ikona-menu2

RAPORTY

RAPORTY DO POBRANIA

WOMEN SITUATION ON THE LABOUR MARKET IN THE VISEGRAD REGION (2021)

Przygotowanie raportu jest efektem projektu grupy kobiecej na temat sytuacji kobiet na rynku pracy w Regionie Wyszehradzkim. Minęły lata, odkąd zauważyliśmy szereg istotnych zmian w otoczeniu społecznym i prawnym, wskazujących na dostrzeganie tematu roli kobiet na rynku.

Raport porusza najważniejsze kwestie związane z wyzwaniami kobiet, z jakimi borykają się od lat, co powinno skierować uwagę wszystkich pracodawców na wdrażanie przepisów i polityk promujących równość płci, inwestowanie w kobiety w ich organizacjach, bycie sprawiedliwym i włączającym do wszystkich ludzi, niezależnie od ich płeć.

Raport został przygotowany dzięki wsparciu Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego.

WZROST EFEKTYWNOŚCI ASTRUKTURA SYSTEMU OCHRONY ZDROWIA
(2020)

Dbałość o zdrowie populacji oraz zapewnienie obywatelom dostępu doświadczeń ochrony zdrowia należy do podstawowych funkcji państwa. W Polsce odpowiednie zapisy określające prawo wszystkich obywateli do równego dostępu do świadczeń ochrony zdrowia oraz obowiązki władzy publicznej w zakresie zwalczania chorób zostały zawarte w Konstytucji. Celem niniejszego opracowania było porównanie wybranych cech systemów ochrony zdrowia w Polsce i w różnych krajach Europy, zarówno w zakresie organizacji i finansowania, jak i osiąganych efektów zdrowotnych.

Raport powstał przy wsparciu Amerykańskiej Izby Handlowej w Polsce.

OPIEKA PSYCHOLOGICZNA I PSYCHIATRYCZNA OSÓB STARSZYCH (2020)

Raport Fundacji im. Lesława A. Pagi podsumowujący działalność Telefonu Zaufania pn. „Nie jesteś sam” oraz panel ekspercki „Opieka Psychologiczna i Psychiatryczna Osób Starszych”. Powstał on na podstawie analizy anonimowych danych zebranych przez osoby obsługujące Telefon Zaufania dla Seniorów “Nie Jesteś Sam”.

Autorką raportu jest Magdalena Maciejewska, Alumnka Fundacji im. Lesława A. Pagi.

POKŁADY CYFROWEGO BOGACTWA W SŁUŻBIE PACJENTOM (2019)

Raport został przygotowany przez Alumnów projektu „Liderzy Ochrony Zdrowia” Fundacji im. Lesława A. Pagi, którego tematem przewodnim jest wykorzystanie potencjału danych w sektorze ochrony zdrowia – istotnego i wciąż nie w pełni wykorzystanego zasobu, którego znaczenie w dobie transformacji cyfrowej, wraz z rozwojem nowoczesnych technologii, będzie systematycznie wzrastać.

FINTECH IN THE CEE REGION
(2019)

Raport podejmuje tematykę technologii takich jak sztuczna inteligencja, blockchain, otwarta bankowość i API, analizując ich wpływ na przyszłość sektora finansowego. Trendy te leżą w centrum obecnych zmian w sektorze, dynamicznie kształtując jego środowisko konkurencyjne. Rosnąca liczba startupów w branży FinTech wywiera coraz większą presję na tradycyjne instytucje finansowe i wymaga od nich rewizji ich strategii. Informacje zawarte w raporcie odzwierciedlają również regionalny charakter Forum, skupiając swoją uwagę na krajach Grupy Wyszehradzkiej.

ZAPOTRZEBOWANIE NA KADRYMEDYCZNE (2017)

Niniejsze opracowanie powstało w ramach projektu współpracy partnerskiej pomiędzy Ministerstwem Zdrowia, a Fundacja im. Lesława A. Pagi i stanowi komentarz ekspercki do raportu „Health Workforce Planning Methodologies across EU”. Przygotowując niniejszy dokument dokonano analizy polityki kadrowej w zakresie zawodów medycznych realizowanej przez Ministerstwo Zdrowia. Szczególna uwagę poświęcono kadrze lekarskiej i pielęgniarskiej, której deficyty stanowią problem ogólnoeuropejski. Dokument zawiera również rekomendacje, których implementacja może w znacznym stopniu przyczynić się do usprawnienia polityki kadrowej dotyczącej zawodów medycznych.

FUTURE OF THE VISEGRAD GROUP(2016)

Poniższy raport przedstawia wizję rozwoju gospodarczego V4 w dziedzinie przedsiębiorczości, finansów, energii i infrastruktury z perspektywy Alumnów Fundacji . Przygotowana została również krótka dyskusja na ten temat przyjęcia euro jako wspólnej waluty we wszystkich krajach wyszehradzkich. Mamy nadzieję, że w miesiącach i latach w przyszłości możemy opierać się na naszych zaleceniach i aktywnie uczestniczyć w bieżącej transformacji naszych gospodarek.

WSPÓŁPRACA KLUCZEM EFEKTYWNEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ (2012)

“Współpraca między przedstawicielami różnych zawodów medycznych stała się fundamentem
nowoczesnych systemów ochrony zdrowia. Niewątpliwy wpływ na to ma rozwój nauk medycznych, nauk farmaceutycznych oraz nauk o zdrowiu. Od kilkudziesięciu lat postuluje się
odejście od paternalistycznego modelu systemu ochrony zdrowia, tj. takiego, którego centralnym punktem są potrzeby pracowników medycznych (lekarzy, pielęgniarek etc.) – w stronę
systemu, w którym najważniejsze jest dobro pacjenta i jego potrzeby. Koniecznym wydaje się implementowanie do polskiego porządku prawnego, transparentnych przepisów, które jasno wskazywałyby obszary współpracy, jednocześnie szanując oczywistą autonomię poszczególnych zawodów. ” – mgr farm. Damian Świeczkowski – koordynator raportu.