Wiedza

Cele zrównoważonego rozwoju ONZ 2030

 

Edukacja ma kluczowe znaczenie w budowie lepszej przyszłości dla wszystkich ludzi. Młodzi ludzie powinni móc wypowiadać się jak widzą swoją przyszłość oraz podejmować działania. Dlatego Fundacja wpisuje swoje aktywności w Cele Zrównoważonego Rozwoju 2030 ogłoszone przez Organizację Narodów Zjednoczonych w 2015 roku

Fundacja realizuje następujące cele:

Cel 3

Zapewnić wszystkim ludziom w każdym wieku zdrowe życie oraz promować dobrobyt.

Liderzy Ochrony Zdrowia,
Seniorzy 4.0

Cel 4

Zapewnić wszystkim edukację wysokiej jakości oraz promować uczenie się przez całe życie.

Wszystkie nasze programy
są zgodne z tą ideą.

Cel 5

Osiągnąć równość płci oraz wzmocnić pozycję kobiet i dziewcząt.

Akademia Liderek Biznesu i Społeczeństwa Obywatelskiego
oraz
V4+ Academy of Young Business Women Leaders.

Cel 8

Promować stabilny, zrównoważony i inkluzywny wzrost gospodarczy, pełne i produktywne zatrudnienie oraz godną pracę dla wszystkich ludzi.

Lubelscy Agenci Zmiany Społecznej

 

Cel 13

 Podjąć pilne działania w celu przeciwdziałania zmianom klimatu i ich skutkom.

Akademia Energii

Cel 17

Wzmocnić środki wdrażania i ożywić globalne partnerstwo na rzecz zrównoważonego rozwoju

Wszystkie nasze programy
wpisują się w ten cel. 

Więcej informacji znajdziesz tutaj!