Raporty

Zapraszamy do zapoznania się z raportami przygotowanymi przez Alumnów naszej Fundacji.

Raport: “Pokłady cyfrowego bogactwa w służbie pacjentom, czyli o wykorzystaniu potencjału danych w sektorze ochrony zdrowia” (2019)

Raport został przygotowany przez Alumnów projektu „Liderzy Ochrony Zdrowia” Fundacji im. Lesława A. Pagi, którego tematem przewodnim jest wykorzystanie potencjału danych w sektorze ochrony zdrowia – istotnego i wciąż nie w pełni wykorzystanego zasobu, którego znaczenie w dobie transformacji cyfrowej, wraz z rozwojem nowoczesnych technologii, będzie systematycznie wzrastać.

Raport został podzielony na główne rozdziały, prezentujące obszary, w których jego autorzy dostrzegają szansę na wykorzystanie danych w celu uzyskania poprawy funkcjonowania systemu ochrony zdrowia. W obrębie poszczególnych rozdziałów przedstawione zostały przykłady działań i rozwiązań opartych o trafną analitykę danych, nowatorską metodologię czy pionierskie podejścia do dużych zbiorów informacji zdrowotnych, które z perspektywy autorów stanowią interesujące przykłady dobrych praktyk i źródło cennych rekomendacji.

Plik do pobrania:


Raport: ” Fintech in the CEE Region” (2019)

Raport podejmuje tematykę technologii takich jak sztuczna inteligencja, blockchain, otwarta bankowość i API, analizując ich wpływ na przyszłość sektora finansowego. Trendy te leżą w centrum obecnych zmian w sektorze, dynamicznie kształtując jego środowisko konkurencyjne. Rosnąca liczba startupów w branży FinTech wywiera coraz większą presję na tradycyjne instytucje finansowe i wymaga od nich rewizji ich strategii. Informacje zawarte w raporcie odzwierciedlają również regionalny charakter Forum, skupiając swoją uwagę na krajach Grupy Wyszehradzkiej.

Plik do pobrania:


Raport: “Zapotrzebowanie na kadry medyczne” (2017)

Niniejsze opracowanie powstało w ramach projektu współpracy partnerskiej pomiedzy Ministerstwem
Zdrowia, a Fundacja im. Lesława A. Pagi i stanowi komentarz ekspercki do raportu „Health Workforce
Planning Methodologies across EU”. Przygotowujac niniejszy dokument dokonano analizy polityki kadrowej wzakresie zawodów medycznych realizowanej przez Ministerstwo Zdrowia. Szczególna uwage poswiecono
kadrze lekarskiej i pielegniarskiej, której defi cyty stanowia problem ogólnoeuropejski. Dokument zawiera równiez rekomendacje, których implementacja moze w znacznym stopniu przyczynic sie do usprawnienia
polityki kadrowej dotyczacej zawodów medycznych.

Plik do pobrania:


Raport: ” Future of the Visegrad Group” (2016)

Poniższy raport przedstawia wizję rozwoju gospodarczego V4 w dziedzinie przedsiębiorczości, finansów, energii i infrastruktury z perspektywy Alumnów Fundacji . Przygotowana została również krótka dyskusja na ten temat przyjęcia euro jako wspólnej waluty we wszystkich krajach wyszehradzkich. Mamy nadzieję, że w miesiącach i latach
w przyszłości możemy opierać się na naszych zaleceniach i aktywnie uczestniczyć w bieżącej transformacji naszych gospodarek.

Plik do pobrania:


Raport: “Współpraca kluczem efektywnej opieki zdrowotnej” (2012)

“Współpraca między przedstawicielami różnych zawodów medycznych stała się fundamentem
nowoczesnych systemów ochrony zdrowia. Niewątpliwy wpływ na to ma rozwój nauk
medycznych, nauk farmaceutycznych oraz nauk o zdrowiu. Od kilkudziesięciu lat postuluje się
odejście od paternalistycznego modelu systemu ochrony zdrowia, tj. takiego, którego centralnym
punktem są potrzeby pracowników medycznych (lekarzy, pielęgniarek etc.) – w stronę
systemu, w którym najważniejsze jest dobro pacjenta i jego potrzeby. Koniecznym wydaje się implementowanie do polskiego porządku prawnego,
transparentnych przepisów, które jasno wskazywałyby obszary współpracy, jednocześnie
szanując oczywistą autonomię poszczególnych zawodów. ” – mgr farm. Damian Świeczkowski – koordynator raportu

Plik do pobrania: