoju, inspirowania i kształcenia liderów jutra.​
„I had a dream…”

Naszym marzeniem jest stworzenie szkoły życia dla młodych ludzi, którzy mieliby odwagę i ambicję zmieniać świat na lepsze.

Fundacja im. Lesława Pagi to brakujące ogniwo w edukacji, którego celem jest kształcenie i samorozwój. Poszukuje rozwiązań, które nie tylko rozwijają merytorykę, ale budują kręgosłup, na którym każdy człowiek opiera życie. 

Wierzymy, że indywidualna praca nad sobą zatrzymuje, wyprowadza z ciągłego pędu i dodaje skrzydeł.

Nasze wartości

Holistyczne postrzeganie życia

Jesteśmy częścią większej całości i jeśli żyjemy w zgodzie z tym, co nas otacza – dodajemy siebie, do tego, co jest większe od nas. I tym samym budujemy wartość, która zmienia świat.

Siła woli to siła charakteru

Godzimy się na życie, które złożone jest z różnych doświadczeń, tych przyjemnych i nieprzyjemnych. Życie to studium przypadków i gotowość, żeby zaczynać od początku i kroczyć własną drogą. O Twojej sile nie świadczy to, ile razy upadniesz, ważne jest, ile razy się podniesiesz.

Autentyczność

Życia nie da się zaprogramować. Mamy prawo do słabości i do realizacji własnej ścieżki życia. Autentyczność, w każdej sytuacji znajduje siłę do tego, by radzić sobie z życiem. Sięga w nas po mądrość i nigdy nie manipuluje, ani nie ucieka od rzeczywistości. Autentyczność stawia sobie wymagania.

Samoświadomość

Praca nad sobą powoduje, że umysł pozostaje młodym, dodaje nam skrzydeł i wyprowadza z pędu tego świata. Rozwój to nieustanne zadawanie sobie pytania, co naprawdę jest najlepsze dla nas i naszego otoczenia. Nie zawsze jesteśmy w stanie zmienić okoliczności naszych działań, ale zawsze jesteśmy w stanie zmienić siebie.

Praca i odpowiedzialność

Cenimy pracę jako wartość i wierzymy, że biznes musi służyć przede wszystkim ludziom. Pracę rozumiemy, jako wymianę dobra. Odpowiedzialność oznacza wewnętrzne zrozumienie konieczności podejmowanych działań i przewidywanie ich konsekwencji. Odpowiedzialna praca to praca, która przyczynia się do lepszej przyszłości całego eko-systemu. Wolność to odpowiedzialność.

Odwaga to ciekawość świata i empatia

Aby zrozumieć rzeczywistość, musisz chcieć poznać świat z innej perspektywy niż ta, w której sam jesteś. Dlatego nie boimy się stawiać trudnych pytań, nie boimy się wątpić, nie boimy się rozmawiać na ważne tematy. Nie wszyscy Ci, którzy błądzą są zgubieni – odwaga to umiejętność negacji zastanego porządku rzeczy.

Fundacja realizuje strategię rozwoju na lata 2020-2023
przygotowaną przez firmę