Zapraszamy do zapoznania się z raportami przygotowanymi przez Alumnów naszej Fundacji.

Nasze Raporty

Raport: “Women situation on the labour market in the Visegrad Region” (2021)

Przygotowanie raportu jest efektem projektu grupy kobiecej na temat sytuacji kobiet na rynku pracy w Regionie Wyszehradzkim. Minęły lata, odkąd zauważyliśmy szereg istotnych zmian w otoczeniu społecznym i prawnym, wskazujących na dostrzeganie tematu roli kobiet na rynku.

Raport porusza najważniejsze kwestie związane z wyzwaniami kobiet, z jakimi borykają się od lat, co powinno skierować uwagę wszystkich pracodawców na wdrażanie przepisów i polityk promujących równość płci, inwestowanie w kobiety w ich organizacjach, bycie sprawiedliwym i włączającym do wszystkich ludzi, niezależnie od ich płeć.

Raport został przygotowany dzięki wsparciu Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego

Raport: “Wzrost efektywności a struktura systemu ochrony zdrowia – lekcje dla polski na tle innych krajów” (2020)

Dbałość o zdrowie populacji oraz zapewnienie obywatelom dostępu do świadczeń ochrony zdrowia należy do podstawowych funkcji państwa. W Polsce odpowiednie zapisy określające prawo wszystkich obywateli do równego dostępu do świadczeń ochrony zdrowia oraz obowiązki władzy publicznej w zakresie zwalczania chorób zostały zawarte w Konstytucji. Celem niniejszego opracowania było porównanie wybranych cech systemów ochrony zdrowia w Polsce i w różnych krajach Europy, zarówno w zakresie organizacji i finansowania, jak i osiąganych efektów zdrowotnych.

Raport powstał przy wsparciu Amerykańskiej Izby Handlowej w Polsce.

Raport “Opieka psychologiczna i psychiatryczna osób starszych” (2020)

Raport Fundacji im. Lesława A. Pagi podsumowujący działalność Telefonu Zaufania pn. „Nie jesteś sam” oraz panel ekspercki „Opieka Psychologiczna i Psychiatryczna Osób Starszych”. Powstał on na podstawie analizy anonimowych danych zebranych przez osoby obsługujące Telefon Zaufania dla Seniorów “Nie Jesteś Sam”.

”Pomoc psychologiczna i psychiatryczna dla osób starszych jest w Polsce ciągle jeszcze w powijakach. Można powiedzieć, że poziom świadomości społecznej na ten temat jest bardzo niski, zarówno wśród seniorów, jak też całego społeczeństwa. Bardzo mało osób w wieku powyżej 70 lat korzysta z psychoterapii. Tymczasem okazuje się, że psychoterapia, nie mówiąc o wsparciu psychologicznym, czyli konsultacjach, grupach wsparcia, wykładach psycho-edukacyjnych, może bardzo poprawić komfort życia w starości czy późnej starości.” Mateusz Smoliński, psychoterapeuta z Pracowni Dialogu

Autorką raportu jest Magdalena Maciejewska, Alumnka Fundacji im. Lesława A. Pagi.

Raport: “Pokłady cyfrowego bogactwa w służbie pacjentom, czyli o wykorzystaniu potencjału danych w sektorze ochrony zdrowia” (2019)

Raport został przygotowany przez Alumnów projektu „Liderzy Ochrony Zdrowia” Fundacji im. Lesława A. Pagi, którego tematem przewodnim jest wykorzystanie potencjału danych w sektorze ochrony zdrowia – istotnego i wciąż nie w pełni wykorzystanego zasobu, którego znaczenie w dobie transformacji cyfrowej, wraz z rozwojem nowoczesnych technologii, będzie systematycznie wzrastać. 

Raport został podzielony na główne rozdziały, prezentujące obszary, w których jego autorzy dostrzegają szansę na wykorzystanie danych w celu uzyskania poprawy funkcjonowania systemu ochrony zdrowia. W obrębie poszczególnych rozdziałów przedstawione zostały przykłady działań i rozwiązań opartych o trafną analitykę danych, nowatorską metodologię czy pionierskie podejścia do dużych zbiorów informacji zdrowotnych, które z perspektywy autorów stanowią interesujące przykłady dobrych praktyk i źródło cennych rekomendacji.

Raport: ” Fintech in the CEE Region” (2019)

Raport podejmuje tematykę technologii takich jak sztuczna inteligencja, blockchain, otwarta bankowość i API, analizując ich wpływ na przyszłość sektora finansowego. Trendy te leżą w centrum obecnych zmian w sektorze, dynamicznie kształtując jego środowisko konkurencyjne. Rosnąca liczba startupów w branży FinTech wywiera coraz większą presję na tradycyjne instytucje finansowe i wymaga od nich rewizji ich strategii. Informacje zawarte w raporcie odzwierciedlają również regionalny charakter Forum, skupiając swoją uwagę na krajach Grupy Wyszehradzkiej.

Raport: “Zapotrzebowanie na kadry medyczne” (2017)

Niniejsze opracowanie powstało w ramach projektu współpracy partnerskiej pomiędzy Ministerstwem Zdrowia, a Fundacja im. Lesława A. Pagi i stanowi komentarz ekspercki do raportu „Health Workforce Planning Methodologies across EU”. Przygotowując niniejszy dokument dokonano analizy polityki kadrowej w zakresie zawodów medycznych realizowanej przez Ministerstwo Zdrowia. Szczególna uwagę poświęcono kadrze lekarskiej i pielęgniarskiej, której deficyty stanowią problem ogólnoeuropejski. Dokument zawiera również rekomendacje, których implementacja może w znacznym stopniu przyczynić się do usprawnienia polityki kadrowej dotyczącej zawodów medycznych.

Raport: ” Future of the Visegrad Group” (2016)

Poniższy raport przedstawia wizję rozwoju gospodarczego V4 w dziedzinie przedsiębiorczości, finansów, energii i infrastruktury z perspektywy Alumnów Fundacji . Przygotowana została również krótka dyskusja na ten temat przyjęcia euro jako wspólnej waluty we wszystkich krajach wyszehradzkich. Mamy nadzieję, że w miesiącach i latach w przyszłości możemy opierać się na naszych zaleceniach i aktywnie uczestniczyć w bieżącej transformacji naszych gospodarek.

Raport: “Współpraca kluczem efektywnej opieki zdrowotnej” (2012)

“Współpraca między przedstawicielami różnych zawodów medycznych stała się fundamentem
nowoczesnych systemów ochrony zdrowia. Niewątpliwy wpływ na to ma rozwój nauk
medycznych, nauk farmaceutycznych oraz nauk o zdrowiu. Od kilkudziesięciu lat postuluje się
odejście od paternalistycznego modelu systemu ochrony zdrowia, tj. takiego, którego centralnym
punktem są potrzeby pracowników medycznych (lekarzy, pielęgniarek etc.) – w stronę
systemu, w którym najważniejsze jest dobro pacjenta i jego potrzeby. Koniecznym wydaje się implementowanie do polskiego porządku prawnego,
transparentnych przepisów, które jasno wskazywałyby obszary współpracy, jednocześnie
szanując oczywistą autonomię poszczególnych zawodów. ” – mgr farm. Damian Świeczkowski – koordynator raportu