Poznaj nas lepiej

Kim Jesteśmy?

O Fundacji

Fundacja jest jedną z najdłużej działających w Polsce prywatnych organizacji pozarządowych zajmujących się edukacją. Specjalizujemy się w prowadzaniu działalności edukacyjnej dedykowanej jednolitej grupie beneficjentów. Jesteśmy kompleksowym doradcą w aspekcie budowania ludzkiego kapitału i adresowania strategii CSR.

Fundacja tworzy i koordynuje programy,  które łączą środowisko naukowe z biznesem w czasach, gdy programy edukacji wyższej nie zawsze nadążają za dynamicznie zmieniającym się rynkiem pracy. 

Nasi beneficjenci to przede wszystkim studenci (głównie kończący studia licencjackie lub studiujący na studiach magisterskich), Nasi Darczyńcy, nasi Alumni a także grupy o nierównych szansach (np. seniorzy, kobiety). Koncentrujemy się na tworzeniu programów w obszarach: rynek finansowy, energetyka, ochrona zdrowia, innowacje, wspieranie różnorodności i wzmacnianie kompetencji różnych grup społecznych. Naszymi głównymi darczyńcami są firmy z branż, w których prowadzimy programy/inicjatywy, w szczególności te, z którymi związani są nasi Alumni.

W ramach naszych programów adresowanych do głównych grup beneficjentów poszukujemy grantów pozwalających na umożliwienie współpracy międzynarodowej oraz podjęcie działań pro-społecznych szerzących wiedzę i wyrównujących szanse społeczne. Angażujemy jak najszersze grono swoich Alumnów, zarówno niedawnych, jak i tych ze starszych edycji programów/inicjatyw. 

Uczestnicy programów mają możliwość zdobycia staży w firmach Partnerskich. 

Tworzymy silne i trwałe relacje z naszymi Partnerami, aby wspólnie z nimi rozwijać jakość naszych inicjatyw.

To, co stanowi o sile Fundacji to przygotowanie do życia obywatelskiego, budowanie społeczności młodych ludzi, którzy cenią więzi i wymianę myśli. 

Dlatego rolą Fundacji jest bycie przewodnikiem – prowadzenie po różnych drogach rozwoju w poszanowaniu różnorodności. Fundacja poprzez udział w dziewięciu programach, wolontariaty i działania na rzecz mniejszości, wskazuje Alumnom na istnienie świata poza tym, co już poznali, poza ich środowiskiem – uczelnią i rynkiem pracy.

Fundacja oferuje programy szkoleniowo-edukacyjno-mentoringowe dla studentów oraz absolwentów uczelni wyższych, a także dla uczniów i nauczycieli szkół ponadpodstawowych. Obszary działań Fundacji to rynek finansowy (Akademia Liderów Rynku Kapitałowego), energetyka (Akademia Energii, Forum Nowa Energia), ochrona zdrowia (Liderzy Ochrony Zdrowia), innowacje (Young Innovators), wspieranie różnorodności i wzmacnianie kompetencji różnych grup społecznych (Akademia Liderek Biznesu i Społeczeństwa Obywatelskiego, Lubelscy Agenci Zmiany Społecznej, Seniorzy 4.0).

Alumni Fundacji im. Lesława Pagi to osoby wybierane w wysoko selektywnym systemie rekrutacji. Rozpoczynają swoją przygodę z Fundacją jako Uczestnicy programów, następnie stają się Wolontariuszami, którzy wspierają nas na różnych poziomach. 

Rozumiejąc potrzebę odpowiedzialności społecznej wnoszą do świata wrażliwość, energię i pomysły.

Fundacja przywraca etos pracy – solidarność, sumienność, uczciwość i szacunek do niej. Pracę rozumiemy jako wartość samą w sobie, która jest przywilejem i zadaniem, a więc odpowiedzialnością. Dzisiaj Fundacja to społeczność pięciu tysięcy Pagowiczów, którzy mogą oprzeć pracę na solidnym fundamencie, którym są wartości.

Misja Fundacji

Misją Fundacji jest stworzenie społeczności dla rozwoju, inspirowania i kształcenia liderów jutra.​
„I had a dream…”

Naszym marzeniem jest stworzenie szkoły życia dla młodych ludzi, którzy mieliby odwagę i ambicję zmieniać świat na lepsze.

Fundacja im. Lesława Pagi to brakujące ogniwo w edukacji, którego celem jest kształcenie i samorozwój. Poszukuje rozwiązań, które nie tylko rozwijają merytorykę, ale budują kręgosłup, na którym każdy człowiek opiera życie. 

Wierzymy, że indywidualna praca nad sobą zatrzymuje, wyprowadza z ciągłego pędu i dodaje skrzydeł.

Nasze wartości

Holistyczne postrzeganie życia

Jesteśmy częścią większej całości i jeśli żyjemy w zgodzie z tym, co nas otacza – dodajemy siebie, do tego, co jest większe od nas. I tym samym budujemy wartość, która zmienia świat.

Siła woli to siła charakteru

Godzimy się na życie, które złożone jest z różnych doświadczeń, tych przyjemnych i nieprzyjemnych. Życie to studium przypadków i gotowość, żeby zaczynać od początku i kroczyć własną drogą. O Twojej sile nie świadczy to, ile razy upadniesz, ważne jest, ile razy się podniesiesz.

Autentyczność

Życia nie da się zaprogramować. Mamy prawo do słabości i do realizacji własnej ścieżki życia. Autentyczność, w każdej sytuacji znajduje siłę do tego, by radzić sobie z życiem. Sięga w nas po mądrość i nigdy nie manipuluje, ani nie ucieka od rzeczywistości. Autentyczność stawia sobie wymagania.

Samoświadomość

Praca nad sobą powoduje, że umysł pozostaje młodym, dodaje nam skrzydeł i wyprowadza z pędu tego świata. Rozwój to nieustanne zadawanie sobie pytania, co naprawdę jest najlepsze dla nas i naszego otoczenia. Nie zawsze jesteśmy w stanie zmienić okoliczności naszych działań, ale zawsze jesteśmy w stanie zmienić siebie.

Praca i odpowiedzialność

Cenimy pracę jako wartość i wierzymy, że biznes musi służyć przede wszystkim ludziom. Pracę rozumiemy, jako wymianę dobra. Odpowiedzialność oznacza wewnętrzne zrozumienie konieczności podejmowanych działań i przewidywanie ich konsekwencji. Odpowiedzialna praca to praca, która przyczynia się do lepszej przyszłości całego eko-systemu. Wolność to odpowiedzialność.

Odwaga to ciekawość świata i empatia

Aby zrozumieć rzeczywistość, musisz chcieć poznać świat z innej perspektywy niż ta, w której sam jesteś. Dlatego nie boimy się stawiać trudnych pytań, nie boimy się wątpić, nie boimy się rozmawiać na ważne tematy. Nie wszyscy Ci, którzy błądzą są zgubieni – odwaga to umiejętność negacji zastanego porządku rzeczy.

Fundacja realizuje strategię rozwoju na lata 2020-2023
przygotowaną przez firmę