Fundacja im. Lesława A. Pagi

Zofia Bielecka

Ukończyła Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Marii Curie – Skłodowskiej w Lublinie (1975 r). Od dnia 1 czerwca 2001 roku Zofia Bielecka pracuje na stanowisku doradcy firmy (counsel) w Kancelarii Domański Zakrzewski Palinka. Do 31 maja 2001 Zofia Bielecka była Zastępcą Przewodniczącego Komisji Papierów Wartościowych i Giełd. Z racji zajmowanych stanowisk była współtwórcą i osobą odpowiedzialną za wszystkie regulacje dotyczące funkcjonowania rynku kapitałowego, zarówno na poziomie ustawowym jak i wykonawczym.

W swojej pracy zawodowej zajmuje się głównie transakcjami fuzji i przejęć na rynku publicznym, ofertami publicznymi, emisją obligacji i innych papierów wartościowych oraz kwestiami związanymi z funkcjonowaniem spółek i funduszy inwestycyjnych. Jest współautorką wielu publikacji dotyczących rynku kapitałowego w Polsce, między innymi książki „Papiery dłużne. Zagadnienia praktyczne”. Była Członkiem Rady Giełdy, jest Wiceprzewodniczącą Sądu Polubownego przy Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych.