Statut

Statut Fundacji im. Lesława A. Pagi

ROZDZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§1

 1. Fundacja pod nazwą „Fundacja” zwana dalej „Fundacją” ustanowiona jest przez:
  1) Ewę Paga,
  2) Paulinę Paga,

zwane dalej „Fundatorami”, Aktem Notarialnym z dnia 20 stycznia 2009 roku, Nr Rep. A 409/2009, sporządzonym przed asesorem notarialnym Katarzyną Jędrzejczak-Brzezińską, zastępcą notariusz Danuty Kosim-Kruszewskiej.

 1. Fundacja działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. fundacjach (tekst jednolity: Dz. U. z 1991 r. Nr 46 poz. 203 z późn.zm) oraz na podstawie niniejszego Statutu.
 2. Fundacja posiada osobowość prawną.

§2

 1. Siedzibą Fundacji jest Warszawa.
 2. Czas trwania Fundacji jest nieoznaczony.

§3

 1. Fundacja działa na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej.
 2. Dla wykonywania swych działań Fundacja może tworzyć oddziały i filie.
 3. Dla realizacji swoich celów Fundacja może prowadzić działalność poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej.

§4

Ministrem właściwym ze względu na cele Fundacji jest Minister Gospodarki.

§5

 1. Fundacja może używać pieczęci z napisem wskazującym jej nazwę i siedzibę.
 2. Fundacja może używać nazwy w języku angielskim: „The Lesław A. Paga Foundation”.
 3. Fundacja może ustanawiać odznaki i tytuły honorowe oraz przyznawać je, wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla celów obranych przez Fundację lub dla samej Fundacji.

ROZDZIAŁ II. CELE I ZASADY DZIAŁANIA

§6

 1. Celem Fundacji jest działalność wspierająca innowacje i rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości, działalność edukacyjna i oświatowo-wychowawcza promująca dobre praktyki w działalności gospodarczej, wspieranie rozwoju osobistego i czynny udział w szerzeniu różnorodności oraz odpowiedzialności społecznej, a także działania związane z wyrównywaniem szans.
 2. Odbiorcą działań Fundacji są: utalentowani studenci studiów wyższych oraz absolwenci zajmujący się problematyką gospodarczą, a także osoby starsze i seniorzy, osoby zagrożone wykluczeniem cyfrowym i społecznym, osoby o niskich dochodach, mniejszości społeczne.

§7

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

 1. organizowanie i realizację programów edukacyjno-rozwojowo-mentoringowych w obszarach: finansowym, energetyki, ochrony zdrowia, innowacji, rozwoju osobistego i zawodowego, wspierania przedsiębiorczości, propagowania różnorodności, wyrównywania szans,
 2. przyznawanie stypendiów,
 3. Przygotowanie i wydawanie we współpracy z osobami, instytucjami, firmami partnerskimi, uczelniami wyższymi, raportów tematycznych w obszarach działania Fundacji,
 4. organizowanie konferencji, warsztatów, sympozjów, odczytów i wykładów,
 5. wspieranie i promowanie wśród polskich przedsiębiorców kultury organizacyjnej i stylu zarządzania opartych na najlepszych praktykach i wysokich standardach etycznych i profesjonalnych, 
 6. przyznawanie nagród honorowych i materialnych,
 7. współpracę z polskimi i zagranicznymi uczelniami wyższymi, szkołami, osobami, instytucjami i organizacjami społecznymi działającymi w zakresie objętym celami Fundacji,
 8. wspieranie działalności innych osób prawnych oraz osób fizycznych, których działalność jest zbieżna z celami Fundacji.

ROZDZIAŁ III. MAJĄTEK I DOCHODY FUNDACJI

§8

 1. Majątek Fundacji stanowi Fundusz Założycielski w wysokości 2.500,00 złotych (słownie: dwa tysiące pięćset) w całości przekazany przez Fundatorów w częściach: 1.250,00 złotych (słownie: jeden tysiąc dwieście pięćdziesiąt) przez Ewę Paga i 1.250,00 złotych (słownie: jeden tysiąc dwieście pięćdziesiąt) przez Paulinę Paga oraz środki finansowe, nieruchomości i inne aktywa nabyte przez Fundację podczas jej działalności.
 2. Z Funduszu Założycielskiego na działalność gospodarczą przeznacza się kwotę: 1.000 złotych (słownie: jeden tysiąc).
 3. Dochody Fundacji mogą pochodzić w szczególności z:
  a) darowizn, spadków i zapisów,
  b) subwencji od osób prawnych,
  c) dochodów z aktywów, nieruchomości i praw majątkowych,
  d) odsetek bankowych,
  e) dochodów ze zbiórek i imprez publicznych,
  f) dochodów z udziałów w zyskach spółek, w których udziały (akcje) zostały nabyte przez Fundację podczas jej działalności,
  g) dochodów z działalności gospodarczej.
 4. Dochody pochodzące z darowizn, spadków, zapisów i subwencji mogą być przeznaczone na realizację wszystkich celów Fundacji, o ile ofiarodawcy nie postanowią inaczej. Zarząd Fundacji może nie przyjąć warunku ofiarodawcy. W takim przypadku Fundacja zwraca ofiarodawcy przekazane przez niego środki. Jeżeli przekazaniu środków nie towarzyszy określenie celu ich wykorzystania, Fundacja może przeznaczyć je na dowolny cel statutowy.
 5. W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia Zarząd Fundacji składa oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza.

§9

Fundacja odpowiada za zobowiązania całym swoim majątkiem.

ROZDZIAŁ IV. DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA FUNDACJI

§10

Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą w rozmiarach służących realizacji celów statutowych w zakresie:

 1. pozostałych pozaszkolnych form edukacji gdzie indziej niesklasyfikowanych (PKD 85.59.B),
 2. wydawania książek (PKD 58.11.Z),
 3. wydawania czasopism i pozostałych periodyków (PKD 58.14.Z),
 4. pozostałej działalności wydawniczej (PKD 58.19.Z),
 5. działalności związanej z reprezentowaniem mediów (PKD 73.12),
 6. działalności związanej z organizacją targów, wystaw i konferencji (PKD 82.30.Z),
 7. działalności organizacji profesjonalnych (PKD 94.12.Z).

§11

Fundacja prowadzi gospodarkę finansową i rachunkowość zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§12

Rokiem obrachunkowym jest rok kalendarzowy.

ROZDZIAŁ V. ORGANY FUNDACJI

§13

Organami Fundacji są:

a) Rada Fundacji, zwana dalej „Radą”,

b) Zarząd Fundacji, zwany dalej „Zarządem”.

§14

 1. Rada składa się z 3 (trzech) do 17 (siedemnastu) osób.
 2. Członków Rady, powołują Fundatorzy.. O fakcie powołania danej osoby w skład Rady Fundatorzy informują Radę na piśmie lub e-mailem  lub ustnie podczas posiedzenia Rady.
 3. Członkowie Rady nie mogą być członkami Zarządu.
 4. Członkowie Rady powoływani są na okres wspólnej kadencji. Kadencja Rady trwa 3 lata. Dopuszczalne jest powoływanie tych samych osób na następne kadencje Rady.
 5. Członkiem Rady nie może być osoba, która była skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej.
 6. Członkostwo w Radzie ustaje z dniem:
  a) odwołania przez Fundatorów, w szczególności w przypadku:
  i. nienależytego wypełniania funkcji członka Rady;
  ii. naruszenia postanowień Statutu
  iii. trwałej utraty zdolności do sprawowania funkcji na skutek choroby lub ułomności;
  iv. zaistnienia innych okoliczności, które powoduję utratę zaufania do danego członka Rady;
  przy czym o fakcie odwołania członka Rady Fundatorzy informują Radę oraz odwołaną osobę na piśmie lub e-mailem. Członkowie Rady otrzymują również uzasadnienie tego odwołania.

  b) upływu kadencji;
  c) śmierci;
  d) złożenia przez niego rezygnacji;
  e) prawomocnego skazania za przestępstwo popełnione umyślnie.

 7. Członkowie Rady nie pobierają wynagrodzenia z tytułu pełnionej funkcji.
 8. Członkowie Rady mogą być jednocześnie członkami Kapituł przyznających nagrody i stypendia oraz członkami innych stałych i niestałych organów Rady.

§15

 1. Rada jest organem opiniodawczym oraz sprawuje stałą kontrolę nad działalnością Fundacji.
 2. Do kompetencji Rady poza sprawami wskazanymi w innych postanowieniach Statutu należy:
  a) nadzór nad działalnością Fundacji;
  b) określenie kierunków działalności Fundacji, uchwalanie rocznych programów działania Fundacji oraz jej planów finansowych;
  c) z zastrzeżeniem postanowień § 18 Statutu Fundacji, powoływanie i odwoływanie członków Zarządu Fundacji;
  d) przyjmowanie corocznych sprawozdań Zarządu z działalności Fundacji, w tym także sprawozdań przedkładanych właściwemu ministrowi;
  e) zatwierdzanie regulaminu pracy Zarządu i przyjmowanie regulaminu pracy Rady Fundacji;
  f) ocena pracy Zarządu oraz udzielanie członkom Zarządu absolutorium;
  g) proponowanie zmian Statutu oraz opiniowanie zmian Statutu przedstawionych Radzie przez Zarząd do zaopiniowania;
  h) wyrażanie opinii we wszystkich uznanych przez nią za istotne sprawach w drodze uchwał podejmowanych z własnej inicjatywy lub na wniosek Zarządu;
  i) ustalenie wysokości wynagrodzenia członków Zarządu i zawieranie z nimi umów związanych z pełnieniem przez nich funkcji;
  j) powoływanie i odwoływanie członków Kapituł przyznających nagrody i stypendia oraz uchwalanie regulaminów tych nagród;
  k) podejmowanie uchwał w innych sprawach przedstawionych przez Zarząd lub każdego z Fundatorów.
 3. W celu realizacji swoich zadań kontrolnych, Rada w szczególności jest uprawniona do żądania od Zarządu przedstawienia dokumentów dotyczących Fundacji, a związanych z zakresem kompetencji Rady, o których mowa w ust. 2 powyżej.

§16

 1. Prezes Rady kieruje pracami Rady i reprezentują ją na zewnątrz.
 2. Do zawierania umów z członkami Zarządu upoważniony jest Prezes Rady.

§17

 1. Rada pracuje na posiedzeniach zwoływanych w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz na sześć miesięcy.
 2. Posiedzenia Rady zwoływane są przez jej Prezesa z własnej inicjatywy lub na wniosek Zarządu, Fundatora, lub co najmniej 1/3 członków Rady.
 3. Posiedzenia Rady prowadzi jej Prezes, a w razie jego nieobecności członek Rady wybrany przez obecnych na posiedzeniu członków Rady.
 4. Posiedzenia Rady mogą być zwoływane pisemnie lub telefonicznie, elektronicznie albo w formie ustnego zawiadomienia skierowanego bezpośrednio do jej członków.
 5. Posiedzenia Rady mogą być prowadzone telefonicznie lub elektronicznie (w formie wideokonferencji), w sposób umożliwiający porozumienie się wszystkich uczestniczących w nim członków. Za miejsce posiedzenia przeprowadzonego telefonicznie uznaje się miejsce pobytu prowadzącego to posiedzenie.
 6. Członkowie Rady mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady lub za pośrednictwem poczty elektronicznej. Oddanie głosu w tym trybie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady ani powołania lub odwołania Prezesa lub członka Zarządu.
 7. W posiedzeniach Rady mogą uczestniczyć z głosem doradczym członkowie Zarządu, Fundator lub inne zaproszone przez nią osoby.

§17a

 1. Z zastrzeżeniem postanowień ust. 2 poniżej, § 22 oraz § 23 , uchwały Rady zapadają zwykłą większością głosów.

W przypadku oddania równej liczby głosów decyduje głos prowadzącego obrady. W przypadku ustanowienia Rady w składzie 3 osób do podjęcia uchwały Rady niezbędna jest obecność co najmniej 2 osób.

 1. Uchwały Rady w sprawie powołania i odwołania Prezesa oraz członków Zarządu zapadają większością 2/3 głosów.
 2. Uchwały Rady mogą być podejmowane bez odbycia posiedzenia w drodze głosowania pisemnego.
 3. W przypadku podejmowania uchwały w trybie, o którym mowa w ust. 3, projekt uchwały powinien być przekazany wszystkim członkom Rady wraz z pismem Prezesa Rady Fundacji, w którym określa sposób, termin i miejsce dostarczenia podpisanej przez członka Rady uchwały lub przekazuje prośbę o głosowanie za pośrednictwem poczty elektronicznej. 
 4. Uchwała podjęta w trybie obiegowym jest ważna po podpisaniu jej przez co najmniej połowę członków Rady.
 5. Uchwała podjęta w trybie głosowania za pośrednictwem poczty elektronicznej jest ważna i traktowana jako oficjalny oddany głos w podejmowaniu Uchwały.
 6. Prezes Rady powiadamia członków Rady o wyniku głosowania nad uchwałą.
 7. Treść uchwały Rady podjętej w trybie, o którym mowa w ust. 3, Prezes Rady przedstawia Radzie do wiadomości na najbliższym posiedzeniu.
 8. Uchwały w przedmiocie zmiany Statutu oraz likwidacji Fundacji, nie mogą być podejmowane w trybie, o którym mowa w ust. 3 powyżej.

Zarząd Fundacji

§18

 1. Zarząd składa się z 1 do 4 członków, w tym Prezesa Zarządu.
 2. W przypadku większej niż 1 liczby Członków Zarządu, jeden z Członków zarządu pełni funkcję Członka Zarządu ds. Operacyjnych. Kompetencje i zadania Prezesa Zarządu i Członka Zarządu ds. Operacyjnych w tym przypadku reguluje §20
 3. Zarząd Fundacji powoływany jest przez Radę spośród osób zaproponowanych przez Fundatorów.
 4. Kadencja Zarządu oraz każdego z Członków Zarządu trwa trzy lata.
 5. Członkowie Zarządu z wyłączeniem Prezesa Zarządu mogą być odwołani przez Radę w każdym czasie.

§19

 1. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.
 2. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes, przekazując informację ustnie w dniu posiedzenia, przesyłając informację o terminie pocztą elektroniczną, na co najmniej 1 dzień przed planowanym spotkaniem.
 3. O posiedzeniu muszą zostać poinformowani wszyscy członkowie Zarządu.
 4. Zarząd podejmuje decyzje za pomocą uchwał zwykłą większością głosów, jeśli dalsze postanowienia statutu nie stanowią inaczej. W przypadku równego rozłożenia głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.
 5. Uchwały Zarządu dotyczą spraw strategicznych z punktu widzenia Fundacji.
 6. Do składania oświadczeń woli w imieniu Fundacji uprawniony jest jednoosobowo Prezes Zarządu Fundacji lub łącznie dwóch członków Zarządu Fundacji.

§20

 1. Do kompetencji Zarządu należy:  
  1. podejmowanie wszelkich działań i decyzji na rzecz i w imieniu Fundacji nie zastrzeżonych do kompetencji Rady.
  2. kierowanie działalnością Fundacji i reprezentowanie jej na zewnątrz, 
  3. sprawowanie zarządu majątkiem Fundacji, 
  4. przyjmowanie darowizn, spadków, zapisów i subwencji, 
  5. sporządzania rocznego planu finansowego i rocznego sprawozdania z działalności Fundacji oraz przedstawianie ich do zatwierdzenia przez Radę, 
  6. podejmowanie decyzji we wszelkich innych sprawach nie przekazanych do kompetencji Rady Fundacji. 
  7. ustalanie wielkości zatrudnienia, zasad wynagradzania oraz wielkości środków na wynagrodzenia i nagrody dla pracowników Fundacji, z zastrzeżeniem ust. 3.
 1. W przypadku powołania do Zarządu Fundacji Członka Zarządu, który obejmuje funkcję Członka Zarządu ds. Operacyjnych, podział kompetencji między Prezesem Zarządu a Członkiem Zarządu rozkłada się zgodnie z ust. 3 §20.
 2. Kompetencje Prezesa Zarządu w przypadku Zarządu składającego się z więcej niż 1 Członka należą kompetencje wymienione w ust. 1 §20, z wyłączeniem kompetencji, które należą w tym przypadku do Członka zarządu ds. Operacyjnych:
 1. zarządzanie zespołem Fundacji,
 2. zarządzanie biurem,
 3. zarządzanie kadrami (poza kompetencjami przydzielonymi Prezesowi Zarządu),
 4. nadzór nad PR Fundacji,
 5. zarządzanie społecznością Alumnów Fundacji.
 1. Bez zgody Rady, Zarząd może wydatkować środki finansowe w granicach i na zasadach określonych w planie finansowym Fundacji.
 2. Zarząd co roku, do dnia 31 grudnia zobowiązany jest przedkładać Radzie roczny plan finansowy Fundacji na przyszły rok, a do dnia 1 czerwca roczne sprawozdanie z działalności Fundacji w poprzednim roku.
 3. Plan i sprawozdanie podlega zatwierdzeniu przez Radę.
 4. Zarząd podejmuje uchwały zwykłą większością głosów. W przypadku równej liczby głosów, głos Prezesa Zarządu jest rozstrzygający.

§21

Członkowie Zarządu mogą być wynagradzani z tytułu pełnienia swoich funkcji.

ROZDZIAŁ VI. ZMIANA STATUTU

§22

 1. Zmiana Statutu nie może dotyczyć istotnych zmian celu Fundacji.
 2. Z zastrzeżeniem postanowień ust. 4 zmian w Statucie dokonuje Rada większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy składu Rady.
 3. Zmiany uchwalone przez Radę wymagają zatwierdzenia przez Fundatorów.
 4. Decyzję w sprawie zmiany Statutu mogą również podjąć Fundatorzy w drodze uchwały.

ROZDZIAŁ VII. LIKWIDACJA FUNDACJI

§23

 1. Fundacja może być zlikwidowana w przypadku osiągnięcia celów, dla jakich została powołana bądź po wyczerpaniu się jej środków finansowych i majątku, na skutek decyzji podjętej przez Radę Fundacji, a także na wniosek Fundatorów.
 2. Do podjęcia decyzji w przedmiocie likwidacji Fundacji niezbędna jest obecność 2/3 składu Rady Fundacji i zgoda wszystkich obecnych na posiedzeniu członków Rady Fundacji.
 3. Postanowienia ust. 2 nie stosuje się w przypadku likwidacji Fundacji na wniosek jej Fundatorów, w takim przypadku podstawą likwidacji jest uchwała Fundatorów.
 4. W razie likwidacji Fundacji funkcję Likwidatora pełni Prezes Zarządu Fundacji bądź inna osoba wyznaczona przez Radę Fundacji.
 5. Majątek pozostały po likwidacji Fundacji przekazuje się, instytucjom, których działalność odpowiada celom Fundacji, wskazanym w tym celu przez Radę Fundacji.

ROZDZIAŁ VIII. POŁĄCZENIE Z INNĄ FUNDACJĄ

§24

 1. Dla efektywnej realizacji celów Fundacja może połączyć się z inną fundacją. Połączenie może się odbyć jedynie poprzez przejęcie innej fundacji (przez inkorporację).
 2. Decyzję w sprawie połączenia z inną fundacją podejmują Fundatorzy w formie jednomyślnej uchwały wszystkich Fundatorów, podjętej w głosowaniu jawnym.

ROZDZIAŁ IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§25

Fundacja składa organowi nadzoru, określonemu w § 4 Statutu, coroczne sprawozdania ze swej działalności w roku ubiegłym.