Regulamin

Regulamin Nagrody Lesława A. Pagi

§ 1

Nagroda Lesława A. Pagi jest wyróżnieniem honorowym, nadawanym dorocznie biznesmenom, działaczom gospodarczym, społecznym i publicznym bądź instytucjom. Stanowi ona formę upamiętnienia osoby i dzieła Patrona, którego dorobek zawodowy i publiczny stanowi dla wielu punkt odniesienia.

§2

CEL

Celem Nagrody jest promowanie wartości etycznych i profesjonalnych niezbędnych dla kształtowania ładu gospodarczego – wizji, odwagi i konsekwencji w jej realizacji oraz wysokiej fachowości. Nagroda jest także podkreśleniem roli, jaką w polskiej gospodarce i życiu publicznym odgrywają wizjonerzy – ludzie dynamiczni, niekonwencjonalni i skuteczni w działaniu, promujący wzorce kultury organizacyjnej i stylu zarządzania opartego na najlepszych praktykach i wysokich standardach etycznych i zawodowych. Proces przyznawania Nagrody, sylwetki nominowanych i laureata przyczyniać się będą do kształtowania i popularyzowania pożądanych wzorców zachowań, wymiernych dokonań, budowania etosu przywództwa i rzetelności w biznesie.

§3

FORMA NAGRODY

Nagroda ma charakter honorowy i jest wręczana raz do roku na specjalnej uroczystości. W danym roku przyznana być może więcej niż jedna nagroda.

§4

TRYB PRZYZNAWANIA NAGRODY
 1. Kolejna edycja Nagrody ogłaszana jest publicznie przez Zarząd Fundacji. Ogłoszenie publiczne stwarza możliwość zgłaszania propozycji osobom prywatnym, firmom i instytucjom. Zgłoszenia można wysyłać do Sekretariatu Nagrody.
 2. Kapitułę powołuje Rada Fundacji im. Lesława A. Pagi spośród wybitnych postaci polskiego życia publicznego i gospodarczego. W skład Kapituły powoływane są osoby wyznające wartości etyczne i profesjonalne, dla których promocji Nagroda została stworzona. Powołanie w skład Kapituły Nagrody wymaga wyrażenia zgody przez zainteresowanego, a udział w jej pracach ma charakter honorowy.
 3. Kadencja Kapituły trwa 3 lata. Rada Fundacji może dokonywać zmian w składzie Kapituły pomiędzy zakończeniem jednej edycji Nagrody a ogłoszeniem kolejnej.
 4. Kapitule przewodniczy powołany na tę funkcję Członek Rady Fundacji im. Lesława A. Pagi. Funkcję Sekretarza Kapituły (bez prawa głosu) pełni osoba powołana przez Zarząd Fundacji. Zarząd Fundacji prowadzi Sekretariat Nagrody oraz zapewnia organizacyjne i materialne warunki pracy Kapituły.
 5. Kandydaci do Nagrody Lesława Pagi są wybierani spośród propozycji nadesłanych w odpowiedzi na ogłoszenie publiczne. Kandydatów do Nagrody zgłaszają do Kapituły:
  (i) członkowie Rady Fundacji im. Lesława A. Pagi – prawo osobiste,
  (ii) Zarząd Fundacji im. Lesława A. Pagi – na podstawie uchwały.
 6. Uprawnieni do zgłaszania kandydatów mogą wspierać się wedle swojego uznania opiniami i rekomendacjami osób i instytucji. Powinni jednak szczególnie rozważyć propozycje, jakie napłynęły do Sekretariatu Nagrody w wyniku ogłoszenia publicznego. Formalne zgłoszenie kandydata powinno być poprzedzone wyrażeniem zgody przez zainteresowanego. Uzasadnienie zgłoszenia powinno być złożone na piśmie i odnosić się do celów Nagrody.
 7. Kapituła wyłania laureata Nagrody, a ogłoszenie werdyktu następuje na specjalnej uroczystości. Tryb wyłaniania laureata może być dwustopniowy. Kapituła może wyłonić i podać do wiadomości publicznej listę osób nominowanych, spośród których dokona następnie ostatecznego wyboru. Przebieg prac i dyskusji oraz głosowań w postępowaniu wyłaniającym nominowanych i laureata ma charakter poufny. Członek Kapituły ma prawo zgłosić do protokołu zdanie odrębne w sprawie postanowienia wynikającego z wyników głosowania. Kapituła może zasięgać opinii o rozpatrywanych kandydatach w zakresie, jaki uzna za niezbędny dla dokonania trafnego wyboru. Kandydaci, których dotyczy postępowanie, powinni być o tym poinformowani.
 8. Właściwy przebieg kolejnych edycji Nagrody i organizację uroczystości końcowej, w tym pokrycie niezbędnych kosztów związanych z tymi działaniami, zapewnia Zarząd Fundacji im. Lesława A. Pagi. Zarząd korzysta w tym względzie ze wsparcia fundatorów i partnerów Fundacji, partnerów medialnych oraz sponsorów.

Aplikuj do programu

Zostań partnerem