Regulamin

§ 1
PRZEDMIOT REGULAMINU

Niniejszy Regulamin określa zasady i przebieg Akademii Energii, zwanej dalej Akademią.

§ 2
ORGANIZATOR

Organizatorem Akademii jest Fundacja im. Lesława A. Pagi, zwana dalej Organizatorem.

§ 3
CELE AKADEMII

Głównym celem Akademii Energii jest budowa trwałej instytucji edukacyjnej na rzecz bezpieczeństwa energetycznego i stabilnego rozwoju rynków energii w Polsce.
Akademia Energii realizuje swój cel poprzez zapewnienie grupie 30 utalentowanych, polskich studentów, zwanych dalej Stypendystami, bezpłatnego, szkolenia zwanego dalej Akademią, realizowanej w czasie sesji weekendowych realizowanych na przełomie września i października oraz możliwości odbycia 2-miesięcznego, płatnego, stażu dla najlepszych uczestników Projektu w podmiotach będących wiodącymi uczestnikami rynku energetycznego, zwanego dalej Stażem.

§ 4
UCZESTNICY AKADEMII

1. W Akademii mogą wziąć udział studenci drugiego, trzeciego, czwartego, piątego roku lub absolwenci, którzy w chwili złożenia aplikacji nie ukończyli 27 roku życia, zwani dalej Aplikantami.
2. Stypendysta nie może powtórnie ubiegać się o uczestnictwo w kolejnych edycjach Akademii.

§ 5
CZAS TRWANIA AKADEMII

Czas trwania Akademii ustala Organizator, podaje do wiadomości, corocznie, wraz z ogłoszeniem o nowej edycji Akademii, jednak nie później niż do końca kwietnia. 

§ 6
KOORDYNATOR AKADEMII

Organizację prac związanych z realizacją Akademii zapewnia Koordynator Akademii, powoływany przez Organizatora.

§ 7
KOMISJA DS. REKRUTACJI

1. Komisję ds. Rekrutacji, zwaną dalej Komisją, powołuje corocznie Organizator.
2. Komisja składa się z nie więcej niż trzech członków Komisji.
3. Z głosem doradczym w pracach Komisji mogą uczestniczyć Stypendyści Akademii z lat ubiegłych. Tryb i zasady ich powoływania ustala Przewodniczący Komisji w porozumieniu z Organizatorem.
4. Decyzję odnośnie kwalifikacji na poszczególnych etapach podejmuje się w nieprzekraczalnym terminie 14 dni od ich zakończenia.
5. Po zakończeniu swoich prac Komisja sporządza i przedkłada Organizatorowi, w terminie 14 dni od dnia zakończenia rekrutacji, protokół ze swojej pracy.

§ 8
REKRUTACJA STYPENDYSTÓW

1. Organizator może rekrutować Stypendystów dwuetapowo.
2. Każdy uczestnik postępowania kwalifikacyjnego oceniany jest niezależnie przez poszczególnych członków Komisji zgodnie z kartą oceny. Decyzja o zakwalifikowaniu bądź odrzuceniu kandydatury Aplikanta na kolejnych etapach jest wypadkową poszczególnych ocen uzyskanych przez Aplikanta w trakcie dwóch etapów postępowania.
Etap I
3. Każdy z Aplikantów zobowiązany jest do wysłania swojego zgłoszenia na stronie internetowej Organizatora (www.paga.org.pl). Termin nadsyłania aplikacji ustala, corocznie, Zarząd Fundacji i podaje do wiadomości wraz z ogłoszeniem o nowej edycji Akademii. Aplikant zobligowany jest do zapoznania się z treścią niniejszego regulaminu. Złożenie aplikacji jest równoznaczne z akceptacją jego warunków.
4. Zgłoszenie Aplikanta do Akademii polega na wypełnieniu kwestionariusza osobowego oraz udzieleniu odpowiedzi na zadane w nim pytania.
5. Do etapu II rekrutacji uczestników postępowania kwalifikacyjnego w liczbie do 100 dokonuje Komisja na podstawie oceny ich zgłoszenia. Aplikanci zostaną poinformowani o zakwalifikowaniu do II etapu za pośrednictwem poczty elektronicznej.

Etap II

6. Etap II rekrutacji składa się z testu oraz przesłuchania przed Komisją. O miejscu i terminie II etapu rekrutacji osoby zakwalifikowane zostaną powiadomione za pośrednictwem poczty elektronicznej. Komisja zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia II etapu rekrutacji również w formie zdalnej – rozmowy przez komunikator.
7. Do przystąpienia do etapu II rekrutacji, uczestnicy zobowiązani są przedstawić listy referencyjne (akademickie lub zawodowe), potwierdzony przez uczelnię status studenta oraz średnią ocen z całego toku studiów. Nieprzedstawienie któregokolwiek z powyższych dokumentów oznacza rezygnację z uczestnictwa w dalszej rekrutacji.
8. Spośród uczestników etapu II rekrutacji Komisja wyłoni do 30 osób, zwanych dalej Stypendystami. Zakwalifikowani Kandydaci zostaną powiadomieni o decyzji za pośrednictwem poczty elektronicznej.
9. Dodatkowo 5-ciu uczestników etapu II zostanie wpisanych na listę rezerwową.
10. Osoby wskazane w ust. 9 niniejszego paragrafu, mogą uzyskać status Stypendysty w przypadku rezygnacji z uczestnictwa Stypendysty lub skreślenia z listy w przypadku, o którym mowa w ust. 11. Decyzje w sprawie podejmuje Komisja w terminie nieprzekraczającym 5 dni od otrzymania informacji o rezygnacji Stypendysty.
11. Stypendysta zobowiązany jest do przesłania Organizatorowi, we wskazanym przez Organizatora, nieprzekraczalnym terminie, deklaracji uczestnictwa w Akademii (zostanie ona przesłana pocztą elektroniczną wraz z pozytywną decyzją Komisji). Niedostarczenie powyższej deklaracji, skutkuje skreśleniem z listy uczestników Akademii.
12. Stypendyści zobowiązani są do uczestnictwa we wszystkich zajęciach realizowanych w ramach Akademii.
13. Stypendyści są zobowiązani do podjęcia Stażu, jeżeli w deklaracji uczestnictwa wyrażą deklarację jego odbycia.
14. W przypadku:
– rezygnacji z udziału w Akademii, z całości lub z jakiejkolwiek części lub
– opuszczenia więcej niż 85% zajęć
Stypendysta zobowiązuje się pokryć pełne koszty Akademii w wysokości 5000 PLN w trybie natychmiastowym, chyba że powód rezygnacji wynika z przyczyn obiektywnych. Przypadki takie będą każdorazowo przedmiotem analizy Organizatora, który na tej podstawie podejmie decyzje o ewentualnej odpowiedzialności materialnej Stypendysty.

§ 9
OGÓLNE ZASADY UCZESTNICTWA STYPENDYSTÓW W SZKOLE AKADEMII ENERGII

1. Stypendyści uczestniczą w zajęciach Akademii. Termin zajęć jest ustalany corocznie i podawany do wiadomości z ogłoszeniem o nowej edycji Akademii. W szczególnych przypadkach Organizator zastrzega sobie prawo zmiany terminu Akademii. Uczestnictwo w Szkole przysługuje wyłącznie Stypendystom.
2. Zajęcia będą prowadzone przez specjalistów z sektora energetycznego.
3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności karnej i materialnej z tytułu zdarzeń mogących mieć miejsce podczas trwania Akademii.
4. Dojazd na zajęcia realizowane w ramach Akademii jest finansowany przez uczestników. Fundacja może dofinansować dojazd uczestników tylko w uzasadnionych przypadkach, rozpatrywanych indywidualnie. Podstawą będzie przedstawienie wniosku wraz z zaświadczeniem o dochodach z Urzędu Skarbowego za rok poprzedzający rok, w którym odbywa się edycja projektu, własnych oraz rodziny oraz dokumentem poświadczającym liczbę członków rodziny.

§ 10
PROGRAM AKADEMII

1. Program Akademii ustala Organizator. Porusza on zagadnienia i problematykę rynku energetycznego. Realizowany jest on dzięki merytorycznemu wsparciu Partnerów, o których mowa w §11.
2. Program kolejnych edycji, corocznie, podawany jest do wiadomości przed rozpoczęciem nowej edycji Akademii.

§ 11
PARTNERZY

1. Partnerem Akademii, zwanym dalej Partnerem może być każda instytucja, która podziela i akceptuje cele Organizatora i Akademii. Decyzję o przyznaniu statusu Partnera podejmuje Organizator
2. Formę oraz warunki współpracy z Partnerem określa się w odrębnej umowie zawieranej między Partnerem a Organizatorem.

§ 12
OGÓLNE ZASADY ODBYWANIA PRZEZ STYPENDYSTĘ STAŻU.
ODPOWIEDZIALNOŚĆ ORGANIZATORA, PARTNERÓW ORAZ STYPENDYSTY

1. Organizator zapewnia najlepszym Stypendystom, 2-miesięczny staż u jednego z Partnerów.
2. Oferta stażowa przedstawiana jest Stypendystom przez Organizatora w czasie trwania Akademii. Wskazania preferowanego miejsca odbycia Stażu dokonuje Stypendysta. Decyzję w sprawie podejmuje Organizator wespół z Partnerem.
3. Terminem rozpoczęcia Stażu jest początek lipca. Dopuszcza się możliwość zmiany tego terminu po uprzednim ustaleniu Stypendysty z Organizatorem i Partnerem.
4. Stypendyście zapewnia się możliwość odbycia płatnego stażu, za co przysługuje mu miesięczne wynagrodzenie nie mniejsze niż 2500 zł brutto, z zastrzeżeniem ust. 5. Partnerzy są wyłącznie odpowiedzialni z tego tytułu względem Stypendysty.
5. Za zgodą Stypendysty oraz Organizatora Stypendysta może odbyć Staż bez wynagrodzenia.
6. Organizator oraz Partner nie zapewniają ani nie pokrywają kosztów zakwaterowania Stypendysty w trakcie trwania Stażu.
6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za warunki odbywania Stażu, w szczególności warunki umowy o odbycie Stażu, jaka będzie zawarta pomiędzy Stypendystą a Partnerem oraz jej realizację przez strony, nie ponosi też odpowiedzialności za jakiekolwiek ewentualne opłaty i podatki, do uiszczenia, których może być zobowiązany Stypendysta w związku z zawartymi z Partnerem umową o Staż.
7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności w przypadku rezygnacji przez Stypendystę z odbywania Stażu lub faktycznego nieodbywania przez niego Stażu. W takiej sytuacji Organizator może wskazać innego Stypendystę do odbycia Stażu.

§ 13
DANE OSOBOWE, BAZA DANYCH

1. Stypendysta oraz Partner, przyjmują do wiadomości, że Organizator ma prawo informować media o przebiegu Stażu i wyrażają na to nieodwołalną zgodę.
2. Organizator zastrzega sobie prawo do opublikowania danych osobowych i wizerunku Stypendysty, jak również wywiadów z nim przeprowadzonych w środkach masowego przekazu, a Stypendysta wyraża na to nieodwołalną zgodę.
3. Aplikant wyraża zgodę Organizatorowi na przetwarzanie i umieszczenie w bazie danych Akademii jego danych osobowych zawartych w aplikacji, które zostaną wykorzystane w celach związanych z organizacją i przebiegiem Akademii oraz innych działań statutowych Organizatora. W uzasadnionych przypadkach dane zawarte w bazie danych mogą być udostępnione Partnerom lub innym fundatorom nagród, na ich wniosek. Aplikantowi przysługuje prawo wglądu i aktualizacji swoich danych osobowych.

§ 14
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Zakończenie Akademii corocznie ma miejsce w październiku podczas uroczystego Finału, który odbywa się w Warszawie. Udział Stypendystów w tej Uroczystości jest obowiązkowy.
2. Decyzje Komisji oraz Organizatora w związku z Akademią i realizacją niniejszego Regulaminu, w szczególności co do zakwalifikowania się uczestników do kolejnych etapów, są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie.
3. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonywania wiążącej wykładni postanowień niniejszego Regulaminu, rozstrzygania sporów związanych z jego stosowaniem oraz wszelkich kwestii związanych z Akademią jednakże bez uszczerbku dla prawa Komisji do decydowaniu o kwalifikacji uczestników.
4. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany liczby Staży i Partnerów.
5. Niniejszy Regulamin jest dostępny do wglądu w siedzibie Organizatora oraz na jego stronie internetowej.
6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za terminowość doręczania korespondencji wysyłanej za pośrednictwem poczty tradycyjnej lub poczty elektronicznej.
7. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego, ustawy o ochronie danych osobowych oraz ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

Aplikuj do programu

Zostań partnerem