ikona-menu2

POLITYKA PRYWATNOŚCI FUNDACJI IM. LESŁAWA A. PAGI

I. WSTĘP

W naszej organizacji dbamy o Twoje dane osobowe, dlatego chcemy przekazać najważniejsze informacje związane z ich przetwarzaniem, przechowywaniem oraz dlaczego niektóre z nich są niezbędne, abyśmy mogli zapewnić wysoki standard usług.

Jako odpowiedzialna organizacja, która ma świadomość, że informacja ma określoną wartość i stanowi zasób wymagający właściwej ochrony, zależy nam na należytym informowaniu Cię o sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych, szczególnie wobec treści przepisów o ochronie danych osobowych, w tym rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”).

Informacje zawarte w niniejszej Polityce mają na celu przedstawienie, co dzieje się z Twoimi danymi, podczas korzystania z naszej strony internetowej oraz kluczowe informacje o podstawach prawnych przetwarzania danych osobowych, sposobach ich zbierania i wykorzystywania, a także o prawach podmiotów danych z tym związanych. Przetwarzając dane osobowe, stosujemy się do poniższych wytycznych, realizując przynajmniej jeden warunek przetwarzania danych osobowych.

II. KIEDY MA ZASTOSOWANIE NINIEJSZA POLITYKA?

Niniejsza polityka prywatności ma zastosowanie do wszystkich przypadków, w których Fundacja im. Lesława A. Pagi („Fundacja”) jest administratorem danych osobowych i przetwarza dane osobowe. Dotyczy to zarówno przypadków, w których przetwarzamy dane osobowe pozyskane bezpośrednio od osoby, której dane dotyczą, jak i przypadków, w których dane osobowe pozyskaliśmy z innych źródeł. Fundacja realizuje swoje obowiązki informacyjne w obu powyższych przypadkach, określone odpowiednio w art. 13 i art. 14 RODO zgodnie z tymi przepisami. Poniżej przedstawiamy pełne dane Fundacji:

FUNDACJA IM. LESŁAWA A. PAGI

Twarda 4, 02-202 Warszawa
KRS 0000324112 
REGON 141752794 
NIP 7010170517

III. KONTAKT

W przypadku jakichkolwiek pytań związanych z przetwarzaniem danych osobowych zachęcamy do kontaktu poprzez adres mailowy: sekretariat@paga.org.pl oraz pisemnie na adres naszej siedziby.

IV. ZASADY DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

W naszych działaniach chcemy zachować transparentność w zakresie sposobu i podstaw prawnych przetwarzania danych osobowych, a także celów, dla których przetwarzamy dane osobowe.

Jako Administrator zapewniamy Cię, że ilekroć przetwarzamy dane osobowe na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora danych, staramy się przeanalizować i zrównoważyć nasz interes oraz potencjalny wpływ na osobę, której dane dotyczą, a także jej prawa. Nie przetwarzamy danych osobowych w sytuacji, kiedy wpływ na osobę, której dane dotyczą przeważałby nasz interes.

Zasady przetwarzania danych osobowych:

Przetwarzamy dane osobowe zgodnie z prawem rzetelnie i w sposób przejrzysty.

Dane osobowe są zbierane w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach i nie przetwarzane dalej w sposób niezgodny z tymi celami.

Dane osobowe są zbierane wyłącznie w niezbędnym zakresie do realizacji celów.

Dane osobowe są w miarę potrzeb uaktualniane.

Dane osobowe są przechowywane w formie umożliwiającej identyfikację osoby, której dane dotyczą, przez okres nie dłuższy niż jest to niezbędne do celów, w których dane te są przetwarzane.

Dane osobowe są przetwarzane w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo danych osobowych: ochrona przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkowa utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem za pomocą odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych.

Podstawa przetwarzania danych osobowych:

Zbierając dane osobowe, zawsze informujemy o podstawie prawnej ich przetwarzania. Wynika ona z przepisów RODO. Gdy informujemy o:

art.6 pkt 1 lit. a) RODO – oznacza to, że przetwarzamy dane osobowe na podstawie otrzymanej zgody,

art.6 pkt 1 lit. b) RODO – oznacza to, że przetwarzamy dane osobowe, ponieważ są one niezbędne do wykonania umowy lub do podjęcia działań przed jej zawarciem, na otrzymane żądanie,

art.6 pkt 1 lit. c) RODO – oznacza to, że przetwarzamy dane osobowe w celu wypełnienia obowiązku prawnego,

art.6 pkt 1 lit. f) RODO – oznacza to, że przetwarzamy dane osobowe w celu wykonania prawnie uzasadnionych interesów.

Jeżeli nie skończyłeś 16 roku życia, o zgodę poprosimy Twojego opiekuna prawnego.

Twoje dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.

Okres przechowywania Twoich danych osobowych jest uzależniony od celu, w jakim dane są przetwarzane. Okres, przez jaki Twoje dane osobowe będą przechowywane, jest zależny:

 1. od przepisów prawa, które mogą obligować Fundację do przechowywania danych przez określony czas,
 2. od okresu, który jest niezbędny do ochrony interesów administratora danych,
 3. od czasu, na jaki została udzielona zgoda.

Odbiorcami Twoich danych mogą być:

 1. podmioty świadczące usługi IT,
 2. kurierzy,
 3. firmy dostawcze,
 4. firmy ochroniarskie,
 5. podmioty uprawnione do otrzymania Danych Osobowych na podstawie przepisów prawa,
 6. partnerzy współpracujący z Fundacją przy organizacji programów;
 7. Alumni Fundacji w zakresie współpracy z Fundacją.

Twoje dane osobowe nie będą przekazywane do podmiotu trzeciego ani organizacji międzynarodowej.

Macie Państwo prawo do:

 1. dostępu do treści swoich danych osobowych,
 2. ich sprostowania (poprawiania, uzupełniania),
 3. ograniczenia ich przetwarzania lub usunięcia,
 4. przenoszenia danych osobowych, które nam Państwo dostarczyliście, tj. do otrzymania tych danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacji nadającym się do odczytu maszynowego, macie Państwo prawo przesłać te dane innemu administratorowi; jeżeli jest to technicznie możliwe macie prawo żądać, aby dane osobowe zostały przesłane przez nas bezpośrednio innemu administratorowi,
 5. wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania swoich danych osobowych.

Macie Państwo prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania Twoje danych, którego dokonano na podstawie udzielonej zgody przed jej cofnięciem.

W przypadku wątpliwości co do prawidłowości przetwarzania swoich danych osobowych przez Fundację macie Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

V CELE PRZETWARZANIA DANYCH

Twoje dane osobowe pozyskane w związku z korzystaniem z proponowanych przez nas projektów będą przetwarzane w następujących celach:

 • rekrutacja oraz współpraca,
 • realizacja zawartych umów,
 • marketing bezpośredni,
 • odpowiedzi na zapytania oraz korespondencję,
 • realizacja projektów społecznych oraz zadań pożytku publicznego,
 • budowanie relacji z interesariuszami, współpracownikami oraz osobami wspierającymi Fundację 
 • realizacja wolontariatu,
 • realizacja celów statutowych,
 • zapewnienie bezpieczeństwa fizycznego oraz organizacyjnego,
 • udzielania odpowiedzi na pisma i wnioski,
 • archiwizacja,
 • spełnienia ciążących na nas obowiązków prawnych,
 • prowadzenie mediów społecznościowych.

VI W JAKI SPOSÓB ZABEZPIECZAMY TWOJE DANE OSOBOWE:

Podejmujemy odpowiednie środki techniczne zgodnie z art. 32 RODO, biorąc pod uwagę stan wiedzy, koszty wdrożenia oraz charakter, zakres, okoliczności i cele przetwarzania, a także różne prawdopodobieństwo i dotkliwość ryzyka dla praw i wolności osób fizycznych oraz środki organizacyjne zapewniające poziom ochrony odpowiedni do ryzyka.

Zabezpieczenia jakie zastosowano dla ochrony Twoich danych są zgodne z wymogami prawa i gwarantują odpowiedni poziom poufność danych.

VII INFORMACJE O PRZETWARZANIU DANYCH W CELU ZAWARCIA I REALIZACJI UMÓW, EWENTUALNEGO DOCHODZENIA ROSZCZEŃ ORAZ OBRONY PRZED NIMI

Możemy przetwarzać dane osobowe niezbędne w celu realizacji zawartej z Tobą umowy. Jednak jeszcze przed jej zawarciem, możemy przetwarzać dane osobowe niezbędne w celu podjęcia działań na Twoje żądanie. Przetwarzanie tych danych odbywa się na podstawie art. 6 pkt 1 lit. b) RODO.

W przypadku realizacji umowy o świadczenie usług płatnych, możemy przetwarzać dane w celu realizacji obowiązków rachunkowych i podatkowych. Przetwarzanie tych danych odbywa się na podstawie art. 6 pkt 1 lit. c) RODO.

W trakcie realizacji umowy oraz po jej wykonaniu przetwarzamy dane osobowe jej strony w celu ewentualnego rozpatrywania roszczeń, a także ich dochodzenia. Naszym prawnie uzasadnionym interesem jest przykładowo możliwość udzielenia odpowiedzi na ewentualną reklamację, do czego jesteśmy zobowiązani na podstawie odrębnych przepisów prawa cywilnego. W takim przypadku będziemy przetwarzać dane osobowe w oparciu o prawnie uzasadniony interes, jakim jest obrona przed ewentualnymi roszczeniami lub ich dochodzenie. Przetwarzanie tych danych odbywa się na podstawie art. 6 pkt 1 lit. f) RODO.

Będziemy przechowywać te dane przez okres niezbędny do realizacji oznaczonych celów, nie później niż do czasu przedawnienia roszczeń wynikających z odrębnych przepisów prawa.

Podanie tych danych jest dobrowolne, jednak brak podania tych danych uniemożliwi zawarcie umowy lub jej realizację.

VIII. PLIKI COOKIES/ NARZĘDZIA:

Strona internetowa Fundacji wykorzystuje pliki cookies. Są to powszechnie stosowane, niewielkie pliki zawierające ciąg znaków, które są wysyłane i zapisywane na urządzeniu końcowym (np. komputerze, laptopie, tablecie, smartfonie) używanym podczas jej odwiedzania. Informacje te są przesyłane są do pamięci używanej przeglądarki, która wysyła je z powrotem przy następnych wejściach na stronę internetową. Pliki cookies możemy skategoryzować z uwzględnieniem trzech metod podziału.

Pod względem celów stosowania plików cookies, możemy rozróżnić:

Pliki niezbędne – pliki te umożliwiają prawidłowe działanie strony internetowej oraz jej funkcjonalności, np. pliki cookies uwierzytelniające lub zabezpieczające. Bez ich zapisania na urządzeniu, korzystanie ze strony internetowej będzie niemożliwe.

Pliki analityczne – pliki te umożliwiają monitorowanie otwieranych stron internetowych, źródeł ruchu, czasu pobytu na stronie internetowej. Bez ich zapisania, korzystanie z funkcjonalności strony internetowej nie będzie ograniczone.

Pliki reklamowe – pliki te umożliwiają wyświetlanie spersonalizowanych reklam w obszarze strony internetowej lub poza nią. Bez ich zapisania, korzystanie z funkcjonalności strony internetowej nie będzie ograniczone.

Pliki mediów społecznościowych – pliki te umożliwiają wyświetlenie fanpage’a w obszarze strony internetowej, a także polubienie go. Bez ich zapisania, korzystanie z funkcjonalności strony internetowej nie będzie ograniczone.

Pod względem czasu ich ważności, możemy rozróżnić pliki cookies:

pliki sesyjne – istniejące do końca danej sesji,

pliki trwałe – istniejące po ukończeniu sesji.

Pod względem rozróżnienia podmiotu administrującego plikami cookies, wyodrębniamy:

 • nasze pliki cookies,
 • Cookies podmiotów trzecich.

Dostawca plików cookies

Nazwa pliku cookie

Cel pliku cookie

Rodzaj pliku cookie

Okres ważności pliku cookie

Polylang, WordPress plugin

pll_language

przechowuje informacje o wybranym języku strony

First-Party Cookies

1 rok

GDPR Cookie Compliance, WordPress plugin

moove_gdpr_popup

przechowuje informacje o zgodzie użytkownika na korzystanie z cookies dostawców trzecich (Google Analytics)

First-Party Cookies

6 miesięcy

Google Analytics

_ga

do zbierania informacji i raportowania statystyk użytkowania witryny bez osobistej identyfikacji poszczególnych odwiedzających do Google

Third-Party Cookies

1 rok

Recaptcha

_grecaptcha

analityka – sprawdza, czy użytkownik to człowiek, czy bot

 

6 miesięcy

Facebook

_fbp

Plik ten jest używany w celu śledzenia działań użytkowników na stronach internetowych, które wykorzystują usługi reklamowe Facebooka. Zbierane dane są anonimowe i nie identyfikują konkretnych osób

 

3 miesiące

Z wyłączeniem plików cookies niezbędnych, ich przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody użytkownika. W każdym czasie można dokonać zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania, tj. przeglądarki internetowej.

Przeglądarka Firefox

Przeglądarka Chrome

Przeglądarka Internet Explorer

Przeglądarka Opera

Przeglądarka Safari

Wykorzystujemy pliki cookies administrowane przez Google Inc. 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043, Stany Zjednoczone w ramach usług:

Google Analytics – usługa ta wykorzystuje cookies, które są przechowywane na Twoje komputerze i umożliwiają analizę sposobu korzystania ze strony internetowej. Google będzie wykorzystywać powyższe informacje w celu oceny wykorzystania naszej strony internetowej, tworzenia raportów o aktywności na stronie internetowej oraz w celu świadczenia dla nas innych usług związanych z użytkowaniem strony internetowej. Adres IP przekazany przez Twoje przeglądarkę w ramach Google Analytics nie jest łączony z innymi danymi Google.

Możecie Państwo uniemożliwić przesyłanie do Google oraz przetwarzanie przez Google danych wygenerowanych przez pliki cookie oraz odnoszących się do sposobu korzystania przez Twoje ze strony internetowej; aby to zrobić należy załadować i zainstalować wtyczkę przeglądarki dostępną pod następującym adresem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl.

Google Maps – usługa, dzięki której możemy wyświetlać interaktywne mapy bezpośrednio na stronie internetowej, umożliwiając Państwu wygodne korzystanie z funkcji map.

Więcej informacji:

https://policies.google.com/privacy 

https://support.google.com/analytics/answer/9019185?hl=pl&ref_topic=2919631 

Fundacja i Facebook to współadministratorzy danych Użytkowników, którzy polubili fanpage Fundacji. W związku z tym Fundacja jako administrator fanpage’a, może uzyskiwać anonimowe dane statystyczne dotyczące osób odwiedzających stronę za pomocą funkcji udostępnionej przez Facebooka. Dane te są gromadzone dzięki plikom cookies, z których każdy zawiera niepowtarzalny kod użytkownika (są one aktywne przez dwa lata i zapisywane przez Facebooka na twardym dysku komputera lub na każdym innym nośniku osób odwiedzających fanpage’a). Kod użytkownika, który można powiązać z danymi połączenia użytkowników zarejestrowanych na Facebooku, zostaje pobrany i przetworzony w chwili otwarcia fanpage’a. Mimo, iż są to dane anonimowe, Fundacja może zwrócić się do Facebooka o ich przetworzenie w zakresie:

 1. danych demograficznych;
 2. informacji na temat stylu życia, zainteresowań;
 3. danych geograficznych;

Jednocześnie, dane osób, które polubiły fanpage Fundacji, mogą być przetwarzane w formie niezanonimizowanej w przypadku:

 1. Komunikacji poprzez Messenger dostępny na Facebooku,
 2. Komentowania postów udostępnianych na fanpage’u,
 3. Udziału w różnego rodzaju akcjach promocyjnych, konkursach – w takim przypadku przetwarzanie będzie realizowane na podstawie jednoznacznej zgody Użytkownika, zgodnie z zasadami zawartymi w regulaminie dalej akcji.

W żadnym wypadku dane osób, które polubiły fanpage nie zostaną wykorzystane w innym celu niż ten, dla którego zostały przekazane. Ich przetwarzanie będzie realizowane wyłącznie na portalu Facebook i zgodnie z ogólnymi zasadami korzystania z portalu.

IX. ZMIANY NINIEJSZEJ POLITYKI

Zobowiązujemy się do regularnego przeglądu niniejszej Polityki prywatności i jej zmiany w sytuacji, gdy okaże się to niezbędne lub pożądane z uwagi na: nowe przepisy prawa, nowe wytyczne organów odpowiedzialnych za nadzór nad procesami ochrony danych osobowych, najlepsze praktyki stosowane w obszarze ochrony danych osobowych.

Zastrzegamy również możliwość zmiany niniejszej Polityki prywatności w przypadku zmian technologii, przy wykorzystaniu której przetwarzamy dane osobowe (o ile zmiana jej wpływa na brzmienie niniejszego dokumentu), a także w razie zmiany sposobów, celów lub podstaw prawnych przetwarzania przez nas danych osobowych.

Polityka prywatności wchodzi w życie w dacie opublikowania na stronie internetowej Fundacji.

Zmiana Polityki prywatności następuje poprzez publikację jej nowej treści na stronie internetowej Fundacji.

Informację o zmianie Polityki prywatności publikujemy w obszarze naszej strony internetowej, nie później niż w terminie 3 dni przed datą rozpoczęcia obowiązywania jego nowego brzmienia.

Obowiązki informacyjne

UCZESTNICY PROGRAMÓW

Informujemy, że:

 1. Twoje dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji procesu rekrutacji do programu, a w przypadku przyjęcia  do programu, także jego realizacji na podstawie zgody – art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679. 
 2. Twoje dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.
 3. Twoje dane osobowe będą przechowywane do czasu zakończenia postępowania rekrutacyjnego, a w przypadku wzięcia udziału w programie do czasu wycofania tej zgody.
 4. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych może zostać wycofana w dowolnym momencie drogą elektroniczna na adres sekretariat@paga.org.pl  Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
 5. Masz prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także w przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie zgody – prawo do przenoszenia danych.
 6. Podanie przez Ciebie danych osobowych dobrowolne, ale konieczne do wzięcia udziału w rekrutacji do programu.
 7. Przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

KONTRAHENCI I PARTNERZY:

Informujemy, że:

 1. Twoje dane osobowe będą przetwarzane w celu podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy, w przypadku wyboru Twoje oferty, w celu podpisania i realizacji umowy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 oraz prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez administratora w związku z dochodzeniem lub obroną roszczeń na podstawie art. 6 ust. 1 lit. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
 2. Twoje dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.
 3. Przedmiotowe dane osobowe będą przechowywane w czasie realizacji umowy, a także po jej ustaniu i ustaniu czasu wymaganego do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, maksymalnie 6 lat po ustaniu umowy.
 4. Masz prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
 5. Wybrane dane mogą być udostępnione następującym podmiotom: kancelarie prawne, doradcy Fundacji, dostawcy oprogramowania, podmioty zapewniające wsparcie techniczne.
 6. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do wykonania umowy.
 7. Informujemy, że przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

PRACOWNICY KONTRAHENTÓW I PARTNERÓW:

Informujemy, że:

 1. Dane osobowe będą przetwarzane w celu weryfikacji tożsamości osób upoważnionych przez Strony do wymiany informacji, dokonywania uzgodnień w imieniu Stron i podejmowania innych czynności wskazanych w umowie przy użyciu przekazanych adresów e-mail, numerów telefonów poszczególnych pracowników/współpracowników co wynika z prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora i jest niezbędne do realizacji umowy, której stroną jest Twój pracodawca/zleceniodawca; art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
 2. Twoje dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.
 3. Przedmiotowe dane osobowe będą przechowywane w czasie realizacji umowy z Twoim pracodawcą, a także po jej ustaniu i ustaniu czasu wymaganego do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, maksymalnie 6 lat po ustaniu umowy.
 4. Masz prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
 5. Wybrane dane mogą być udostępnione następującym podmiotom: kancelarie prawne, doradcy Fundacji, dostawcy oprogramowania, podmioty zapewniające wsparcie techniczne.
 6. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do wykonania umowy lub zamówienia.
 7. Informujemy, że przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

KANDYDACI DO PRACY:

Informujemy, że:

 1. Twoje dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji procesu rekrutacji.
 2. W przypadku nawiązania stosunku pracy, podstawą prawną przetwarzania Twoich danych jest obowiązek prawny ciążący na administratorze – art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 oraz Kodeks Pracy, a także zgoda (w przypadku podania większej ilości danych niż tych, które są wymagane przepisami prawa) – art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679. W przypadku współpracowników, praktykantów i stażystów podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. 6 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 – umowa.
 3. Twoje dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.
 4. Twoje dane osobowe będą przechowywane do czasu zakończenia postępowania rekrutacyjnego, a w przypadku wyrażenia zgody na udział w przyszłych postępowaniach rekrutacyjnych do czasu wycofania tej zgody.
 5. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych może zostać wycofana w dowolnym momencie drogą elektroniczna na adres sekretariat@paga.org.pl  Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
 6. Masz prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także w przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie zgody – prawo do przenoszenia danych.
 7. Podanie danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 22¹ Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie innych danych jest dobrowolne.
 8. Przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

KONTAKT

Informujemy, że:

 1. Twoje dane osobowe przetwarzane będą w celu obsługi korespondencji na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679.
 2. Twoje dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.
 3. Twoje dane osobowe zamieszczone w formularzu lub piśmie będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji zadań wynikających z treści korespondencji, zaś dane osobowe niezbędne do ewidencjonowania korespondencji będą przechowywane przez okres 5 lat od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło przyjęcie i wpis do książki korespondencji.
 4. Odbiorcami danych mogą być firmy świadczące usługi IT oraz doradcy.
 5. Masz prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
 6. Podanie danych ma charakter dobrowolny, lecz niezbędny do obsługi otrzymanej korespondencji.
 7. Informujemy, że przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

OFERTA HANDLOWA

 1. Twoje dane osobowe przetwarzane będą w celu przesłania informacji marketingowych i oferty handlowej, na podstawie udzielonej zgody – art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679. 
 2. Twoje dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.
 3. Twoje dane osobowe będą przechowywane do czasu wycofania zgody.
 4. Podanie przez Ciebie danych osobowych jest dobrowolne.
 5. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych może zostać wycofana w dowolnym momencie drogą elektroniczna na adres sekretariat@paga.org.pl  Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
 6. Masz prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także w przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie zgody – prawo do przenoszenia danych.
 7. Przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

WOLONTARIUSZE


Informujemy, że:

 1. Twoje dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji umowy wolontariatu na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679, oraz art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 – obowiązek prawny wynikający z ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.
 2. Twoje dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.
 3. Masz prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
 4. Przedmiotowe dane osobowe będą przechowywane w czasie realizacji umowy, a także po jej ustaniu i ustaniu czasu wymaganego do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, maksymalnie 6 lat po ustaniu umowy.
 5. Wybrane dane mogą być udostępnione następującym podmiotom: kancelarie prawne, komornicy, towarzystwa ubezpieczeniowe, dostawcy oprogramowania, podmioty zapewniające wsparcie techniczne, podmioty współpracujące przy realizacji zadań pożytku publicznego, Fundatorzy.
 6. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu wzięcia udziału w procesie zakupowym oraz/lub zawarcia i realizacji umowy lub zamówienia.
 7. Informujemy, że przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.