Nasza historia

Lesław Andrzej Paga

1954-2003

“Lesław Paga należał do niezbyt licznej grupy ludzi, którzy wyprzedzali swój czas. A czas się wyprzedza wtedy, kiedy podejmuje się ważne zadania w czasach, gdy wydaje się, że szansa na ich realizację nie istnieje lub jest bardzo nikła. Sposób upamiętnienia Lesława Pagi jest najlepszy z możliwych, bo to jest działalność, która służy wzmacnianiu tego, czym sam Paga się zajmował i wzmacnianiu wartości, które mu były drogie.”

Leszek Balcerowicz

Poznaj naszego Patrona

Urodził się w 1954 roku w Bytomiu. Był instruktorem harcerskim, inicjatorem i charyzmatycznym liderem wielu przedsięwzięć i akcji ruchu harcerskiego. Ukończył Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, gdzie uzyskał także tytuł doktora nauk ekonomicznych. W latach 1977-1984 był tam asystentem, a następnie adiunktem na Wydziale Ekonomii.

Był działaczem Solidarności, delegatem regionu środkowo-wschodniego na I Krajowy Zjazd NSZZ “Solidarność”, podczas którego pełnił rolę przewodniczącego obrad. Internowany od grudnia 1981 roku do maja 1982 roku.

W latach 1984-1989 był adiunktem Sekcji Ekonomicznej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, a w latach 1987-1988 stypendystą fundacji Fulbrighta na Amerykańskim Uniwersytecie Katolickim, a następnie Uniwersytecie Cornella. Był prezesem zarządu Stowarzyszenia Absolwentów UMCS.

W roku 1989 rozpoczął pracę jako doradca Ministra Finansów, a następnie został dyrektorem departamentu w Ministerstwie Przekształceń Własnościowych. W latach 1991-1994 był współtwórcą i pierwszym przewodniczącym Komisji Papierów Wartościowych i Giełd.

W 1994 został mianowany na stanowisko prezesa zarządu Deloitte & Touche Polska, a w 1999 roku Deloitte & Touche Central Europe.

Od 1995 roku Lesław A. Paga był przewodniczącym Rady Polskiej Fundacji Międzynarodowej Współpracy na Rzecz Rozwoju “Wiedzieć Jak”. Był również członkiem Kapituły Nagrody im. Andrzej Bączkowskiego, przyznawanej za dokonania na polu działalności publicznej na rzecz dialogu społecznego i reform w dziedzinie polityki społecznej.

W 1995 roku został odznaczony przez Prezydenta Lecha Wałęsę Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, a w roku 2001 Prezydent Aleksander Kwaśniewski odznaczył go Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski.

Do 2002 roku pełnił funkcję prezesa zarządu Deloitte & Touche Central Europe.
Zmarł po ciężkiej chorobie w 2003 roku.

Czytaj więcej

Lesław Paga był specjalistą w dziedzinie makroekonomii, przekształceń własnościowych i rynku kapitałowego. Był współtwórcą Ustawy o obrocie papierami wartościowymi, Ustawy o obligacjach i innych aktów prawnych dotyczących obrotu papierami wartościowymi. Specjalizował się również w problematyce zarządzania przedsiębiorstwami, restrukturyzacji i strategii. Kierował projektami dotyczącymi strategicznej oceny firm, zarządzania poprzez wartość, relacji inwestorskich oraz dochodzeń w sprawach nadużyć gospodarczych. Jeden z nielicznych polskich menedżerów, który objął regionalną funkcję zarządczą w międzynarodowej firmie.

Był doradcą premierów. Walczył o stosowanie zasad ładu korporacyjnego w firmach, o przejrzystość transakcji, przetargów i wszelkich działań w biznesie. Był twardym negocjatorem, przekonanym o swoich racjach. Niezależnie od trudności patrzył na problemy w sposób całościowy, starając się zaproponować najlepsze rozwiązanie.

Był człowiekiem wszechstronnym. Miał ścisły umysł i wykształcenie, ale i rozległe zainteresowania humanistyczne. Pasjonował się muzyką klasyczną, lubił literaturę współczesną i teatr. Wielką przyjemność sprawiało mu reżyserowanie. Był człowiekiem niezwykle energicznym i kreatywnym. Jego entuzjazm i pozytywny stosunek do życia udzielał się innym.

Do dzisiaj jego nazwisko jest synonimem nieprzemijających wartości w życiu i w biznesie, dlatego pamięć jego nazwiska trwa.  W Lublinie jego imieniem nazwano jedną z ulic mieszczącą się tuż przy miasteczku akademickim Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej.

Jedna z auli na UMCS  otrzymała w 2020 roku imię Lesława A. Pagi.

Imieniem Pagi została też nazwana Sala Notowań na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

Kalendarium Fundacji

2003 - 2009
2003 - 2009

2 lipca 2003 r. umiera jeden z Ojców-założycieli polskiego rynku kapitałowego, Lesław Paga, pozostawiając po sobie ogromną spuściznę w postaci rozpoczętych projektów, nowych metod zarządzania i wiedzy, którą przekazuje następnemu pokoleniu.

Za namową środowiska biznesowego i wielu przyjaciół, po śmierci Lesława Pagi, jego małżonka Ewa Paga wraz z córką Pauliną powołują do życia fundację, która ma kontynuować dzieło jego życia. Jednym z fundatorów zostaje też firma Deloitte, w której Lesław Paga przez 9 lat był prezesem zarządu.
W tym okresie i wsparciu Deloitte Fundacja stawia pierwsze kroki w środowisku trzeciego sektora i stara się dopasować swoją ofertę do wymogów i oczekiwań rynku, rozwijając się wraz z rozwojem polskiej gospodarki i ekonomii.

Fundacja staje się kontynuatorem dziedzictwa swojego patrona, skupiając wokół siebie środowisko biznesowe i czołowych przedstawicieli świata rynku kapitałowego.
Staje się łącznikiem między Akademią a Biznesem, w czasach gdy programy edukacji wyższej nie nadążały za dynamicznie zmieniającym się rynkiem pracy. Rozpoczyna przygotowywanie programów edukacyjnych dla studentów oraz absolwentów uczelni wyższych, a także dla uczniów i nauczycieli szkół ponadgimnazjalnych, z wyjątkową ofertą staży w najlepszych polskich firmach.

10.12.2003 r. Data powołania do życia Fundacji 2065 im. Lesława A. Pagi, Fundatorzy Fundacji: Ewa Paga, Paulina Paga i Deloitte & Touche Sp. z o.o.

2004 r. – nadanie imienia Lesława A. Pagi ulicy w Lublinie

2005 r. – pierwsza Nagroda Lesława A. Pagi zostaje wręczona pośmiertnie Krzysztofowi Lisowi, jednemu z głównych autorów przekształceń gospodarczych w Polsce,

2006 r. – powstanie projektu Akademii Liderów Rynku Kapitałowego. Pierwszy na rynku kompletny projekt edukacyjny w postaci Szkoły letniej dla wybitnych studentów finansów i rachunkowości, ukierunkowanych na rolę top managerów w międzynarodowych korporacjach.

2007 r. – Nagroda Lesława A. Pagi wręczona Leszkowi Balcerowiczowi – za wierność wyznawanym zasadom, za odwagę głoszenia prawd trudnych, za transparentność podejmowanych działań i ich wysoki walor etyczny w ciągu 17 lat służby publicznej.

2009 r. 

 • Deloitte występuje z roli Fundatora.
 • Fundacja przenosi swoją siedzibę do Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie przy ul. Książęcej 4.
2010 - 2015
2010 - 2015

Po zamknięciu pierwszej fazy działalności Fundacji i zmianie siedziby, rozpoczął się okres promocji działań Fundacji i idei edukacji około akademickiej. Powstawały kolejne programy edukacyjne, ponieważ polska gospodarka rozrastała się, wkraczała na dobre do nowoczesnych polityk europejskich, a polskie firmy poszukiwały do pracy młodych, zdolnych liderów, którzy będą w stanie nadążyć za rozkwitającą gospodarką i sprostają wymaganiom, jakie niesie umiędzynarodowienie.

W tym okresie Stypendyści Fundacji mają niepowtarzalną okazję uczyć się od najlepszych ekspertów oraz zdobywać praktyczne doświadczenie w ponad 200 firmach partnerskich w czasie płatnych staży, które często owocują ofertą stałej pracy. Specjalnie dla swoich alumnów Fundacja organizuje wieczorne, kameralne spotkania z największymi postaciami polskiej gospodarki.

2010 r. – Nagrodę Lesław A. Pagi otrzymuje Janusz Lewandowski za wyjątkowe starania na rzecz Polski w agendach Unii Europejskiej.

2012 r.

 • Zygmunt Solorz-Żak otrzymuje Nagrodę Lesława A. Pagi za wkład w rozwój polskiej gospodarki.
 • Uruchomienie projektu Akademia Energii. Wraz z powstaniem rynku towarowej giełdy energii i rozwojem polskiej energetyki w firmach branży pojawiło się zapotrzebowanie na zdolną młodą kadrę – Fundacja we współpracy z potentatami energetyki tworzy projekt, który ma za zadanie wyszukać na polskich uczelniach wybitnie zdolnych inżynierów i managerów, którzy zostaną uzbrojeni w wiedzę merytoryczna i podniosą swoje kompetencje dzięki warsztatom w ramach kilku weekendów zjazdowych.

2013 r.

 • Połączenie Fundacji Edukacji Rynku Kapitałowego z Fundacją 2065 im. Lesława A. Pagi.
 • Uzyskanie prawa do organizacji Szkolnej Internetowej Gry Giełdowej.
 • Uroczystość 10-lecia istnienia Fundacji.
 • Nagroda PROJUVENS 2013 dla Fundacji za wybitną współpracę ze studentami w kategorii organizacje pozarządowe.
 • Rozpoczęcie projektu Liderów Ochrony Zdrowia. W związku z prężnym rozwojem branży ochrony zdrowia i koniecznością jej reformy, uruchomiony został projekt, który zakładał kształcenie przyszłej kadry zarządzającej rynkiem zdrowia.
 • Nagrodę Lesława A. Pagi otrzymuje Marek Belka za wkład w rynek kapitałowy oraz umocnienie pozycji Narodowego Banku Polskiego, oraz za to, że we wszystkich decyzjach kierował się wyłącznie dobrem publicznym i zawsze wykazywał się odwagą cywilną.

2014 r.

 • Ewa Paga odbiera nagrodę WEKTORA 2013 za pasję i konsekwencję w działalności edukacyjnej oraz wspieranie utalentowanych studentów i absolwentów szkół wyższych.
 • Zmiana nazwy Fundacji na Fundację im. Lesława A. Pagi.

2015 r. – Nagroda Lesława A. Pagi trafia w ręce Huberta Wirtha. Otrzymuje ją za konsekwencję w biznesie, odwagę podejmowania decyzji, ryzyka i odpowiedzialności, a także za bogaty dorobek naukowy z zakresu geologii i procesów inwestycyjnych.

2016 - 2019
2016 - 2019

Społeczność Fundacji określana jako Pagowicze liczy ponad 2 000 młodych, zdolnych ludzi, którzy zaczęli angażować się w życie codzienne swojej organizacji. Wraz ze zmieniającym się rynkiem, zmianą pokoleniową i zmianami w oczekiwaniach pracodawcy projekty Fundacji zmieniają się w stałe programy realizowane cyklicznie.

2016 r.

 • Pierwszy raz Nagroda Lesława A. Pagi została przyznana instytucji – otrzymała ją Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie. GPW została nagrodzona za to, że przez 25 lat funkcjonowania nie straciła ani na chwilę ideałów, które przyświecają funkcjonowaniu rynku kapitałowego.
 • Sala Notowań Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie otrzymuje imię Lesława A. Pagi.

2017 r.

 • Laureatem Nagrody Lesława A. Pagi zostaje Zbigniew Jagiełło za zaangażowanie w rozwój krajowej gospodarki i promocję wysokich standardów działania rynku finansowego w Polsce.
  Piąte urodziny programu Liderzy Ochrony Zdrowia.
 • Utworzenie projektu Akademia Liderek Biznesu – na prośbę Alumnów Fundacji i decyzją zespołu Fundacji, obserwujących konieczność wzmocnienia kobiet w samorealizacji i samoświadomości zawodowej i osobistej Fundacja otworzyła projekt mentoringowo-rozwojowy, który miał na celu rozpoczęcie tworzenia nowej społeczności dla młodych kobiet u progu kariery zawodowej, w której będą mogły odnaleźć wsparcie rówieśniczek i ekspertów.

2018 r. – podpisanie porozumienia o współpracy z PROJEKTOREM-wolontariatem studenckim – organizacją, której celem jest aktywizacja i przeciwdziałanie wykluczeniu dzieci i młodzieży z małych miasteczek i wsi w całej Polsce poprzez rozwijanie ich pasji i zainteresowań, odkrywanie talentów i potencjału drzemiącego zarówno w studentach, jak i w uczestnikach projektów.

2019 r. –  Fundacja dołącza do organizacji Liderzy Pro Bono, organizacji, która ma na celu pokazywanie korzyści i możliwości jakie wolontariat daje człowiekowi – pracownikowi, menedżerowi, liderowi – oraz całej firmie.

2020
2020

Ten rok przynosi dla Fundacji zupełnie nowe otwarcie w nowej rzeczywistości. Po wybuchu pandemii zmienia się sposób działania Fundacji, wiele działań przenosi się do Internetu. Fundacja zmienia siedzibę i sposób realizacji programów. Trwa praca nad rebrandingiem, powstaje nowa misja i wizja.

 • Fundacja zmienia siedzibę, przenosi się na ul. Drawską 7 w Warszawie.
 • Jubileuszowa, 15 edycja Akademii Liderów Rynku Kapitałowego
 • rozpoczęcie programu Seniorzy 4.0 – pierwszy program dedykowany osobom powyżej 65 roku życia. W ramach współpracy międzypokoleniowej Alumni Fundacji przekazują swoją wiedzę Seniorom poprzez warsztaty dotyczące profilaktyki zdrowia i bezpieczeństwa finansów osobistych. 
 • start międzynarodowego programu V4+ Academy of Young Business Women Leaders we współpracy z Międzynarodowym Funduszem Wyszehradzkim (International Visegrad Fund).
 • Stworzenie strategii rozwoju Fundacji na lata 2020-2023 we współpracy w firmą Bain&Company Poland.
 • Nowa strategia komunikacji i określenie wizji na kolejne 10 lat.
2021
2021
 • W obliczu przedłużającej się pandemii Fundacja nadal prowadzi swoje działania on-line.
 • Trwa 3. edycja Akademii Liderek Biznesu i Społeczeństwa Obywatelskiego.
 • Startuje rekrutacja do 4. edycji Akademii Liderek Biznesu – Academy of Businesswomen Leaders.
 • Trwają przygotowania do Jubileuszowej edycji Akademii Energii.
 • Trwają pracę nad 8. Edycją programu Liderzy ochrony Zdrowia.
 • W maju zakończyliśmy projekt V4+ Academy of Young Business Women Leaders.
 • 5 lipca rusza 16. edycja Akademii Liderów Rynku Kapitałowego – pierwszy raz w nowej, rozszerzonej formule.
 • Trwają prace nad 2. edycją programu Seniorzy 4.0.
 • Kończymy projekt Lubelscy Agenci Zmiany Społecznej.
 • Trwają ostatnie prace nad zmianą nowej odsłony wizerunkowej Fundacji.
2022
2022

Fundacja powoli zbliża się do swojego 20-lecia. Wraca do realizacji stacjonarnych wersji swoich programów.

 • Decyzją Zarządu Fundacji powołane zostały dwa nowe organy doradcze: Advisory Board – organ  na poziomie eksperckim, do którego zgodziły się wejść osoby reprezentujące najważniejsze dla nas obszary biznesowe oraz Komitet Alumnów – ciało, które stanowi pomost między Fundacją a społecznością.
 • Nową kadencję rozpoczęła także Rada Fundacji, tym razem w składzie: dr Grzegorz Bednarczyk, Zofia Bielecka i prof. Jan Pomorski (Prezes Rady). Rada będzie pełniła swoją kadencję do 2025 roku.
 • Ewa Paga została powołana na kolejną kadencję na stanowisko Prezesa Zarządu Fundacji.
 • W tym roku Fundacja realizuje następujące programy: Akademia Liderek Biznesu – V edycja, Akademia Liderów ALRK – XVIII edycja, Liderzy Ochrony Zdrowia – IX edycja, Akademia Energii – XI edycja oraz projekt stypendialny Indeks Start2Star – 15 edycja.