Regulamin

§ 1
PRZEDMIOT REGULAMINU

Niniejszy Regulamin określa zasady i przebieg Akademii Energii, zwanej dalej Akademią.

§ 2
ORGANIZATOR

Organizatorem Akademii jest Fundacja im. Lesława A. Pagi, zwana dalej Organizatorem.

§ 3
CELE AKADEMII

Głównym celem Akademii Energii jest budowa trwałej instytucji edukacyjnej na rzecz bezpieczeństwa energetycznego i stabilnego rozwoju rynków energii w Polsce.
Akademia Energii realizuje swój cel poprzez zapewnienie grupie 30 utalentowanych, polskich studentów, zwanych dalej Stypendystami, bezpłatnego, szkolenia zwanego dalej Akademią, realizowanej w czasie 5 sesji weekendowych oraz możliwości odbycia 2-miesięcznego, płatnego, stażu dla najlepszych uczestników Projektu w podmiotach będących wiodącymi uczestnikami rynku energetycznego, zwanego dalej Stażem.

§ 4
UCZESTNICY AKADEMII

1. W Akademii mogą wziąć udział studenci trzeciego, czwartego, piątego roku lub absolwenci, którzy w chwili złożenia aplikacji nie ukończyli 27 roku życia, zwani dalej Aplikantami.
2. Stypendysta nie może powtórnie ubiegać się o uczestnictwo w kolejnych edycjach Akademii.

§ 5
CZAS TRWANIA AKADEMII

Czas trwania Akademii ustala Organizator, podaje do wiadomości, corocznie, wraz z ogłoszeniem o nowej edycji Akademii, jednak nie później niż do końca marca. 

§ 6
KOORDYNATOR AKADEMII

Organizację prac związanych z realizacją Akademii zapewnia Koordynator Akademii, powoływany przez Organizatora.

§ 7
KOMISJA DS. REKRUTACJI

1. Komisję ds. Rekrutacji, zwaną dalej Komisją, powołuje corocznie Organizator.
2. Komisja składa się z nie więcej niż trzech członków Komisji.
3. Z głosem doradczym w pracach Komisji mogą uczestniczyć Stypendyści Akademii z lat ubiegłych. Tryb i zasady ich powoływania ustala Przewodniczący Komisji w porozumieniu z Organizatorem.
4. Decyzję odnośnie kwalifikacji na poszczególnych etapach podejmuje się w nieprzekraczalnym terminie 7 dni od ich zakończenia.
5. Po zakończeniu swoich prac Komisja sporządza i przedkłada Organizatorowi, w terminie 14 dni od dnia zakończenia rekrutacji, protokół ze swojej pracy.

§ 8
REKRUTACJA STYPENDYSTÓW

1. Organizator może rekrutować Stypendystów dwuetapowo.
2. Każdy uczestnik postępowania kwalifikacyjnego oceniany jest niezależnie przez poszczególnych członków Komisji zgodnie z kartą oceny. Decyzja o zakwalifikowaniu bądź odrzuceniu kandydatury Aplikanta na kolejnych etapach jest wypadkową poszczególnych ocen uzyskanych przez Aplikanta w trakcie dwóch etapów postępowania.
Etap I
3. Każdy z Aplikantów zobowiązany jest do wysłania swojego zgłoszenia na stronie internetowej Organizatora (www.paga.org.pl). Termin nadsyłania aplikacji ustala, corocznie, Zarząd Fundacji i podaje do wiadomości wraz z ogłoszeniem o nowej edycji Akademii. Aplikant zobligowany jest do zapoznania się z treścią niniejszego regulaminu. Złożenie aplikacji jest równoznaczne z akceptacją jego warunków.
4. Zgłoszenie Aplikanta do Akademii polega na wypełnieniu kwestionariusza osobowego oraz udzieleniu odpowiedzi na zadane w nim pytania.
5. Do etapu II rekrutacji uczestników postępowania kwalifikacyjnego w liczbie do 100 dokonuje Komisja na podstawie oceny ich zgłoszenia. Aplikanci zostaną poinformowani o zakwalifikowaniu do II etapu za pośrednictwem poczty elektronicznej.

Etap II

6. Etap II rekrutacji składa się z testu oraz przesłuchania przed Komisją. O miejscu i terminie II etapu rekrutacji osoby zakwalifikowane zostaną powiadomione za pośrednictwem poczty elektronicznej.
7. Do przystąpienia do etapu II rekrutacji, uczestnicy zobowiązani są przedstawić listy referencyjne (akademickie lub zawodowe), potwierdzony przez uczelnię status studenta oraz średnią ocen z całego toku studiów. Nieprzedstawienie któregokolwiek z powyższych dokumentów oznacza rezygnację z uczestnictwa w dalszej rekrutacji.
8. Spośród uczestników etapu II rekrutacji Komisja wyłoni do 30 osób, zwanych dalej Stypendystami, z następującym podziałem na specjalizacje: 10 miejsc dla osób o profilu inżynierskim, 5 miejsc dla osób o profilu prawnym, 5 miejsc dla osób o profilu ekonomicznym, 4 miejsca dla osób o profilu dziennikarskim, 4 miejsca dla osób o profilu związanym z transportem, oraz 2 miejsca dodatkowe, które zostaną przyznane najlepszym kandydatom bez względu na profil. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany limitu miejsc w ramach kategorii w przypadku nie zgłoszenia się wystarczającej liczby kandydatów o odpowiednim profilu. Zakwalifikowani Kandydaci zostaną powiadomieni o decyzji za pośrednictwem poczty elektronicznej.
9. Dodatkowo 5-ciu uczestników etapu II zostanie wpisanych na listę rezerwową.
10. Osoby wskazane w ust. 9 niniejszego paragrafu, mogą uzyskać status Stypendysty w przypadku rezygnacji z uczestnictwa Stypendysty lub skreślenia z listy w przypadku, o którym mowa w ust. 11. Decyzje w sprawie podejmuje Komisja w terminie nieprzekraczającym 5 dni od otrzymania informacji o rezygnacji Stypendysty.
11. Stypendysta zobowiązany jest do przesłania Organizatorowi, we wskazanym przez Organizatora, nieprzekraczalnym terminie, deklaracji uczestnictwa w Akademii (zostanie ona przesłana pocztą elektroniczną wraz z pozytywną decyzją Komisji). Niedostarczenie powyższej deklaracji, skutkuje skreśleniem z listy uczestników Akademii.
12. Stypendyści zobowiązani są do uczestnictwa we wszystkich zajęciach realizowanych w ramach Akademii.
13. Stypendyści są zobowiązani do podjęcia Stażu.
14. W przypadku:
– rezygnacji z udziału w Akademii, z całości lub z jakiejkolwiek części lub
– opuszczenia więcej niż 85% zajęć
Stypendysta zobowiązuje się pokryć pełne koszty Akademii w wysokości 5000 PLN w trybie natychmiastowym, chyba że powód rezygnacji wynika z przyczyn obiektywnych. Przypadki takie będą każdorazowo przedmiotem analizy Organizatora, który na tej podstawie podejmie decyzje o ewentualnej odpowiedzialności materialnej Stypendysty.

§ 9
OGÓLNE ZASADY UCZESTNICTWA STYPENDYSTÓW W SZKOLE AKADEMII ENERGII

1. Stypendyści uczestniczą w zajęciach Akademii. Termin zajęć jest ustalany corocznie i podawany do wiadomości z ogłoszeniem o nowej edycji Akademii. W szczególnych przypadkach Organizator zastrzega sobie prawo zmiany terminu Akademii. Uczestnictwo w Szkole przysługuje wyłącznie Stypendystom.
2. Zajęcia będą prowadzone przez specjalistów z sektora energetycznego.
3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności karnej i materialnej z tytułu zdarzeń mogących mieć miejsce podczas trwania Akademii.
4. Dojazd na zajęcia realizowane w ramach Akademii jest finansowany przez uczestników. Fundacja może dofinansować dojazd uczestników tylko w uzasadnionych przypadkach, rozpatrywanych indywidualnie. Podstawą będzie przedstawienie wniosku wraz z zaświadczeniem o dochodach z Urzędu Skarbowego za rok poprzedzający rok, w którym odbywa się edycja projektu, własnych oraz rodziny oraz dokumentem poświadczającym liczbę członków rodziny.

§ 10
PROGRAM AKADEMII

1. Program Akademii ustala Organizator. Porusza on zagadnienia i problematykę rynku energetycznego. Realizowany jest on dzięki merytorycznemu wsparciu Partnerów, o których mowa w §11.
2. Program kolejnych edycji, corocznie, podawany jest do wiadomości wraz z ogłoszeniem o nowej edycji Akademii.

§ 11
PARTNERZY

1. Partnerem Akademii, zwanym dalej Partnerem może być każda instytucja, która podziela i akceptuje cele Organizatora i Akademii. Decyzję o przyznaniu statusu Partnera podejmuje Organizator
2. Formę oraz warunki współpracy z Partnerem określa się w odrębnej umowie zawieranej między Partnerem a Organizatorem.

§ 12
OGÓLNE ZASADY ODBYWANIA PRZEZ STYPENDYSTĘ STAŻU.
ODPOWIEDZIALNOŚĆ ORGANIZATORA, PARTNERÓW ORAZ STYPENDYSTY

1. Organizator zapewnia najlepszym Stypendystom, 2-miesięczny staż u jednego z Partnerów.
2. Oferta stażowa przedstawiana jest Stypendystom przez Organizatora w czasie trwania Akademii. Wskazania preferowanego miejsca odbycia Stażu dokonuje Stypendysta. Decyzję w sprawie podejmuje Organizator wespół z Partnerem.
3. Terminem rozpoczęcia Stażu jest początek lipca. Dopuszcza się możliwość zmiany tego terminu po uprzednim ustaleniu Stypendysty z Organizatorem i Partnerem.
4. Stypendyście zapewnia się możliwość odbycia płatnego stażu, za co przysługuje mu miesięczne wynagrodzenie nie mniejsze niż 2500 zł brutto, z zastrzeżeniem ust. 5. Partnerzy są wyłącznie odpowiedzialni z tego tytułu względem Stypendysty.
5. Za zgodą Stypendysty oraz Organizatora Stypendysta może odbyć Staż bez wynagrodzenia.
6. Organizator oraz Partner nie zapewniają ani nie pokrywają kosztów zakwaterowania Stypendysty w trakcie trwania Stażu.
6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za warunki odbywania Stażu, w szczególności warunki umowy o odbycie Stażu, jaka będzie zawarta pomiędzy Stypendystą a Partnerem oraz jej realizację przez strony, nie ponosi też odpowiedzialności za jakiekolwiek ewentualne opłaty i podatki, do uiszczenia, których może być zobowiązany Stypendysta w związku z zawartymi z Partnerem umową o Staż.
7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności w przypadku rezygnacji przez Stypendystę z odbywania Stażu lub faktycznego nieodbywania przez niego Stażu. W takiej sytuacji Organizator może wskazać innego Stypendystę do odbycia Stażu.

§ 13
DANE OSOBOWE, BAZA DANYCH

1. Stypendysta oraz Partner, przyjmują do wiadomości, że Organizator ma prawo informować media o przebiegu Stażu i wyrażają na to nieodwołalną zgodę.
2. Organizator zastrzega sobie prawo do opublikowania danych osobowych i wizerunku Stypendysty, jak również wywiadów z nim przeprowadzonych w środkach masowego przekazu, a Stypendysta wyraża na to nieodwołalną zgodę.
3. Aplikant wyraża zgodę Organizatorowi na przetwarzanie i umieszczenie w bazie danych Akademii jego danych osobowych zawartych w aplikacji, które zostaną wykorzystane w celach związanych z organizacją i przebiegiem Akademii oraz innych działań statutowych Organizatora. W uzasadnionych przypadkach dane zawarte w bazie danych mogą być udostępnione Partnerom lub innym fundatorom nagród, na ich wniosek. Aplikantowi przysługuje prawo wglądu i aktualizacji swoich danych osobowych.

§ 14
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Zakończenie Akademii corocznie ma miejsce w kwietniu podczas uroczystego Finału, który odbywa się w Warszawie. Udział Stypendystów w tej Uroczystości jest obowiązkowy.
2. Decyzje Komisji oraz Organizatora w związku z Akademią i realizacją niniejszego Regulaminu, w szczególności co do zakwalifikowania się uczestników do kolejnych etapów, są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie.
3. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonywania wiążącej wykładni postanowień niniejszego Regulaminu, rozstrzygania sporów związanych z jego stosowaniem oraz wszelkich kwestii związanych z Akademią jednakże bez uszczerbku dla prawa Komisji do decydowaniu o kwalifikacji uczestników.
4. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany liczby Staży i Partnerów.
5. Niniejszy Regulamin jest dostępny do wglądu w siedzibie Organizatora oraz na jego stronie internetowej.
6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za terminowość doręczania korespondencji wysyłanej za pośrednictwem poczty tradycyjnej lub poczty elektronicznej.
7. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego, ustawy o ochronie danych osobowych oraz ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

Aplikuj do programu

Zostań partnerem