V4+ Academy of Young Business Women Leaders

Projekt ma na celu wyposażenie 25 młodych, ambitnych kobiet z Czech, Polski, Serbii, Sowacji i Węgier, w umiejętności miękkie i biznesowe, niezbędne na rynku pracy. 

Podczas Akademii Młodych Liderek Biznesu V4+, specjalistki od wyrównywania szans na rynku pracy, kobiety, które odgrywają kluczową rolę w biznesie, podzielą się z Uczestniczkami Projektu swoim doświadczeniem w negocjacjach, szacowaniu biznesowym, zarządzaniu projektami. Będą rozwijać inteligencję emocjonalną – umiejętności komunikacyjne, samoocenę, umiejętność udzielania informacji zwrotnej, asertywność – w sposób, który pozwoli młodym liderkom wykorzystać wszystkie kobiece cechy, które faktycznie posiadają, jak i wszystkie te, które stereotypowo przypisuje im się w środowisku biznesowym. 

W ten sposób Uczestniczki będą mogły nie tylko wzmocnić swoje kompetencje, ale też rozeznać się w sytuacji panującej na rynku pracy w regionie V4+, by przy wsparciu trenerek i wykładowców Akademii, napisać i opublikować rekomendacje dla pracodawców, na temat roli kobiet w rozwoju biznesu. 

O programie 

Akademia Młodych Liderek Biznesu V4+ to program edukacyjny, na który składa się: 

 • 80 godzin zdalnych warsztatów prowadzonych przez ekspertów, 
 • 5 godzin indywidualnego coaching dla każdej uczestniczki,  
 • możliwość opracowania i opublikowania artykułu na temat pozycji kobiet na rynku pracy w Regionie V4+, uzupełniającego zarówno Twoje doświadczenie, jak i Twoje CV! 
 • 18 godzin stacjonarnych warsztatów podczas spotkania w Warszawie, podsumowującego program, 
 • leadership evenings – nieoficjalne I półformalne spotkania z najbardziej wpływowymi kobietami biznesu z Polski oraz z Alumnkami projektów prowadzonych przez Fundację im. Lesława A. Pagi,  
 • finał projektu – spotkanie networkingowe z przedstawicielami HR firm mających swoje siedziby w krajach partnerskich – szansa na zaprezentowanie zdobytego doświadczenia, nawiązanie kontaktów i rozpoczęcie ścieżki zawodowej. 

Jak przećwiczyć zdobyte umiejętności po warsztatach? 

Każda Młoda Liderka Biznesu będzie miała możliwość sprawdzić w praktyce, wszystko to, czego nauczyła się podczas Akademii, poprzez wzięcie udziału w stażu kompetencyjnym, dopasowanym do jej wykształcenia, indywidualnych zainteresowań, kompetencji i celów zawodowych. Staże w organizacjach pozarządowych – zdalne lub stacjonarne – będą realizowane równocześnie z warsztatami edukacyjnymi i indywidualnym coachingiem, aby wesprzeć uczestniczki na wielu płaszczyznach I pozwolić im w pełni skorzystać z projektu.  

Kto może wziąć udział? 

Studentki ostatnich lat, lub absolwentki do 27 roku życia, kierunków studiów jak prawo, finanse, opieka medyczna, marketing, IT, energetyka, psychologia, ze szczególnym uwzględnieniem STEM (nauki ścisłe, technologia, inżynieria, matematyka) uniwersytetów w Czechach, Polsce, Serbii, na Węgrzech i na Słowacji – 5 kobiet z każdego kraju. 

Projekt jest realizowany przez z Fundację Lesława A. Pagi, we współpracy z 

kontakt: Aleksandra Rak (arak@paga.org.pl) 

The project is co-financed by the Governments of Czechia, Hungary, Poland and Slovakia through Visegrad Grants from International Visegrad Fund. The mission of the fund is to advance ideas for sustainable regional cooperation in Central Europe. 


V4+ Academy of Young Business Women Leaders  

Project aims to gather 25 young, ambitious women from the Czech Republic, Poland, the Republic of Serbia, Slovakia and Hungary, to equip them with business and soft skills.  

During 98 hours of the educational cycle – V4+ Academy of Young Business Women Leaders –  experts, specialists on equaling opportunities on the labor market, women who play key roles in business will share with participants all their experience in negotiations, business assessment, project management and work over emotional intelligence skills – communication, self-esteem, giving feedback, assertiveness – in a way that lets take young business women an advantage of all-female traits that they really have and all positive stereotypes about female traits that exists in business environment. 

This way participants will get a chance not only to strengthen their own competencies but also to get the lay of the labour market in V4+ region and, along with the trainers of the Academy, to write and publish conclusions and recommendations for the employers on women’s role in business development. 

About the program? 

V4+ Academy of Young Business Women Leaders is educational cycle of 

 • 80 hours of remote workshops, 
 • 5 hours of individual coaching for each participant, 
 • opportunity to elaborate and publish an article on women’s role in the labor market in V4+ region – to enrich both your experience and your resume! 
 • 18 hours of on-site workshops during follow-up meeting in Warsaw, 
 • leadership evenings – unofficial and semi-formal meetings with the most powerful Polish business women leaders, as well as with the Alumni of Lesław A. Paga Foundation’s programs,  
 • the final of the project – networking with HR representatives from companies who have their headquarters in partner countries – a great chance to present yourself and to launch your professional career path. 

How to practice brand-knew skills after workshops?  

Each Young Business Women Leader will get an opportunity to test all she had learned, by internship adjusted to her individual profile of interests, competencies and professional aims. Internships at non-governmental organization – remotely or on-site – will be carried simultaneously with educational workshops and coaching to support you and let you take a full advantage of participation in the project.  

Who can participate? 

Last-year female students and graduates up to 27 y.o. in law, finance, health care, marketing, IT, energetic, psychology, with special consideration of STEM (science, technology, engineering, mathematics) faculties from universities in the Czech Republic, Poland, the Republic of Serbia, Slovakia and Hungary – 5 women from each partner country. 

The project is realized by Lesław A. Paga Foundation in cooperation with 

Institut pro politiku a společnost 
ICM Informační centrum pro mládež Jindřichův Hradec 
Republikon Intézet 
Novosadska Ženska Inicijativa 

contact: Aleksandra Rak (arak@paga.org.pl) 

The project is co-financed by the Governments of Czechia, Hungary, Poland and Slovakia through Visegrad Grants from International Visegrad Fund. The mission of the fund is to advance ideas for sustainable regional cooperation in Central Europe. 

Aleksandra Rak

Project Manager

Akademia Liderek Biznesu
V4+ Academy of Young Business Women Leaders

E-mail: arak@paga.org.pl

Aplikuj do programu

Przejdź do formularza.

Zostań partnerem

V4+ Academy: remote workshops and coaching - SCHEDULE

 • 5th (Saturday) and 6th (Sunday) September – 2 x 4h
 • 26.09 (Saturday) – 6h
 • 10.10 (Saturday) – 6h 
 • 24.10 (Saturday) – 6h 
 • 14.11 (Saturday) – 6h 
 • 28.11 (Saturday) – 6h 
 • 12.12 (Saturday) – 6h 
 • 16.01.2021 (Saturday) – 6h 
 • 30.01.2021 (Saturday) – 6h 
 • 13.02.2021  (Saturday) – 6h 
 • 27.02.2021  (Saturday) – 6h 
 • 13.03.2021  (Saturday) – 6h 
 • 27.03.2021  (Saturday) – 6h 

Timetable

 • 22.06 – 19.07 – the 1st phase of the recruitment process – gathering evaluation forms
 • 20.07 – 02.08 – evaluation of forms and making appointments for interviews with chosen candidates – an email with results of the 1st phase of recruitment have been sent to all candidates
 • 05-07.08 – interviews with chosen candidates
 • 03.08-09.08 – the 2nd phase of the recruitment process – interviews
 • 10.08-16.08 – publishing selection results
 • 01.09 – the beginning  of the Academ

Follow-up meeting in Warsaw – 18 h
09.04.2021 –  12.04.2021 
 
The solemn final of the project in Warsaw

13.04.2021

*Dates might be changed.