Regulamin

Regulamin Programu Stypendialnego≫Indeks Start2Star≪
adresowanego do absolwentów szkół ponadgimnazjalnych
podejmujących studia wyższe

Fundator: Fundacja Jolanty i Leszka Czarneckich

Organizator: Fundacja im. Lesława A. Pagi

§ 1

Postanowienia ogólne


1.1. Stypendium dla absolwentów szkół ponadgimnazjalnych podejmujących studia wyższe, zwane dalej Stypendium, stanowi formę materialnej pomocy dla najzdolniejszej i najbardziej aktywnej młodzieży z terenu całej Polski.
1.2. Stypendium jest przeznaczone dla absolwentów szkół ponadgimnazjalnych, którzy podczas nauki w szkole wykazali się szczególnymi uzdolnieniami, osiągnięciami i aktywnością oraz znajdują się w  trudnej sytuacji materialnej.
1.3. Fundatorem Stypendium jest Fundacja Jolanty i Leszka Czarneckich, zwana dalej Fundatorem. Fundator zatwierdza coroczne budżety oraz ewentualne zmiany związane z finansowaniem programu stypendialnego.
1.4. Rekrutację i kwalifikację prowadzi Fundacja im. Lesława A. Pagi, zwana dalej Organizatorem wraz z Fundacją Jolanty i Leszka Czarneckich.
1.5. Założenia organizacyjne Programu określa Regulamin Programu Stypendialnego stworzony na podstawie umowy z dnia 14 czerwca 2007 r. zawartej przez Fundację im. Lesława A. Pagi i Fundację Jolanty i Leszka Czarneckich.

§ 2 

Kandydaci do Stypendium

2.1. Do ubiegania się o przyznanie Stypendium uprawnione są osoby spełniające łącznie następujące kryteria:
2.1.1. są uczniami ostatnich klas szkół ponadgimnazjalnych, przystępującymi w danym roku szkolnym do egzaminu maturalnego;
2.1.2. wykazują się dobrymi wynikami w nauce i uzyskali średnią ocen na świadectwie przedostatniej klasy szkoły ponadgimnazjalnej minimum 4.0, oraz wykazują się aktywnością pozaszkolną;
2.1.3. ich miesięczny dochód netto na osobę w rodzinie nie przekracza 1500 zł 
w ciągu ostatnich dwóch lat podatkowych;
2.1.4. uczestniczą w procesie rekrutacji na wybraną uczelnię na terenie Rzeczypospolitej Polskiej w trybie stacjonarnym.

§ 3

Tryb przyznawania Stypendium

Postanowienia ogólne


3.1. Stypendium przyznaje Komisja złożona z przedstawicieli Zarządu Fundatora oraz Organizatora. Ostateczne decyzje podejmuje Zarząd Fundatora. Decyzje te są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie.
3.2. Wszystkie czynności związane z rekrutacją, kwalifikacją oraz wyłonieniem grupy kandydatów przedstawionych Zarządowi do przyznania stypendiów wykonuje 3 osobowa Komisja Rekrutacyjna. Obrady Komisji rekrutacyjnej są poufne.
3.3. Każdy kandydat oceniany jest niezależnie przez poszczególnych członków Komisji Rekrutacyjnej, zgodnie z kartą oceny oraz systemem punktów zatwierdzonym przez Zarząd Fundatora.
3.4. Kandydaci zobligowani są do zapoznania się z treścią niniejszego Regulaminu. Złożenie aplikacji jest równoznaczne z akceptacją jego warunków.
3.5. Rekrutacja Stypendystów przebiega dwuetapowo.


Etap I
3.6. Podstawą ubiegania się o Stypendium w ramach I etapu rekrutacji jest zarejestrowanie się oraz złożenie przez kandydata stosownego wniosku w formie elektronicznej na stronie internetowej Organizatora (www.paga.org.pl). Wniosek należy wypełnić on-line w nieprzekraczalnym terminie wskazanym przez Organizatora i zaakceptowanym przez Zarząd Fundatora.
3.7. Do wniosku, o którym mowa w punkcie 3.6 niniejszego Regulaminu, należy dołączyć w formie elektronicznej:
3.7.1. samodzielnie napisany esej zawierający uzasadnienie ubiegania się o przyjęcie na dany kierunek studiów i uczelnię oraz uzasadnienie ubiegania się o przyznanie Stypendium;
3.7.2. samodzielnie napisany opis aktywności kandydata w zakresie szeroko pojętej przedsiębiorczości, edukacji ekonomicznej, działalności społecznej i wolontariatu;
3.8. Komisja Rekrutacyjna ocenia nadesłane wnioski na podstawie systemu punktów, o którym mowa w pkt. 3.3 niniejszego Regulaminu, w następujący sposób:
3.8.1. spośród wszystkich nadesłanych wniosków wybiera 160 wniosków z największą liczbą punktów, poza punktami kryterium socjalnego oraz punktami za ocenę eseju i opisu działalności, o których mowa w pkt. 3.7.1 i 3.7.2 niniejszego Regulaminu;
3.8.2. spośród 160 wniosków, o których mowa w pkt. 3.8.1 niniejszego Regulaminu, wybiera 120 wniosków z największą liczbą punków kryterium socjalnego;
3.8.3. spośród 120 wniosków, o których mowa w pkt. 3.8.2 niniejszego Regulaminu, wybiera 60 wniosków z największą liczbą punktów za ocenę eseju i opisu działalności, o których mowa w pkt. 3.7.1 i 3.7.2 niniejszego Regulaminu; wnioski te kwalifikowane są do II etapu rekrutacji; lista zakwalifikowanych osób ogłaszana jest na stronie internetowej Organizatora (www.paga.org.pl) bez zbędnej zwłoki.


Etap II
3.9. II etap rekrutacji odbywa się w czerwcu i składa się z przesłuchania przed Komisją Rekrutacyjną. O miejscu i terminie II etapu rekrutacji osoby zakwalifikowane zostaną powiadomione za pośrednictwem poczty elektronicznej.
3.10. W trakcie II etapu rekrutacji każdy jego uczestnik, pod rygorem niedopuszczenia do uczestnictwa w dalszej rekrutacji, zobowiązany jest przedstawić następujące dokumenty:
3.10.1. kopie dokumentów potwierdzających osiągnięcia w olimpiadach, konkursach przedmiotowych i inne fakty wymienione przez kandydata we wniosku o przyznanie stypendium, o którym mowa w pkt. 3.6 niniejszego Regulaminu;
3.10.2. co najmniej jeden list rekomendacyjny od nauczyciela lub dyrektora szkoły poświadczający osiągnięcia, aktywność kandydata oraz jego sytuację majątkową; wskazane jest złożenie większej liczby listów rekomendacyjnych, jednak nie więcej niż czterech;
3.10.3. wydane przez właściwe organy oryginały zaświadczeń o dochodach kandydata i członków jego rodziny, z którymi pozostaje we wspólnym gospodarstwie domowym, osiąganych w dwóch ostatnich latach podatkowych;
3.10.4. oświadczenie o wyborze kierunku studiów oraz nie więcej niż trzech uczelni na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, o przyjęcie na które się ubiega. Kierunek studiów na wszystkich tych uczelniach musi być kompatybilny z dotychczasowymi zainteresowaniami, posiadaną wiedzą oraz osiągnięciami.


Tryb wyłaniania Stypendystów


3.11. Po przeprowadzeniu rozmów kwalifikacyjnych Komisja Rekrutacyjna przedstawia Zarządowi Fundatora ostateczną listę kandydatów do przyznania stypendium.
3.12. Zarząd weryfikuje i ostatecznie zatwierdza listę stypendystów oraz listę rezerwową. Lista Finalistów wraz z listą rezerwową ogłaszana jest na stronie internetowej Fundatora (fundacjajlc.pl) oraz Organizatora (www.paga.org.pl) bez zbędnej zwłoki.
3.13. Warunkiem przyznania Stypendium jest przyjęcie Finalisty w poczet studentów jednej ze wskazanych wcześniej przez niego uczelni (zgodnie z pkt. 2.1.4 i 3.10.4 niniejszego Regulaminu) oraz przekazanie Fundacji w nieprzekraczalnym terminie wskazanym przez Organizatora  kopii decyzji o przyjęciu na studia wskazanej uczelni.
3.14. Niespełnienie warunków, o których mowa w pkt. 3.13 niniejszego Regulaminu, skutkuje skreśleniem z listy Finalistów. Z chwilą dostarczenia Organizatorowi kopii decyzji o przyjęciu na studia wskazanej uczelni oraz podpisaniu Umowy Stypendialnej, Finalista otrzymuje status Stypendysty.
3.15. Osoby znajdujące się na liście rezerwowej, o której mowa w pkt. 3.12 niniejszego Regulaminu, uzyskują status Finalisty automatycznie w przypadku skreślenia z listy wyłonionego przez Komisję Rekrutacyjną Finalisty, zgodnie z pkt. 3.13 i 3.14 niniejszego Regulaminu. O wejściu na listę Finalistów decyduje kolejność ustalona przez Zarząd Fundatora.

§ 4

Zasady wypłacania i wysokość stypendium

Postanowienia ogólne


4.1. Stypendia przyznawane są i wypłacane na podstawie decyzji Zarządu Fundatora.
4.2. Stypendium przyznawane jest na cały regulaminowy okres studiów i wypłacane w okresach miesięcznych pod warunkiem, że w każdym następnym okresie Stypendysta spełnia warunki konieczne dla otrzymywania stypendium.
4.3. Jeżeli Stypendysta wybrał studia pierwszego stopnia (licencjackie lub inżynierskie), a następnie podejmuje uzupełniające studia magisterskie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, Fundator może podjąć decyzję o przedłużeniu wypłacania stypendium na czas trwania tych studiów.
4.4. Warunkiem wypłaty stypendium jest podpisanie przez Stypendystę umowy stypendialnej, określającej jego prawa i obowiązki. Wzór umowy zatwierdzany jest przez Zarząd Fundatora.
4.5. Kwota stypendium przyznana na podstawie uchwały Zarządu, w wysokości średnio 1.600,00 zł. (słownie: jeden tysiąc sześćset złotych) brutto miesięcznie, będzie wypłacana do piątego dnia każdego miesiąca pod warunkiem spełnienia wymogów określonych w kolejnych punktach.
4.6. W przypadku ukończenia studiów przed upływem regulaminowego czasu ich trwania wypłata stypendium zostaje wstrzymana.Zobowiązania Stypendystów


4.7. Stypendysta zobowiązany jest do:

4.7.1. umieszczania informacji o fakcie bycia stypendystą Stypendium “Indeks Start2Star” we wszystkich dokumentach personalnych, informacjach publicznych oraz innych nie wymienionych, a wpływających na kształtowanie dobrego wizerunku Fundacji;

4.7.2.promocji projektu oraz innych działań w dostępnych mediach społecznościowych w trakcie okresu pobierania Stypendium oraz pięć lat po jego zakończeniu na prośbę i w sposób określony przez Fundację Jolanty i Leszka Czarneckich lub Fundację im. Lesława A. Pagi;

4.7.3. przeznaczenia otrzymanych środków na pokrycie kosztów nauki i utrzymania w czasie studiów;

4.7.4. sporządzenia i przedłożenia Fundacji w terminie do dnia 30 marca i 30 września każdego roku sprawozdania z przebiegu nauki w semestrze akademickim, w którym korzystał z pomocy stypendialnej Fundacji, obejmującego informację o uzyskanej średniej ocen, w miarę możliwości informację o średniej ocen uzyskanej przez wszystkich studentów tego kierunku i semestru, zaliczeniu lub braku zaliczenia roku oraz dodatkowych sukcesach i osiągnięciach, a także o wykorzystaniu środków przyznanych w ramach stypendium; do sprawozdania składanego do dnia 30 września Stypendysta zobowiązany jest dołączyć wydane przez właściwe organy oryginały zaświadczeń o dochodach Stypendysty i członków jego rodziny, z którymi pozostaje we wspólnym gospodarstwie domowym, osiągniętych w ostatnim roku podatkowym;
4.7.5. składania co pół roku oświadczenia o wysokości uzyskiwanego dochodu netto albo o braku takiego dochodu w terminie do 30 marca i 30 września.
4.7.6. uzyskania średniej ocen nie niższej niż 3,5 po pierwszym roku studiów oraz nie niższej niż 4,0 we wszystkich kolejnych latach otrzymywania stypendium.
4.7.7. dopełnienia obowiązków związanych z otrzymywanym Stypendium, wynikających z przepisów określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób fizycznych;
4.7.8. wspierania działań Fundacji Jolanty i Leszka Czarneckich, Fundacji im. Lesława A. Pagi oraz godnego ich reprezentowania;
4.7.9. niezwłocznego informowania Fundacji o wszelkich okolicznościach mających wpływ na przyznawanie Stypendium, w szczególności o podjęciu pracy lub rozpoczęciu działalności oraz o przypadkach przerwania studiów, rozumianego jako skreślenie z listy studentów lub skorzystania z urlopu dziekańskiego;
4.7.10. podjęcia pracy lub rozpoczęcia działalności na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i prowadzenia jej przez pięć lat od momentu ukończenia studiów, jak również sporządzania i przedkładania Fundacji przez ten okres w terminie do 30 września każdego roku stosownego oświadczenia w tej sprawie; postanowienia niniejszego punktu nie wykluczają podjęcia dalszych studiów w Polsce lub zagranicą.


Cofnięcie Stypendium


4.8. Stypendium może być cofnięte decyzją Zarządu w trakcie roku akademickiego i w każdym czasie, w szczególności w przypadku:
4.8.1. niewywiązania się Stypendysty z obowiązków określonych w punktach 4.7.1. – 4.7.7. oraz w umowie stypendialnej;
4.8.2. przerwania studiów;
4.8.3. wyjścia na jaw okoliczności wskazujących, że przyznanie Stypendium nastąpiło wskutek przedstawiania fałszywych informacji i/lub dokumentów;
4.8.4. nie uzyskania satysfakcjonujących wyników w nauce za dany semestr, tj. średniej ocen minimum 3,5 po pierwszym roku studiów i średniej ocen minimum 4,0 we wszystkich kolejnych latach studiów oraz nie uzyskania bezwarunkowego zaliczenia semestru/roku do dnia 30 marca i 30 września każdego roku.
4.8.5. uzyskiwania dochodu netto w wysokości przekraczającej średnio kwotę 1500 zł na osobę miesięcznie w rozliczeniu półrocznym (wyłączając stypendium Indeks Star2Star).
4.8.6. zaistnienia innych szczególnie ważnych okoliczności.
4.9. Organizator ma prawo żądać zwrotu nienależnie pobranych środków finansowych, a w przypadku nieuregulowania należności, do wystąpienia na drogę sądową, w sytuacji gdy:
4.9.1. Stypendysta zatai okoliczności określone w punkcie 4.7 – 4.8.6.;
4.9.2. Stypendium zostało przyznane wskutek przedstawiania fałszywych informacji i/lub dokumentów;
4.9.3. Stypendysta podejmie pracę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, nie wypełniwszy wcześniej zobowiązań określonych w punkcie 4.7.7.
4.10. Stypendysta może w każdym czasie złożyć deklarację o zrzeczeniu się Stypendium skuteczną od miesiąca następującego po dacie złożenia deklaracji.
Niewypłacona kwota kompensuje pulę stypendiów w kolejnej edycji Programu.


Pozostałe postanowienia.


4.11. Fundacja im. Lesława A. Pagi nie ponosi odpowiedzialności wobec Stypendystów jedynie w przypadku niewywiązania się Fundatora z zobowiązania do przekazania Fundacji im. Lesława A. Pagi środków na realizację Programu. W takim przypadku Fundator będzie bezpośrednio odpowiedzialny względem Stypendystów z tytułu ich roszczeń o zapłatę Stypendium, chyba że nieprzekazanie tych środków przez Fundatora wynikało z istotnego naruszenia umowy przez Organizatora w zakresie administrowania środkami przeznaczonymi na Stypendia.

§ 5

Postanowienia końcowe


5.1. W sprawach nieprzewidzianych w niniejszym Regulaminie, a wpływających w sposób istotny na warunki realizacji Stypendium, rozstrzyga Fundator.
5.2. Wszelkich zmian w niniejszym Regulaminie dokonuje Fundator, o którym mowa w pkt. 1.5 niniejszego Regulaminu.

Aplikuj do programu

Zostań partnerem